• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3520 items
 1. integrált növénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában az integrált növénytermesztő szakmérnök képes önálló integrált szemléletű gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására; Képes továbbá üzemek, gazdaságok növénytermesztési integrált rendszerének kezelésére, fenntartható földhasználatok kivitelezésére; Valamint képes fenntartható tájgazdálkodás integrált megvalósítására, az integrált agrár-környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Mezőgazdasági stratégiák, az integrált gazdálkodás szabályozása, a mezőgazdaság környezeti hatásai; Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, az integrált szántóföldi növénytermesztés, növényvédelem, az integrált gazdálkodás ökonómiája.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Mezőgazdasági stratégiák, Integrált gazdálkodás szabályozása, Mezőgazdaság környezeti hatásai, Integrált gazdálkodás talajtani alapjai, Integrált növénytermesztés alapjai; Szakma-specifikus tudáselemek: Szervesanyag gazdálkodás, biomassza, Integrált szántóföldi növénytermesztés, Integrált növényvédelem, Integrált zöldségtermesztés, Integrált szőlő- és gyümölcstermesztés, Integrált gazdálkodás ökonómiája, Integrált termékfeldolgozás, marketing, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, megbízhat ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. kertészeti marketing és logisztikai szakmérnök

  Kompetenciák: A végzett hallgató - a kertészeti ágazatok termékeinek ismerete révén az egyes régiókban megbízható módon tudja értékelni a lehetőségeket - az üzleti tervekhez kapcsolódóan marketing stratégiát képes kialakítani, - komplex és átfogó ismeretei révén a gyakorlat számára is átadható kertészeti és gazdasági ismeretekkel rendelkezik. Tudáselemek:  - tájtermesztés; kertészeti termesztés időzítése; zöldség-, gyümölcs-, dísznövény-, gyógynövény áru- és fajtaismeret; csomagolás, nyomon követés; - élelmiszergazdasági marketing kertészeti vonatkozásai; - marketing- és piackutatási módszerek; üzleti tervezés; - logisztika, ellátási lánc; innováció- és élelmiszerbiztonsági menedzsment. Megszerezhető ismeretek (a tudáselemeken alapulóan): - a kertészeti diszciplínákhoz kötötten elméleti és gyakorlati marketing és logisztikai ismeretek, - problémamegoldó technikák ismerete. Készségek: - elemző, értékelő készség, a kertészettel kapcsolatos kereskedelmi területen alkalmazva a marketing és logisztikai ismereteket, - vidékfejlesztés (adott vidék) területén meglévő ismeretek alapján projektek generálásának képessége. Személyes adottságok: - integráló képesség, - jó kommunikációs képesség, - informatika megfelelő használata, - megbízhatóság, korrektség. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: - munkahelyének/vállalkozásának kertészeti környezetét ismerve a kertészeti ágazatok versenyképességét érintő piacra jutás segítése marketing és logisztikai módszerekkel; - a kertészeti ágazatokban dolgozók számára szakt ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. kisebbségszociológiai elemző

  A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés célja, hogy a közép-kelet-európai térség etnikai, nemzeti, kisebbségi problémáihoz értő önkormányzati, tömegkommunikációs, szociálpolitikai, jogi, valamint politikával foglalkozó szakembereket képezzen. Az ilyen típusú szakemberekre már napjainkban is igény mutatkozik, és ez az igény a jövőben fokozódni fog, hiszen a régió történelmileg örökölt etnikai és kisebbségi konfliktusai, a kisállamiság új reneszánsza napjaink aktualitásává teszik az etnikai feszültségek kezelésének és csökkentésének feladatát. A Magyarországon működő kisebbségi önkormányzatok, sajtó, civil szervezetek egyre több kisebbségpolitikai tudással felvértezett szakembert igényelnek, és a többségi társadalomban is tapasztalhatók törekvések új, a kisebbségi problémákat kezelő intézmények létrehozására, amelyekben szintén szükség lesz kisebbségpolitikai szakértőkre.    Az európai demokratikus hagyományok, valamint az európai uniós normák megkövetelik a csatlakozni kívánó országoktól, hogy a többségi demokrácia eszményét olyan feltételek mellett alkalmazzák, melyek a társadalom legkülönfélébb kisebbségi csoportjai számára jog- és esélyegyenlőséget teremtenek. A multikulturalizmus elve, a kisebbségek érdekeinek védelme, a kisebbségeket érő diszkrimináció megszűntetése olyan feladat, amely elengedhetetlenül fontos Magyarország társadalmi stabilitásának megteremtéséhez és az európai uniós csatlakozásához.    A kisebbségszociológia szakirányú továbbképzés ebből a szempontból hiánypótló feladatra vállalkoz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kriminalisztikai szakértő (szakterület megnevezésével)

   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:     Általános elvárások  A képzés során a hallgató szerezzen jártasságot:  – a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni;  – a kriminalisztikai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában;  – a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában; – a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében; – a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések levonásában.  A képzés eredményeként a hallgató legyen képes:  – szakértői vélemény alkotására, a szakértői dokumentáció elkészítésére, az azonosítás elmélet szabályainak alkalmazására, a szakértői szakvélemények szakszerű elkészítésére, a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a szakértői anyag értékelésére, előkészítésére, a szakvélemény elkészítésére.Szakterületenkénti elvárások: A fegyverszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:  ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. kulturális menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák: * a gazdasági és politikai intézményrendszerben a kultúra érdekinek közvetítése, az alkotások, programok és intézmények menedzselése; * végzettek alkalmazni tudják a leginkább megfelelő menedzsment-eszközöket, technikákat, ill. műszakilag, gazdaságilag és jogilag megalapozott döntéseket hozhatnak a kulturális vezetés területén. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing, vezetési és szervezési ismeretek; * a végzett kulturális menedzserek tisztában lesznek az alábbi fogalmak fontosságával, és tudják, hogy mely eszközöket mikor és hogyan használják: – marketing-megközelítés, nézőközönséggel, résztvevőkkel való kapcsolat; – beszerzési marketing; – szponzorálás, PR megközelítés: szponzori szerződések és ellentételezés, sajtókapcsolatok, a reklámon kívüli marketingkommunikációs eszközök; – finanszírozás: támogatási rendszerek, pályázatírás, források, jegy-árképzés; – projekt-menedzsment megközelítés; – médiakapcsolatok: publicitás biztosítása, a projekt médiaproduktummá alakítása; – a vállalati küldetés, misszió megfogalmazása a kulturális vállalkozásoknál; – az üzleti stratégia jelentősége és kialakítása; – a vezetés, a vezetők feladatai egy kulturális vállalkozás irányítása során.   Személyes adottságok: * nyitottság a kulturális kifejezés sokfélesége iránt; * a kultúrák közötti kommunikáció iránti pozitív attitűd kialakítása. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A kulturális menedzser elemző-kutató, tervező, irá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. kéttannyelvű (angol) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

  A szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni nevelés feladatainak ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához. Elsajátítandó ismeretek, kompetenciák Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteket illetően bizonyítják, hogy - megfelelő szintű angol nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek; - ismerik az angolszász kultúrát; - angol nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás; - ismerik az adott korosztály nevelés során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket; - korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén; - képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni; - segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését; - folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. Az angol nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a képzés során az ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak: - elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekek valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni; - korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakka ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. kéttannyelvű (német) Baby-sitter és gyermekfelügyelő

  Elsajátítandó ismeretek, kompetenciákA szakirányú továbbképzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a kisgyermekkori otthoni, családi nevelés, feladatainak felelős ellátására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei korú gyermekek ellátásához.  A német nyelvű Baby-sitter és gyermekfelügyelő szakirányú továbbképzés hallgatói a fentieken túl   a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyították, hogy- megfelelő szintű német nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek;- ismerik a németek kultúráját;- német nyelvű Baby-sitterként és gyermekfelügyelőként jellemzi őket a korszerű általános műveltség, a társadalmi érzékenység, a felelősségérzet és feladatvállalás;- ismerik az adott korosztály nevelése során hatékonyan alkalmazható nevelési módszereket;- korszerű ismeretekkel rendelkeznek a bölcsődei életkor szakterületén;- képesek az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon dolgozni;- segíteni tudják a gyermekek fizikai, szellemi és intellektuális fejlődését;- folyamatosan fejlesztik személyiségüket és szakmai tudásukat. b) ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak- elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában a korai kisgyermekkorban rájuk bízott gyermekeket valamennyi nevelési területen nevelni, rájuk felelősséggel felügyelni;- korszerű életvitelre, háztartásvezetésre és a gyakorlatban tudják alkalmazni e tartalmakkal összefüggő módszertani ismereteiket;- a gyermek alapvető szükségle ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. kézműves, hagyományismeret oktató

  A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen  a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, kézműves tárgyak módszertani specifikumait; a tartalmi szabályozás dokumentumait.  A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában: ­ a hagyományismeret, kézműves oktatás elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit;  ­ a népművészeti örökségünket, népi díszítőművészet alapvető, legjellemzőbb sajátosságait; ­ a képzés során elsajátított ismereteket a korosztálynak megfelelő pedagógiai, néprajzi szempontokat figyelembe véve. A végzett hallgató legyen jártas: ­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában; ­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában; ­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsében; ­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában; ­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában. A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén: ­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagógiai gyakorlatban; ­ az elsajátított ismeretek múzeumpedagógiai alkalmazására; ­ a néprajzi gyűjtőmunka, a honismereti munka megszervezésére és vezetésére; ­ a gyermekek aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatására; ­ a gyermekek esztétika ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: A szakmérnöki szakképzettség birtokában a környezet- és tájgazdálkodási szakmérnök képes  ⦁ önálló környezetvédelmi feladatok ellátására különböző gazdálkodási egységeknél; ⦁ környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gazdálkodásban; ⦁ fenntartható földhasználatok kivitelezésére; ⦁ fenntartható környezethasználat megvalósítására, fenntartható tájgazdálkodás kialakítására.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: ⦁ tájhasznosítás és környezetgazdálkodás alapjai, táj- és földértékelés; ⦁ környezet-gazdaságtan, környezetgazdálkodás, környezetmenedzsment, ökológiai krízis.   A képzés során megszerezhető ismeretek: ⦁ Tájhasznosítás, Környezetgazdálkodás, Környezetvédelmi méréstechnika, Tájértékelés és földértékelés; ⦁ Szakma-specifikus tudáselemek: Környezet-gazdaságtan, Környezeti hatásvizsgálat, Környezeti jog- és igazgatás, Környezetmenedzsment, Ökológiai krízis, Magyarország környezeti jövőképe, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, önfegyelem, elhivatottság, elkötelezettség, meggyőzőkészség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, információgyűjtés, logikus gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. lovas-tanár (hippológus) és-szervező

   Kompetenciák:  A lóval és a lovas sportokkal kapcsolatos kompetenciák:* oktatás;* szervezés;* marketing;* pályázati tevékenység;* a szakági kiegészítő képzésben való részvétel nyomán pályaépítői és versenybírói feladatok ellátása.     Tudáselemek:* állategészségügyi és -tenyésztési ismeretek;* közgazdasági ismeretek;* lovassport ismeretek.     Megszerezhető ismertek:* anatómiai, állatélettani, állattenyésztési, takarmányozási és állat-egészségügyi, valamint * a lovas ágazatra vonatkozó közgazdasági jellegű tudáselemek mellett * a lovas ipar valamennyi szakágára vonatkozóan részletes ismeretek.     Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A hallgatók a megszerzett, a fentebb részletezett ismereteken és képességeken alapuló szakképzettség birtokában oktatóként, szervezőként és/vagy üzemi vezetőként alkotó módon tudnak bekapcsolódni a lovas ipar valamennyi szakágának a munkájába, miközben egy általuk választott szakágban az átlagosnál elmélyültebb gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, illetve a ráépített szakági kiegészítő képzés nyomán pályaépítői, versenybírói feladatokra is alkalmassá válnak. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages