• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7380 items
 1. Fizioterapija (Physiotherapy)

  Cilji visokošolskega študijskega programa fizioterapije so izobraziti in usposobiti študente za prenos teoretičnih znanj v prakso, jih med seboj povezovati in dopolnjevati. Zahtevnost študijskega programa po predmetniku je naravna tako, da se študenti sprotno seznanjajo z vsebino posameznega predmeta, na seminarjih, seminarskih vajah, laboratorijskih vajah in s svojim lastnim delom poglabljajo, razumejo in znajo uporabiti pri praktičnem delu. Študentje pridobijo naslednje kompetence: samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti; ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja; izbiranje, doziranje in preverjanje ustreznih fizioterapevtskih metod in tehnik; vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugih; uporabnost metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, vzpostavljenih v ravnovesje; postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave; prispevanje k razumljivejši diagnozi in prognozi v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi v timu; sprotno preverjanje učinkov, fizioterapevtskih postopkov; oblikovanje, izvajanje in preverjanje zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov; upoštevanje indikacij in kontraindikacij za posamezne postopke, metode in tehnike fizioterapevtske obravnave in stalno spremljanje strokovnih novosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodni ...

  Provider NameVisokošolski zavod Fizioterapevtika (PHYSIOTHERAPEUTICA)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Promocija zdravja (Health Promotion)

  Program Promocija zdravja je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023), je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za uresničevanje politike krepitve zdravja. S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja. Program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD-ja in v skladu z nacionalnimi usmeritvami in vsi ti razvojni dokumenti poudarjajo pomen večjih vlaganj v preventivo in promocijo zdravja. Magistrski študij Promocija zdravja omogoča usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja na ravni strokovnega magisterija, ki bodo dobili splošne in specifične kompetence za delo na tem področju. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Sanitarno inženirstvo (Sanitary engineering)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Temeljni cilji programa so podati magistru sanitarnega inženirstva znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju. Usposobljen bo za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju, varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Socialna gerontologija (Social Garontology)

  Študijski program bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike, da bodo lahko delo na svojem področju opravljali kakovostno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Sanitarno inženirstvo (Sanitary engineering)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno-medicinskih dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Fizioterapija (Physiotheraphy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za: sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih; sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb; samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva; kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa; nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji; ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu; razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zdravstvena nega

  Študijski program je zgrajen iz študijskih vsebin, ki omogočajo opolnomočenje diplomantov s sodobnimi znanji s področja zdravstvene nege in zdravstva. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomante z modernim aplikativnim znanjem s področja zdravstvenih ved, to so diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, ki bodo usposobljeni za kompetentno izvajanje sodobne zdravstvene nege na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (Faculty of Health and Social Sciences...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajajo Fakulteta za zdravstvene vede v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Kompetence diplomanta obsegajo sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri preučevanju genomike in protemike z namenom preprečevanja bolezni in hitrejšim iskanjem možnosti zdravljenja. Študenti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic dejavnikov v biokemiji in znajo kritično ovrednotiti dogajanja na področju naravoslovja (predvsem v biologiji, biokemiji in molekularni genetiki). Med splošnimi kompetencami so posebej izpostavljene naslednje kompetence: sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik; napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov; poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija; poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov; kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov; vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev; uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spl ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Laboratorijska zobna protetika (Laboratory dental prosthetics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je usposobiti strokovnjake na vseh področjih dentalne tehnologije. Poleg vsebin iz strokovnega tehnološkega področja so vanj vključene tudi vsebine, ki razvijejo ustrezen sodoben pristop do pacienta in do odnosa pri ustvarjanju njegove stomatoprotetične restavracije. Laboratorijska zobna protetika je veja zdravstva, pri kateri sta tehnologija in doktrina v zadnjih letih zelo napredovali. Osnovni tim v zobozdravstvu sestavljata zobozdravnik, ki opravlja klinični del posegov v ustni votlini, in inženir zobne protetike, ki opravi tehnološki del, ob upoštevanju veljavne zakonodaje in moralno-etičnih meril, katerih vsebina je enaka za vse izvajalce zdravstvenega varstva. Diplomant laboratorijske zobne protetike zna povezovati teoretično znanje iz različnih področij s praktičnimi izkušnjami pri delu za paciente. Obvlada teoretično in praktično znanje za samostojno opravljanje dela v interdisciplinarnem timu pri izvajanju načrtovanja in izvedbe ustrezne zobne restavracije, ob tem pa zna tudi ocenjevati in zadovoljevati pacientove potrebe ob upoštevanju načel profesionalne etike. Zna voditi in organizirati lastno delo ter organizirati delovni proces v zobnem laboratoriju in se je sposoben vključevati v raziskovalno delo na svojem poklicnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih št ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomant bo po zaključenem študijskem programu usposobljen za samostojno opravljanje poklica na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstvene dejavnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages