• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 44 items
 1. Sociālā aprūpe- 1. līm. prof. studijas

  Sociālais aprūpētājs ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas nodrošina sociālos pakalpojumus. Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīves vietā vai aprūpes institūcijā. Sociālā aprūpētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir: - Novērtēt klienta pamatvajadzības - fiziskās un garīgās veselības stāvokli, noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības, identificēt sociālās problēmas. - Plānot un organizēt klienta sociālās aprūpes pakalpojumus – noteikt sociālās aprūpes veidus un līmeņus, sadarboties ar klienta ģimenes locekļiem un aprūpes komandu, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, izvērtēt nepieciešmos resursus, veidot klienta personas lietu. - Novērtēt sniegtos sociālos pakalpojumus – sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām, izvērtēt klienta apmierinātību ar sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, uzņemties atbildību par sniegto pakalpojumu kvalitāti. - Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus. Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās, kursos, semināros. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Studiju programmā „Sociālais darbinieks”, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi. IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Sociālais aprūpētājs strādā: - ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Sociālā rehabilitācija- 1. līm. prof. studijas

  SPECIALITĀTES APRAKSTS Sociālais rehabilitētājs kopā ar sociālo darbinieku izstrādā rehabilitācijas plānu cilvēkiem, kuri dažādu sociālu, garīgu vai fizisku traucējumu dēļ ir izolēti no sabiedrības, veicina klientu sociālo prasmju veidošanos, stimulē klientu interesi, vēlmi, prasmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot, nodrošina klientu iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un realizācijā. Sociālā rehabilitētāja galvenie profesionālie uzdevumi ir: - Novērtēt klienta sociālās funkcionēšanas spējas – identificēt sociālās barjeras, sociālo prasmju un aktivitāšu līmeni. - Sadarboties ar sociālo darbinieku – piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā sociālās rehabilitācijas procesā un sociālās rehabilitācijas plāna realizēšanā. - Attīstīt un uzlabot klienta sociālās prasmes – uzlabot klienta pašaprūpes iemaņas, orientāciju sociālajā vidē, attīstīt prasmi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pilnveidot saziņas un saskarsmes prasmes ar palīdzošām institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem. - Apzināt un piesaistīt resursus – aktivizēt klienta ģimenes locekļus, apkopot informāciju par sociālo pakalpojumu sniedzējiem, iesaistīt klientuizglītojošos, msporta un kultūras apsākumos, organizēt un vadīt darba terapiju. - Ievērot vispārējās Cilvēktiesību un ētikas normas – nodrošināt konfidencialitāti un anonimitāti, ievērot nediskriminējošas prakses principus. - Celt profesionālo kvalifikāciju – piedalīties profesionālās pilnveides un tālākizglītīb ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociālās palīdzības organizēšana- 1. līm. prof. studijas

  Ko sagatavo šī studiju programma? Prasmīgu sociālā darba speciālistu, kuram ir profesionālas zināšanas sociālā darba jomās un kura aicinājums ir sniegt sociālo un pastorālo palīdzību cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Kādas būs karjeras iespējas pēc studiju beigām? Būs iespēja strādāt institūcijās, kuras organizē sociālo palīdzību, kā arī nodarboties ar sociālo aprūpi. Kā notiek studiju process? KVK piedāvā mūsdienīgu mācību formu - studijas notiek gan tālmācības studiju vietnē, kurā ievietoti kvalitatīvi mācību materiāli un videolekcijas, gan klātienē koledžas auditorijās. Mācīties būs ļoti ērti, jo mācību laiku tālmācības vietnē katrs students var izvēlēties pats, bet klātienes nodarbības tiek plānotas vakaros. Studentiem arī ir iespēja apgūt atsevišķus studiju kursus vai moduļus jebkurā citā augstskolā. Ko studiju programmā apgūst? Vispārizglītojošo mācību priekšmetu moduļi: - Aksioloģija - Komunikācija - Socioloģija un statistika Nozares mācību moduļi: - Tiesību normas sociālajā darbā - Valsts sociālā politika un labklājības sistēma - Sociālā darba virzieni - Uzņēmējdarbības pamati Brīvās izvēles moduļi (jāizvēlas 2 moduļi): - Psiholoģija - Pastorālā aprūpe - Teoloģija - Gerontoloģija. ...

  Provider NameVadības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Sociālais darbinieks- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi Moduļi Cilvēka dzīves cikli, Profesionālā attīstība, Cilvēks un sabiedrība. Pētniecība sociālajā darbā, Prakse Iespējas pēc studijām - strādāt sociālā darba jomā - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Sociālais darbs, Karjeras konsultants, Vadības zinības u. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Logopēdija- Prof. bak. studijas

  Programmas saturs Logopēdijas pamatjautājumi; Bērnu logopēdija; Audioloģija un balss traucējumi; Skolas logopēdija (rakstu valodas traucējumi); Sazināšanās kompleksu funkciju traucējumu gadījumos (alternatīvā un augmentatīvā komunikācija); Pieaugušo (klīniskā) logopēdija u. c. Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves - strādāt vispārējās vai speciālās izglītības iestādē, privātpraksē, nodrošinot logopēdisko palīdzību jebkura vecuma klientiem - turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Karjeras konsultants, Mūzikas terapijau. c. vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Sociālās drošības sistēmas aktualitātes ES valstīs un Latvijā; Starptautiskās tiesības; Modernās menedžmenta teorijas; Stratēģiskā plānošana un sociālā darba organizēšana; Metodoloģija sociālā darba pētniecībā; Sociālā darba projektu vadīšana; Organizāciju komunikācija; Kritiskās domāšanas attīstība; Pētnieciskā prakse . Iespējas pēc maģistra grāda ieguves - strādāt sociālā darba jomā - turpināt izglītību doktora studiju programmā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Sociālie darbinieki palīdz sakārtot un harmonizēt cilvēku un sociālās vides attiecības. Kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji un atbalsta sniedzēji, aizstāvji un sociālo pārmaiņu ierosinātāji, sociālie darbinieki palīdz atrast problēmu risinājumus, atgūt kontroli pār savu dzīvi un sasniegt augstāku dzīves kvalitāti. RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību sociālā darba speciālistu sagatavošanā. Programmas uzdevumi Nodrošināt integratīvu sociālo, humanitāro un medicīnisko pamatzināšanu bāzi sociālā darbinieka vispusīgas profesionālās kompetences attīstīšanai Nodrošināt speciālo profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi sociālajā un klīniskajā sociālajā darbā, balstoties uz daudzpakāpju praktikumu un mācību prakses sistēmu Attīstīt studējošajos jaunradošas spējas un talantus sekmīgai profesionālai vai akadēmiskai karjerai Veicināt studējošo profesionālo pilnveidošanos, balstoties uz augstiem humanitātes garīgajiem un morāli ētiskajiem principiem Studiju programmas absolventi strādā sociālās labklājības institūcijās, pašvaldību sociālajos dienestos, valsts un nevalstiskās ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes institūcijās: slimnīcās, rehabilitācijas centros, speciālajos aprūpes centros, kā arī skolās, bērnunamos un patversmēs. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: sociālais darbinieks, administratīvais darbinieks sociālās labklājība ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Programmu beidzot, iegūst - profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā, vai - profesionālā maģistra grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības). Studiju saturs Maģistra studiju programma Sociālais darbs pilnveidojas un attīstās, sekojot pieprasījumam darba tirgū. Studējošajiem tiek piedāvātas iespējas atbilstīgi izvēlei pilnveidot un padziļināt profesionālās zināšanas un prasmes trijās interešu jomās sociālajā darbā: - mediācija un psihosociālais darbs, - organizāciju un sociālo pakalpojumu kvalitātes vadība, - supervīzija sociālajā darbā. Apgūsi šādus studiju priekšmetus - sociālā darba attīstības mūsdienu problēmas, psihoterapijas principi sociālajā darbā, grupu terapijas metodes, ģimenes mediācija, supervīzijas teorija un prakse sociālajā darbā, supervīzijas specifika sociālajā darbā ar dažādām mērķa grupām, grupu un individuālā supervīzija sociālajā darbā, sociālās tiesības ES un Latvijas sociālajā likumdošanā, vadīšanas psiholoģija un kvalitātes vadība, augstskolu pedagoģija un metodika, sociālo pētījumu metodes u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Apgūt nozares teorētiskos kursus, profesionālās specializācijas kursus un brīvās izvēles kursus, saistīt tos ar praksi pirmsskolā, skolā un pētniecisko darbu logopēdijā. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistrantūrā. Studiju rezultāti: Skolotājs logopēds, kurš spēj diagnosticēt runas/ valodas traucējumus, veikt koriģējoši attīstošu darbību pirmsskolas, kā arī jaunākā skolas vecuma bērniem, nodrošinot izglītības pilnvērtīgas apguves iespējas. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages