• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Railway Transport Engineering

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai priskirti studijų krypties dalykams: technologiniai ryšiai, tarpstočių sistemos, stočių sistemos, vizualinės ir apsaugos sistemos, geležinkelių informacinės sistemos, geležinkelių stotys ir mazgai ir mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos kt. Galima pasirinkti vieną iš studijų krypties šakų modulių: Geležinkelių automatikos sistemos - relinės centralizacijos bei mikroprocesorines eismo valdymo sistemos. Geležinkelių eksploatavimas - geležinkelių stočių veiklos bei eismo valdymo technologijos. Profesinės veiklos praktikos (pažintinė, kompiuterinės grafikos, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Profesinės veiklos praktikos atliekamos AB Lietuvos geležinkeliai padaliniuose, įmonėse, kur atliekami geležinkelio signalizacijos įrenginių, vizualinių ir apsaugos, ryšių sistemų, stočių ir linijų projektavimo bei priežiūros darbai, organizuojamas eismo valdymo technologinis procesas. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Training for nautical navigation

  Objective(s) of a study programme: To render knowledge on professional and scientific levels to those wanting to acquire the profession of a nautical navigator by: developming young men‘s mental abilities to be planing, analizing, organizing as well as to empartially estimate situations and to make adequate decisions; teaching to integrate one‘s professional knowledge into scientific activities in the fieldo f technological sciences by doing scientific research work bound to choosing safe route, ship crew safety, and environmental prevention of the pollution from ships; by encouraging to search for new solutions in engineering, to estmate them or to create new engineering methods contributing in social and economical aspects to creating the conception of a young scientists potential in Lithuania; teaching association with people skills collaboration skills, developing working in teams skills; to encouraging to seek (to strive for) personal professional perfection in scientific and nautical navigation engineering using the strategies of life long learning. Learning outcomes: Graduates from the Nautical Institute will be able to: 1. to comprihend problems of nautical technologies andpossible sollutions; 2. to find the essence of the problem, to find the ways of solution, to suggest rational and reasonable proposals in planning both technological experiments and mathematical modeling by computer, to choose relevant equipment and to carry out research work, to choose the safiest route for the ship; 3. to b ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Transport Logistics Technologies

  Objective(s) of a study programme: * Plan the technological process of freight and passenger transportation while assessing market conditions and using new information technologies; * Organize and manage the technological process of carriage by land. Learning outcomes: Graduate will know: the different national requirements relating to the goods transported; transport technologies and their development trends. Graduate will be able to: 1. Analyze features of cargo/loads, the flow of cargo and passengers; 2. Choose means of transport according to the peculiarities of the chosen route; 3. Work out the technology of cargo and passenger carriage according to the requirements of legal acts; 4. Evaluate the outcomes of the technological process of carriage by road in economical and safety aspect; 5. Integrate the processes of carriage into logistics; 6. Organize the loading and ware house activities and provide the financial support; 7. Make decisions in carriage management according to the changes of cargo and passenger flow on the market; 8. Analyze vehicle performance characteristics according to the traffic, road and environment conditions. 9. Interact with specialists in dealing with the challenges of a professional activity, will be responsible for the quality and self-study in a changeable professional environment. Activities of teaching and learning: To achieve the learning outcomes presentation methods of teaching are applied (lectures, demonstration, discussion, work in groups projection, etc.) when ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Transport engineering

  Future road haulage operatives study technical operation of vehicles, transport vehicles, economics and management of transport enterprises, financial and management accounting fundamentals, road safety, logistics, legal regulation of haulage, haulage methods, passenger transportation methods, loading methods, etc. Practical studies are conducted in five stages: technological practice, two professional practices, business practice and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to organise local and international haulage and passenger transportation; ensure effective usage of transport vehicles, etc., are consolidated and improved. The road haulage study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be road haulage operatives. ...

  Provider NameAlytus College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Transport Logistics Engineering

  Objective(s) of a study programme: To train logistic technologists capable of: designing technological processes regarding cargo and passenger transportation by land vehicles, using new technologies, selecting an appropriate mode of transport, designing a rational route, preparing shipping documentation, evaluating technical, operational and economic indicators considering the complex competitive environment; identifying and addressing challenges regarding accumulation and storage of cargoes taking into account freight and passenger traffic and technological process costs; logistic technologists are capable of planning the efficient vehicles operation, of managing transport technological process, of evaluating freight transportation conditions and logistics system processes, as well as evaluating the efficiency of loading mechanisms and vehicles technical condition; analyzing and evaluating business environment and organizing company’s activity; applying professional, general engineering and general personal skills and civic values. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Demonstrate knowledge and understanding of the structure of transport system, its elements interaction, development trends, specific traffic safety and environmental issues. 2. Apply knowledge in organizing of cargo and passenger transportation by land transport. 3. Demonstrate knowledge and understanding of transport economic system, its development and regulatory laws, material, human and financial resources required for c ...

  Provider NameKlaipeda State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Communication Links and Structures

  Būsimieji susisiekimo kelių ir statinių inžinieriai studijuoja autokelių priežiūros ir remonto darbus, autokelių tiesimo, priežiūros, remonto mašinas ir mechanizmus ar geležinkelio priežiūros ir remonto darbus, kelių ūkio mašinas ir mechanizmus, technines eksploatavimo taisykles, matematiką, fiziką, informacines technologijas, saugą darbe ir ekologiją, ekonomikos pagrindus ir kitus dalykus. Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė, elektromontavimo, geologijos technologinė įmonėje ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kelių projektavimo, planavimo, darbų organizavimo ir kiti gebėjimai. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Rolling Stock Maintenance

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai priskirti studijų krypties dalykams: modulis Riedmenų eksploatavimas, Riedmenų valdymo ir kontrolės sistemos,Riedmenų vidaus degimo varikliai,Riedemnų elektros įrenginiai, Riedmenų traukos teorijos pagrindai, hidraulika ir termodinamika, bendrasis geležinkelių kursas,riedmenų automatiniai stabdžiai ir kt Specialieji studijų programos dalykai, tai laisvai pasirenkami dalykai, skirti gilesnėms profesinėms žinioms įgyti: transporto sistema, darbų sauga, specialybės užsienio kalba, vagonų eksploatavimas ir plėtra, elektrifikuoti traukos riedmenys kt., tiriamosios ir analitinės veiklos įgūdžius lavinantis taikomųjų tyrimų dalykas. Profesinės veiklos praktikos (pažintinė, metalo apdirbimo praktika, kompiuterinės grafikos, traukos riedmenų eksploatavimo, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Praktikų įtvirtinami ir tobulinami riedmenų remonto ir priežiūros technologijų bei riedmenų valdymo praktiniai igūdžiai. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Technology of conveyance by the road transport

  Būsimieji automobilių transporto inžinerijos profesiniai bakalaurai studijuoja psichologiją, vežimo technologijas, transporto ekonomiką, logistiką, techninio eksploatavimo pagrindus ir kt. Praktinės studijos vyksta 4 etapais, krovinių ir keleivių vežimo bei transporto ekspedicinėse įmonėse. Jų trukmė 800 val. Vežimo kelių transportu technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti technologais bei įgyti automobilių transporto inžinerijos profesinį bakalaurą. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Maritime Transport Logistics Technologies

  Objective(s) of a study programme: To educate specialists of maritime transport logistics technologies, able to design and manage technological processes of maritime transport logistics, to independently prepare and implement a global sea freight market logistics projects, to apply modern technologies of freight transportation by sea and land, in conjunction with the port and maritime and land transport technologies, information and communication technologies, freight forwarding and warehousing processes, based on flows of goods, freight routes, vehicles and research results of other key transportation process elements by implementing principles of logistics of timeliness, safety, efficiency, intermodality, internationality, in accordance with national and international general and maritime law, the International Maritime Organization conventions, quality standards, port and shipping safety and security, environmental conditions, organizing individual and team work, planning time and develop professionalism and overall literacy on continuous basis. Learning outcomes: 1.Theoretically understand the new sea ports and maritime transport technologies, apply knowledge of materials, elements, and technical means, design and construction methods and , techniques which can be used in logistics technologies, apply quality assurance techniques 2.Apply basic mathematical concepts, principles and calculation methods to manage technologies 3.Analyze and evaluate results of theoretical and practical research in study field, ...

  Provider NameLithuanian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Aircraft Piloting

  Students of aircraft piloting study programme in a period of five years are studying the following 52 subjects: basic university education subjects (mathematics, physics, chemistry, electrotechnics, theoretical mechanics, general engineering graphics, information technologies, mechanics of materials, philosophy, aviation history, fundamentals of scientific research and innovations, human safety, microprocessors and digital techniques); subjects of the study basics (flying, general navigation, principles of flight, meteorology, aviation and flight safety, radio communication rules and procedures, economics, management and law); special education subjects (human abilities and limits, aircraft communication, electronics, radio navigation and satellite systems and electrical equipment, aviation English, airports and light signal systems, airborne radar systems, aviation instruments, aviation engines and their thermodynamics); deepening subjects (flight dynamics, aircraft computer, radio navigation, airborne long range and satellite navigation systems, flight principles and aircraft airfoils, constructions and functional systems, air law, air carriage management, , flight planning and procedures). They also perform scientific researches in the aeronautics field. The scope of four flight practices is 19 credits. The complex project, 12 JAR-FCL exams for pilot licence and master's thesis are obligatory for the completion of the studies. This Aircraft piloting programme is intended for individuals who have acquired s ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages