• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 75 items
 1. Bachelor in de verpleegkunde

  De domeinspecifieke leerresultaten vormen één geheel. De professionele uitoefening van het beroep vereist de integratie van al deze verschillende leerresultaten. De kwaliteit en de professionaliteit van de beroepsuitoefening hangen af van de integratie van de leerresultaten. De professionele zorg op maat kan maar gerealiseerd worden dankzij wetenschappelijke fundering, ethische bewogenheid, verpleegkundige visie op zorg, interprofessioneel efficiënte communicatie en samenwerking, adequate organisatie en coördinatie van de intra-, trans- en extramurale zorg. Continue reflectie, kritische ingesteldheid, bijsturing en persoonlijke professionalisering waarborgen de kwaliteit van zorg binnen de snel evoluerende gezondheidszorg. Uitgaande van deze integratieve en holistische visie op verpleegkunde wordt in de leerresultaten steeds de term zorgvrager gebruikt. Dit beduidt de zorgvrager en zijn omgeving, dus het volledige cliëntsysteem. Voorafgaandelijke opmerkingen: Zorgvrager betekent zowel cliënt, patiënt als familie en belangrijke anderen. 1. Bouwt autonoom binnen een multiculturele omgeving een professionele relatie op met de zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van deze, zowel in vertrouwde, als in niet-vertrouwde en/of complexe zorgsituaties. 2. Verleent evidence based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige zorg op basis van klinisch redeneren en een attitude van verantwoordelijkheidszin, een ruime mate van initiatief en proactiviteit, conform de algemene ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor in de vroedkunde

  De leerresultaten vormen een coherent en geïntegreerd geheel: zij zijn een vereiste voor het autonoom verlenen van professionele, kwalitatief hoogstaande en veilige zorg. De vroedvrouw heeft een medisch beroep, draagt de beroepstitel van vroedvrouw, en heeft een EU-erkenning. De leerresultaten zijn van toepassing op alle beroepsdomeinen waarin de vroedvrouw actief is: de verloskunde (normale en pathologische verloskunde), het brede domein van de perinatale gezondheidszorg (o.a. preconceptionele zorg, sub- en infertiliteit, prenatale diagnostiek.), neonatologie en gynaecologie. De eerste drie leerresultaten in het bijzonder zijn van toepassing op de moeder en de neonaat. In de leerresultaten is het aangegeven niveau van autonomie overeenstemmend met het niveau vereist binnen het professioneel handelen en met de descriptoren van niveau 6 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. 1. Fysiologie, zorg en begeleiding: Diagnosticeert, begeleidt, bewaakt en bevordert de fysiologische zwangerschap, arbeid, bevalling, kraambed, ouderschap en zorg voor het jonge kind. Promoot, ondersteunt en begeleidt borstvoeding. Voert autonoom en met volwaardig beslissingsrecht verloskundige handelingen uit en verricht de bevalling binnen de medische en wettelijke bevoegdheid van de vroedvrouw. 2. Risicodetectie/risicoselectie: Detecteert binnen de beroepsdomeinen autonoom risico's en complicaties, handelt adequaat, consulteert specialisten en verwijst op gepaste wijze door. 3. Pathologie, zorg en begeleiding: Verleent adequate zorg en beg ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Bachelor in de oncologische verpleegkunde

  1. De bachelor in de oncologische verpleegkunde bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de oncologische zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving. 2. De bachelor in de oncologische verpleegkunde verleent evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat op een methodische wijze, ook in complexe en gespecialiseerde oncologische zorgsituaties De bachelor in de oncologische verpleegkunde handelt conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise, met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief. 3. De bachelor in de oncologische verpleegkunde neemt gerichte initiatieven inzake preventie en past deze op alle niveaus adequaat toe. Hij organiseert op een methodische wijze gezondheidspromotie en patiënteneducatie aan individuen en groepen. Hij begeleidt veranderingsprocessen bij de oncologische zorgvrager(s). 4. De bachelor in de oncologische verpleegkunde is zich bewust van de waarden en normen van zichzelf en de oncologische zorgvrager en hoe die het professioneel handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Hij handelt op een ethisch verantwoorde wijze en vervult hierbij een voorbeeldfunctie voor anderen. 5. De bachelor in de oncologische verpleegkunde ontwikkelt een visie op de oncologische verpleegkunde op basis van theoretische kaders en opgedane ervaringen, handelt in de eigen organis ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

  De domeinspecifieke leerresultaten vormen één geheel. De professionele uitoefening van het beroep vereist de integratie van al deze verschillende leerresultaten. De kwaliteit en de professionaliteit van de beroepsuitoefening hangen af van de integratie van de leerresultaten. De term “zorgvrager” wordt gehanteerd en betekent zowel zorgvrager, patiënt als familie en belangrijke anderen. De term “spoedgevallenzorg” omvat zowel de pre- als de in-hospitale setting. 1. Functioneert autonoom in acute zorgsituaties binnen de intensieve en spoedgevallenzorg vanuit een ruime verantwoordelijkheidszin, ruime mate van initiatief en proactiviteit en op een ethisch-juridisch verantwoorde wijze. 2. Ontwikkelt zich continu als autonome en verantwoordelijke professional om de kwaliteit van de eigen verpleegkundige praktijk in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg evidence-based te bevorderen. 3. Herkent en heeft inzicht in de meest voorkomende pathologiën, letsels, klachten, symptomen en gezondheidsproblemen bij de zorgvrager, holistisch benaderd, en stelt de urgentie van de zorgbehoeften vast. 4. Bepaalt op basis van de actuele en potentiële problemen de juiste zorg, het behandelplan, de prioriteiten en de nodige verwijzing. 5. Is continu alert voor wijzigingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager om zowel actuele als potentiële , complexe dringende zorgvragen te beoordelen, nieuwe problemen te herkennen, de juiste verpleegkundige acties te ondernemen, te evalueren en zo nodig bij te sturen. 6. Voert meerdere evidence- ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor in Midwifery. Department of Midwifery. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Athens.

  According to: 1. Directive 2005/36 of the European Parliament, 2. Presidential Decree 38 / 05.10.2010 sheet 78 adjustment of Greek legislation to Directive 2005/36, 3. Presidential Decree 351 / 14.06.1989 on the professional rights of Midwives, 4. The communication of the Department of Obstetrics of Athens Technical Educational Institute and the description of the graduate midwife (http: // www.teiath.gr/seyp/new_midwifery/ 5. International Confederation of Midwives (ICM) (www.internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/coreDocuments/) ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Bachelor of Nursing. Department of Nursing. Faculty of Health and Caring Professions, Technological Educational Institute of Athens

  " After completing the programme courses, the trainees must: - Have a high level of theoretical knowledge and the necessary skills and competencies to exercise Nursing science.- Be skilled professionals, able to work effectively at all levels of care in Primary, Secondary and Tertiary Health Care.- Be willing and able to continue their professional development while continuously enriching both their theoretical knowledge and their dexterities through the critical approach of the daily operation and a continuous learning process.- Pursue the development of education and practice of the nursing science at the highest level. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Bachelor's Degree in Nursing. Department of Nursing. School of Health and Welfare Services. Technological Educational Institute of Crete

  With the completion of the curriculum, the learner shall: (a) have knowledge from the entire scope of Nursing care, in order to understand concepts concerning the Nursing science; (b) acquire skills in order to implement plans of specialised nursing care, the nursing process on the daily practice (evaluation of the individual, nursing diagnosis, scheduling of nursing care, application and evaluation of results), skills regarding the provision of information and supporting the autonomy and independent of individuals in order to adjust to actual or possible health problems, and skills for the design and implementation of education and promotion programmes for health to individuals, families, groups, and to the community, at a level of primary, secondary, and tertiary prevention. (c) They shall acquire competences of analytical and critical thinking, competences for taking decisions related to the clinical practice, competences for organizing and designing care programmes and programmes related to the education and promotion of health, and finally competences for applying and assessing the nursing interventions applied to individuals and/or populations at the prevention, treatment or restoration level. (d) After completing the programme, the learner shall be capable of understanding the principles, concepts and knowledge of the Nursing science and offer nursing care to all aspects of healthcare services, at primary, secondary, and tertiary healthcare level, both in the public and in the private sector. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Crete

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Bachelors Degree in Nursing of Technological Education. Nursing Department. Faculty of Health and Caring Professions. Technological Educational Institute of Central Greece.

  The purpose and the objectives of the Department of Nursing are, based on the curriculum, to cover the cognitive field of Nursing and allow graduates to fully cope with the labour market, which includes the following: Hospitals, Health Centres, Private Practices, and any other area where a Nursing Service is offered. The mission and the purpose of the Department is to provide education to students, in order for them to acquire a solid scientific background, experience, and knowhow in the very dynamic field of Nursing, while fully protecting the professional rights of its graduates. Specifically: Provision of knowledge in the modern developments of every field in Nursery (primary care, internal medicine and surgical nursing and specialty nursing). - Acquisition of knowledge and skills regarding the organization and operation of hospital structures. - Creation of scientists with the necessary skills for a successful career in the private, public, and academic field. - Manning of Hospital Units by Nurses and the provision of quality care. - Preparation of students for postgraduate studies. Upon completing their studies, the graduates of the Nursing Department must be able to work in any Nursing Unit with complete safety. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Central Greece

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor's Degree in Nursing. Department of Nursing. Faculty of Health and Welfare Professions. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  The graduates of the department: - Have a high level of theoretical and clinical knowledge that are necessary for the critical understanding of the theories and principles of the Nursing sciences and for exercising it. - Have advanced skills in order to be capable of effectively working at every healthcare level (Primary, Secondary, and Tertiary). - Are capable of managing composite technical or professional activities or plans of nursing care, while assuming responsibility to take decisions. - Are capable of seeking the advancement of education and practice of the Nursing science to the highest possible level. ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Midwifery. Department of Midwifery. Faculty of Health and Welfare Professions. Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.

  The curriculum of the Department of Midwifery of the Faculty of Health and Welfare Professions of Alexander Technical Educational Institute of Thessaloniki must cover fully the scientific and technological training of the department's graduates on issues of Midwifery, Gynaecology, Neonatology, Professional Ethics, Family Planning, Sex Education, Research, Prevention and Health Education. The mission of the Department is the development and dissemination of knowledge regarding science and technology through teaching and applied research. In addition, the provision of the necessary assets that provide proper training to students for their scientific and professional career in Greece, in the countries of the European Union, and internationally. The graduates of the department acquire the necessary scientific and technological knowledge and skills, in order to professionally work, either on their own or in collaboration with other scientists, as male or female midwifes. ...

  Awarding bodyAlexander Technological Educational Institute of Thessaloniki

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages