• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 29 items
 1. Social work

  Future social workers study special pedagogics and psychology, human and social environment, personal psychology, general psychotherapy, family psychology, developmental and deviational behaviour psychology, fundamentals of social health, social law fundamentals, human physiology and hygiene, drug and alcohol addiction prevention, project management, etc. Practical studies are conducted in four stages: cognitive, social work, social pedagogical and specialisation practise. The duration of practical studies is 20 weeks. During studies, the skills required to work with customers and plan, evaluate and coordinate social support, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameZemaitija College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Social work

  Future social workers study fundamentals of law, educology, general psychology, social health, social work theory and methods, occupational theories, development of aging society, aging dynamics and dimensions, philosophy of social services, human resources management, marketing, etc. Practical studies are conducted in two stages: cognitive and final practice. The duration of practical studies is 22 weeks. During studies, the skills required to provide social services, implement preventive activities, apply social work methods, etc., are consolidated and improved. The social work study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be social workers. ...

  Provider NameKolping College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Social work

  Future social pedagogues study social politics, the philosophy of education, project management, psychological theories of personality development, organisational behaviour, strategic development, leadership, etc. Professional research training is organised in a selected institution. The duration of training is four weeks. Skills of scientific research language style are improved, lecture and seminar notes are prepared, and research results are presented in an article published in an academic journal. This programme of social work studies is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in social work, educology, or other areas of social science and would like to become social pedagogues. ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Social Work

  Būsimieji socialiniai darbuotojai studijuoja vystymosi, socialinę ir specialąją psichologiją, socialinio darbo metodus, socialinio aprūpinimo teisę, socialinę politiką, socialinį darbą ir sveikatos priežiūrą, bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specialybės. Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pradinė ir pagrindinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami socialinių problemų nustatymo, socialinės paramos planavimo bei teikimo ir kt. gebėjimai. Socialinio darbo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti socialiniais darbuotojais ...

  Provider NameUtena College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Social work in medicine

  1. Programos tikslai Socialinio darbo pagrindinių studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotus bendrosios praktikos socialinius darbuotojus. Studijų programos uždaviniai: 1. Suteikti studentams žinių apie socialinio darbo procesus; 2. Išugdyti studentų sisteminio ir kritinio mąstymo gebėjimus socialinių problemų sprendimo procese; 3. Suteikti studentams praktinių socialinio darbo įgūdžių pagrindus mokant integruoti teorines žinias ir asmeninį patyrimą; 4. Mokyti studentus bendradarbiauti specialistų komandoje, sprendžiant kliento psichosocialines problemas. 2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiems Minimalus stojančiųjų išsilavinimas - vidurinis. 3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Privalomas egzaminas - istorija. Prioritetas teikiamas studentams, baigusiems neuniversitetines socialinio darbo studijas. 4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos Studijos vyks lietuvių kalba. Socialinio darbo programa vykdoma pagal bendrą KMU studijų organizavimo tvarką, KMU mokymo bazei priklausančiose auditorijose. Studentai naudojasi universiteto biblioteka ir trimis universiteto skaityklomis. Studentai atlieka praktiką KMU mokymo bazėse (tuo atveju, jei studento interesai orientuoti į sveikatos priežiūros sritį) ir kitose socialinėse institucijose (jei studento interesai orientuoti į kitas socialinės veiklos sritis) 5. Studijų turinys Programos struktūrą sudaro: bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (privalomi - 18 kr., pasirenkami - 3 kr.), studijų programos pagrindų dalykai (privalomi - 64 kr., pasi ...

  Provider NameLithuanian University of Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Social Work in Health Care

  Objective(s) of a study programme: To provide fundamental university education in compliance with European standards in the study field of social sciences (code L500), the branch of social work (code L510), and to train specialists whose professional competence would enable them to effectively solve social and medical problems at all levels of the health care system when providing and organizing specific social services to clients and their families and ensuring their continuity; to form the strategy of social support in the health care system. In the development of the study programme of Social Sciences, specific aims were pursued which, in harmony with the function of the study programme, would comply to the Regulations in the Study Field of Social Sciences and a job description of a social worker in the health care system: 1. To train clinical social workers possessing general and professional competences, based on the values of social work and ethical principles, that would provide a sound foundation for work in the health care system. 2. To train specialists able to work with different groups of people in a risk situation; for the purpose, it is necessary to provide knowledge and to form respective social abilities and skills; to actualize the ethical and moral aspects. 3.To provide prospective clinical social workers with an opportunity to acquire the basics of research, by consolidating the skills of assessment of social support in the health care system. 4. In the study process, to maintain a reflect ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Social work

  Objective(s) of a study programme: The primary aim of social work programme is to provide social work oriented, higher college education consistent with European standards, training specialists, whose professional expertise will enable them to effectively deal with the social problems of Lithuanian rural (parish) communities in order to achieve complete functioning of each individual, preparing a specialist who would be able to act as a mediator between people and the surrounding social environment, in accordance with human rights, social justice, Christian values and the social worker's code of ethics. Learning outcomes: After graduating from the social work programme of the college, the following learning outcomes will be achieved: Knowledge and its application. During the period of social work practical training and research students will gain the skills to apply the knowledge of the following: methods of social work with an individual, family, group and community; various theories that are related to a person‘s social environment, social work development and needs , social problems and their possible solutions; the basics of social research methodology; the principles of social work ethics and Christian values; the Lithuanian social policy, legislation and regulatory documents, the social functioning of the institutions and their co-operation; social sciences, humanities, biomedicine, etc., the basics of scientific theories; the specifics of parish community mobilization. The skills to conduct rese ...

  Provider NameSt. Ignatius of Loyola College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Social work

  Rengti aukštos kvalifikacijos socialinius darbuotojus profesionalus, gebančius teoriniu bei praktiniu lygmeniu įvertinant socialinio darbo kaip taikomosios veiklos, studijų ir mokslo krypties polifunkcionalų pobūdį besikeičiančios visuomenės sveikatos ir gyvenimo gerovės užtikrinimo kontekste; pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; gebančius, veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse, teikiant pagalbą asmenims įgimtos, įgytos ir senatvės negalios situacijoje gyvenimo raidoje. Įgyjamos žinios ir jų taikymas: 1.Geba kritiškai, sistemiškai analizuoti ir socialinio darbo praktikoje bei moksliniuose tyrimuose taikyti naujausias žinias apie: socialinio darbo teoriją ir metodus, žmogaus elgesį ir jo kaitą gyvenimo raidos kontekste, socialines problemas ir jų raišką daugiakultūrinėje aplinkoje, akcentuojant asmenų, esančių negalios situacijoje, gyvenimo gėrovę, žmogaus teises ir socialinį teisingumą, laikantis etikos principų, supranta socialinę politiką globaliame kontekste, visuomenės darnios raidos principus, geba kurti naujas socialinio darbo žinias. 2.Geba įvairių mokslų teorijas (tarpdisciplininis ir tarpkryptinis kontekstas) taikyti socialinio darbo praktikoje, tyrimuose profesijos įtvirtinime ir vystyme. Gebėjimai vykdyti tyrimus: 1.Geba inicijuoti, organizuoti, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, interpretuoti tyrimo rezultatus tarpdalykiniu požiūriu nacionalinėje ir tarptautinėje perspektyvoje. 2.Geba taikyti ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Social Work and Social Rehabilitation

  Objective(s) of a study programme: To prepare the social work specialists of high profesional and intercultural competence, who will be able to comprehensively evaluate social needs of a person, group and community; to investigate and solve the problems arising in their interaction, to encourage positive changes of life quality; to strengthen a person’s powers by providing services of social rehabilitation; to follow the ethnical principless of professional activity, humanistic values and always comprehensively evaluate their own professional activity by using the theories of modern social work and other social sciences. Learning outcomes: It is expected that after finnishing study programme of Social Work and Social Rehabilitation graduate will achieve the following results: 1) Will identify the theories of social sciences and consistent patterns in the practice of social work and rehabilitation; 2) Critically evaluate the application possibilities of theories in the practice of social work and rehabilitation; 3) Will perform scientific-applied researches considering connections of social work theories and practical activity; 4) Will creatively apply theoretical knowledge and results of applied researches in professional activity trying to maintain accessability and quality of social aid and rehabilitation services; 5) Will comprehensively evaluate needs of social aid and rehabilitation service of aperson, group and society; 6) Will demonstrate the tolerance and respect for social variety and oneness in interc ...

  Provider NameSiauliai University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Social Work

  Objective of a study programme: The aim of Social Work study programme is to prepare a specialist who is able to proficiently render social assistance that would help the persons, families, groups, organizations, communities to overcome social problems and to achieve optimal social functioning in the society. Learning outcomes: Graduates will be able to: 1. Develop the ability to analyze and systematize; 2. Develop the ability to plan and organize; 3. Develop the ability to work in an international environment; 4. Develop the ability to prepare projects an manage their implementation; 5. Provide knowledge about human behavior and development, social environment and structures; 6. Develop the ability to create mutual trust relationship with the client and to achieve optimal psychosocial functioning of uncertain situations; 7. Develop the ability to organize and provide support through social work intervention at the work with individual, group, family, organization or community; 8. Develop the ability to expand and consolidate the social work profession through researches, developing new skills and improving social work practice 9. Develop the ability to influence social policy, analyzing and assessing the social processes, service performance through social work and other areas of theories, researches and practice. Activities of teaching and learning: Lectures, presentations, discussions, seminars, demonstration, practical exercises, work in groups, literature analysis, projects, etc. Methods ...

  Provider NameUtena College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages