• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156271 items
 1. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja vsebin študijskega programa in uporabe pridobljenih veščin za reševanje kompleksnih bioloških podatkov s ciljem razumevanja življenjskih procesov na ravni celice, organizma in okolja. S pridobljenim znanjem bodo diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved. Sposobni bodo analiziranja podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov, v dani situaciji bodo znali rešiti kompleksni biološki problem in zanj razviti ustrezne matematične modele, ter za interpretacijo rezultatov uporabiti sodobne informacijske tehnologije. Študijski program spodbuja razvoj splošnih kompetenc kot so sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v naravoslovju, razvoj komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti timskega dela in dela na projektih, avtonomnost pri iskanju ustreznih informacij in umeščanje le-teh v kontekst bioinformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Filozofija (Philosophy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program prinaša podroben in poglobljen pregled celotnega kanona klasičnih in modernih filozofskih del in vseh problemskih oziroma tematskih sklopov, v njem pa so enakovredno zastopane vse ključne filozofske discipline in vodilne usmeritve oziroma miselni tokovi sodobne filozofije, kakor tudi vsi relevantni pristopi najnovejše filozofske historiografije. Program je zasnovan na ravnovesju med problemskim oziroma sistematskim pristopom in prikazom posameznih epoh zgodovine evropske filozofije od antike do danes. Poleg tega pa program, s pretehtanim vključevanjem širših humanističnih in družboslovnih vsebin, ob teoretski strogosti ohranja tudi določeno interdisciplinarno prožnost. Program poleg evropske filozofske misli neguje tudi nacionalno filozofsko dediščino, pa tudi obravnavo neevropskih filozofij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Sanitarno inženirstvo (Sanitary engineering)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno-medicinskih dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Tehnologije tekstilnega oblikovanja (Textile Design Technologies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu je prvi letnik enoten, v 2. letniku pa študenti izberejo eno od dveh smeri: Oblikovanje in razvoj izdelka ali Materiali in tekstilne tehnologije. Študentje bodo pridobili naslednje kompetence: sposobnost povezovanja znanj s področja tehnike in umetnosti (znanja s predmetnih področij: teorije oblikovanja, likovnega izražanja, tekstilnih materialov, računalništva in informatike, tehnologij izdelave tekstilij in oblačil, projektiranja in konstruiranja tekstilij in oblačil, modeliranja in gradiranja oblačil, okoljevarstva, merilne tehnike ter ravnanja z odpadki); sposobnost nadziranja obstoječih tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil in njihovega posodabljanja; sposobnost samostojnega, inovativnega in kreativnega dela pri tehnoloških projektih, vezanih na razvoj novega izdelka oz. posodabljanja tehnologij; razumevanje zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti oblikovanja v kontekstu razvoja družbe, kulture, estetike, umetnosti, funkcije in tehnologije; poznavanje in razumevanje načrtovanja in realizacije oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanje osnov prostoročnega risanja; poznavanje in razumevanje načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, idejne knjige, barvne karte, karte materialov, kolekcij, modnih zgodb, itn) ter vizualnih študij (študije prostora, forme, ploskev, oblik, tipografije, ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizioterapija (Physiotheraphy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za: sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih; sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb; samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva; kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa; nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji; ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu; razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geologija (Geology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. V svojem pedagoškem in raziskovalnem delovanju pokrivajo praktično vse veje geologije: hidrogeologija, inženirska geologija, GIS, geologija krasa, fizikalna geologija, geomorfologija, geokemija, statistika, geofizika, mineralogija in kristalografija, sedimentologija, petrologija, nekovinske mineralne surovine, naravni kamen v arhitekturi in restavratorstvu, sekundarne surovine, okoljska geokemija, geologija in geokemija rudišč, geokemija in izotopska kemija, gemologija, geoarheologija, medicinska geologija, nahajališča premoga in nafte, geneza kovinskih mineralnih surovin, stratigrafija, paleontologija, strukturna geologija, geomehanika, pedologija, geologija kvartarja, regionalna geologija, geološko kartiranje, vulkanologija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Menedžment kakovosti (Quality Management)

  Cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja organizacijskih ved, s širokim znanjem raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem modelov, standardov in orodij kakovosti. Diplomanti bodo poznali pomen in možnosti uporabe dognanj sodobne organizacijske teorije v realnem okolju organizacij s poudarkom na prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in celotne procesno zasnovane organizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Zdravstvena nega

  Študijski program je zgrajen iz študijskih vsebin, ki omogočajo opolnomočenje diplomantov s sodobnimi znanji s področja zdravstvene nege in zdravstva. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja zdravstvenih ved, to so diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki bodo usposobljeni za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Znanost in inženirstvo materialov (Materials Science and Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Podjetništvo in mednarodno poslovanje (Enterpreneurship and International Business)

  Študenti bodo med študijem pridobili: temeljna strokovno-teoretična znanja s področja poslovnih ved; kompetence za samostojno delo, načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalvacijo dela v vseh poslovnih funkcijah v domačem in deloma mednarodnem okolju; sposobnost kritične presoje informacij, sposobnost analize in odločanja na podlagi informacij; sposobnost razumevanja okolja, v katerem delujejo podjetja in organizacije na nacionalni in na mednarodni ravni; sposobnost razumevanja delovanja podjetij in procesov na domači in mednarodni ravni; znanje, potrebno za razumevanje delovanja in spoznavanja globalnih trgov in globalnih poslovnih trendov; znanje, potrebno za razumevanje medkulturnih razlik in sprejemanje drugačnosti; sposobnost dela v skupini, komuniciranja v tujem jeziku ter veščine uspešnega javnega nastopanja; zavedanje o pomenu vseživljenjskega učenja. Del programa je namenjen praktičnemu usposabljanju v delovnem okolju, kjer se sodobna teorija uporablja v praksi. Študenti bodo tako že v času študija imeli možnost preveriti veljavnost oz. ustreznost določenega teoretičnega koncepta - ob spremljanem in vodenem usposabljanju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameERUDIO Visokošolsko središče (ERUDIO Center for Higher Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages