• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3520 items
 1. elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés során a hallgatók az alapvető matematikai és informatikai ismereteken túlmenően megismerik az elektronikus kereskedelem alapvető gazdasági és pénzügyi folyamatait, szabványait, és az elektronikus kereskedelemben alkalmazott szabványokat és rendszer-architektúrákat. Jártasságot szereznek a vállalatközi és a fogyasztói kereskedelem ügyviteli- és logisztikai folyamatainak tervezésében és az ezek támogatására szolgáló alkalmazási rendszerek tervezésében, illetve kiválasztásában és működtetésében. Az ismeretanyag birtokában, a gyakorlati képzés és önálló feladatmegoldás során, az elektronikus kereskedelmi szakmérnökök képessé válnak a különböző elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos informatikai feladatok irányítására és végrehajtására, megtalálják a legjobb megoldásokat és alkalmazzák a leginkább megfelelő komponenseket és alkalmazási rendszereket.Az elektronikus kereskedelmi informatikai szakmérnökök a vállalatközi- és a fogyasztói elektronikus kereskedelmi rendszerek, illetve az ezekhez kapcsolódó banki rendszerek tervezésében, fejlesztésében és működtetésében hasznosíthatják tudásukat. A magyar- és multinacionális cégeknek a versenyképesség megteremtése, illetve megőrzése miatt olyan szakemberekre van szüksége, akik az üzleti folyamatok és az informatikai megoldások ismerete mellett jártasak az adatvédelemben, digitális autentikációban, adatbányászatban, illetve a nagy, elektronikus üzleti rendszerek bevezetésében és kezelésében.     A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes ad ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. elektronikus oktatás informatikai szakmérnök

  A képzés célja:A képzés célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek alapján képessé válnak arra, hogy az elektronikus oktatás szabályai szerint tanítsanak, tananyagot fejlesszenek, laborgyakorlatokat dolgozzanak ki, az elektronikus oktatás szoftver keretrendszereit alkalmazzák. Az elektronikus oktatási szakmérnökök az elméleti felkészítés mellett a gyakorlati képzésben és az önálló feladatok megoldásában a tananyagfejlesztésen túl az elektronikus oktatás informatikai feladatainak megoldásában (rendszerek tervezése, fejlesztése) is ismereteket és tapasztalatot szerezhetnek.A képzés során megszerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók az oktatási intézmények, távoktatással foglalkozó vállalatok, továbbá a nagyvállalatok belső oktatási szervezetei számára az elektronikus oktatási anyagok megtervezésében, kidolgozásában és az oktatási programok lebonyolításában, e tevékenységek irányításában vállalhatnak fontos szerepet.    A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:– Nyitottság, széles körű (informatikai és pedagógiai) érdeklődés,– Intuíció, tanulási készség és rugalmasság,– Problémafelismerő készség, információ feldolgozási képesség,– Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre, együttműködésre,– Kezdeményezőkészség, döntéshozatali képesség   Az elektronikus oktatási képzés során megszerezhető kompetenciák:A hallgatók a képzés során olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyek felhasználásával képessé válnak – időhöz és helyhez nem kö ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Európai integrációs folyamatok elemzője

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az európai uniós elméleti, politikai, gazdasági, jogi, szakpolitikai, valamint pályázatírási ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony használását az állami és a non-profit szektorban, a helyi önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. Az Európai integrációs folyamatok elemzője oklevél birtokában képes  - a nemzetközi életben való tájékozódásra, - a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatára, - az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonatkozó információk alkalmazására. Alkalmas továbbá: - minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és európai uniós feladatainak ellátására, - az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányzatoknál, gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból származó feladatok ellátására, - az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére, - szakértői elemző feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére, - az intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére, -  szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint a nemzetközi szervezetekben, - az igazgatás és a szervezés területén rendszerező és áttekintő ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. európai üzleti szakjogász

  A képzés célja az állam- és jogtudományi alapképzés (mesterképzés) során, elsősorban az európai közjog és politika, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy az Európai Közösség gazdaságot szabályozó normáinak elmélyült ismeretében,  a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak a gazdaság szereplőinek. a) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit, * a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat, * az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, európai és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat. b) A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: * a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, * a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére, * hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseletei tevékenység ellátására, * a jogalkalmazás során keletkezett konfliktusok több szempontú értelmezésére, ennek során szakmai együttműködésre a gazdasági élet más szereplőivel. c) A szakirányú továbbképzési szakon végzettekkel szemben elvárt szakmai attitűdök: * a gazdasági és jogi problémák felismerési és me ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. fejlesztőpedagógus

  A képzés célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában. - Ismeretek: Ismeri a fejlődés-fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlődés életkori és individuális jellemzőit. Elsajátította a tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai diagnosztikáját. Tisztában van a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, azok prevenciós és korrekciós formáival, egyéni és csoportos módszereivel. - Az ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: A tanulási nehézségek pedagógiai diagnosztikájának gyakorlati alkalmazására, az eredmények elemzésére és értelmezésére képes. Módszertani ismereteit óvodai, iskolai csoportokban, egyéni és kiscsoportos fejlesztési eljárásokban alkalmazni tudja. Képes felismerni a tanulási zavarra utaló jeleket, diagnosztizálás céljából tovább irányítja ezeket a várhatóan a kompetenciakörén kívül eső a tanulókat. - Elvárt szakmai hozzáállás és feladatok: Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan elősegíti az alapkészségek elsajátítását a készségek, képesség fejlesztését a lassúbb érési tempójú és a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél, egyben szerepet vállal a tehetségek felismerésében és gondozásában. - Kompetenciája:  azokra a gyermekekre terjed ki, akik legalább normál intelligencia övezetben helyezhetők el, ép érzéksze ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. geotermikus szakmérnök

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,   * Üzemi esettanulmányok,   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban. A képzés során elsajátítandó készségek:A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában     * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.     * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,     ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni a betegedukációban közreműködni a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gyártásinformatikus szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: – A korszerű gépészeti technológiák és a hozzájuk kapcsolódó fizikai jelenségek elméleti alapjainak alkalmazása; – A számítógépes technikák (CA) alkalmazási lehetőségei a technológiai tervezésben, gyártásban és szerelésben; – A gyártórendszerek és gyártóeszközök számítógépes tervezése és működtetése; – A számítógépesített hosszméréstechnika alapjai és gyakorlati alkalmazásai; – A szellemi tulajdonnal és a technológiai transzferrel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés során az alap, a szakmai és a differenciált tudáselemekben a következő szakmai modulokkal kapcsolatos ismereteket szerezhetik meg a képzésben résztvevők: – Alapismeretek és szakmai törzsanyag (62 %): technológiai-transzfer, műszaki ábrázolás, technológiai alapismeretek, hosszméréstechnika, korszerű gépipari technológiák, CNC technológia, integrált gyártórendszerek; – Differenciált szakmai ismeretek (38 %): CAD/CAM rendszerek, automatizált szerelés. A képzés során kialakítandó személyes adottságok, készségek, amelyeket a szakképzettség megszerzését követően konkrét környezetben, tevékenységrendszerben alkalmazni lehet: A gyártásinformatikai szakirányú továbbképzési szak olyan műszaki szakembereket képez, akik korábban megszerzett mérnöki szakismereteikre alapozva elsajátítják a legkorszerűbb technológiai és az ehhez kapcsolódó informatikai ismereteket. Ezek alapján – elsősorban a gépészeti szakterületen – képesek tervezési, fejlesztés ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. gyógynövénytermesztő szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   A szakmérnöki szakképzettség birtokában a gyógynövénytermesztő szakmérnök képes önálló gyógynövénytermesztő gazdálkodásra, korszerű mezőgazdasági technológiák alkalmazására; Képes környezetkímélő és fenntartható technológiák alkalmazására a gyógynövény-termesztésben és feldolgozásban; Képessé válik üzemek, gazdaságok növénytermesztési, gyógynövény-termesztési rendszerének kezelésére; Képes továbbá fenntartható földhasználatok kivitelezésére a gyógynövény-termesztésben, fenntartható tájgazdálkodás, gyógynövénytermesztés megvalósítására; Valamint képes a gyógynövény-termesztési rendszerek alkalmazására a gyakorlatban, azok ellenőrzésére és szaktanácsadására.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   A gyógynövénytermesztés alapjai, tápanyagai, a gyógynövények hatóanyagai, hatásai; A gyógynövények termesztéstechnológiája, a gyógynövények növényvédelme, a gyógynövénytermesztés ökonómiája, a gyógynövények feldolgozása, marketingje.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   A gyógynövénytermesztés története, rendszerezése, Kultúrnövények gyógyhatású anyagainak felhasználása, A gyógynövénytermesztés talajtani alapjai, tápanyagai, A gyógynövények hatóanyagai, hatásai; Szakma-specifikus tudáselemek: Gyógynövények termesztéstechnológiája, Újabban termesztett és vadon termő gyógynövények, Gyógynövények növényvédelme, Gyógynövénytermesztés ökonómiája, Gyógynövény-termékfeldolgozás, marketing, Gyógynövények drogjainak tárolása, csomagolása, illetv ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages