• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2677 items
 1. ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik: - a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket, - a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit, - a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket, - a gyakorlati menedzsment módszereket, - a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit, - az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást, - a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket, - a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését, - az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket, - a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat, - az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit. Személyes adottságok, készségek A végzett ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Academic bachelor's degree in physics for education and … (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) think analytically and demonstrate understanding of complex systems that enable participation in various interdisciplinary teams, communicate, cooperate and work as part of a team, demonstrate familiarity with basic subject-specific, general pedagogical and ICT fields and apply knowledge to other professional and educational fields, critically assess developments in subject-specific professional and educational fields, resolve technical and work-related problems by searching for sources of knowledge and using technical/applied and scientific methods, demonstrate computer and information literacy, demonstrate proficient laboratory skills, use and develop systems of traditional educational technology, presentation technology, media technology and ICT in subject-specific professional and educational fields, demonstrate autonomy in professional work, demonstrate understanding of individual values and value systems and master questions of professional ethics, demonstrate knowledge and understanding of the institutional frameworks of work (legislation, documentation, legal aspects of subject-specific and educational work, etc.), (subject-specific competences) think scientifically and demonstrate knowledge of the fundamental facts and laws of nature, demonstrate familiarity with and understanding of fundamental physical concepts and apply them in the interpretation of natural phenomena and events in the environment, demonstrate knowledge of the connections of physical sy ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Academic bachelor's degree in textile materials and design (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) design and plan products with regard to adequate workmanship, quality and price and carry out independent technical evaluations on the basis of scientific analysis and synthesis, integrate the basics of engineering economics and environmental protection issues with the issue of textile materials and engineering design in the textile industry, quickly and creatively link theory and practice through organised, professional and supervised practical work, show greater creativity and innovation as the result of interdisciplinary study, analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences, master research methods, procedures and processes, develop critical and self-critical assessment, apply knowledge in practice, perform professional work autonomously, develop communication skills and abilities, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, show cooperativeness and work in a group (including in an international environment), (subject-specific competences) demonstrate mastery of knowledge from the field of engineering design, textile materials, computer science and information science, planning and manufacture of garments, ecology, environmentally friendly textile engineering, environmental policy, engineering management, measuring techniques, production processes and waste management, supervise existing technological procedures and modernise them, design and plan products w ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Academic Master Degree of Humanities in Theology and Science of Religions (LKrA)

  Planned learning outcomes in the context of knowledge, skills and competences obtained include profound knowledge in theology of the Orthodox Church and theological foundations of Church art; - skills performing interdisciplinary research by using the method of integrative theology and/ or other research methods as a basis for independent research activity, with the goal to discover innovative, theologically grounded solutions for social problems in theology and social/ humanitarian sciences; - and competence via personality and research work to create positive attitude towards ecclesiastic specific of the Church and respect towards the Church of Christ. ...

  Awarding body- Latvian Christian Academy

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Accounting and Auditing, M.Acc.

  The M.Acc programme (Master of Accounting and Auditing) assumes that, already at the commencement of their studies, students will manifest independent work procedures, plan their own work and comply with the timing requirements laid down in the programme. Prerequisites comprise a first class average grade from a basic university programme in business studies with special emphasis on accounting. In the event that this path of study had a different area of emphasis, the student in question will have to attend a preparatory course. New recruits must have completed approximately nine BS courses, with a first class average grade, in order to be able to embark on the Master’s  programme. Objectives from the European Union, on which the programme is based, specify the knowledge required of a chartered accountant; consequently there is little or no flexibility in the choice of courses.The learning outcomes reflect the information outlined above and define the knowledge, skills and competence students gain through their course of study and are expected to have mastered upon its completion. Knowledge outcomes define the academic knowledge attained by the students during their studies, and skills outline the standards used to assess the students’ proficiency in  applying their knowledge. Finally, competence illustrates the students’ professional ability after completing their studies. 1. Knowledge  1.1 The student possesses an understanding of the purpose and aim of financial reporting and auditing, both with regard to th ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 6. Accounting and Auditing, M.Acc.

  The M.Acc programme (Master of Accounting and Auditing) assumes that, already at the commencement of their studies, students will manifest independent work procedures, plan their own work and comply with the timing requirements laid down in the programme. Prerequisites comprise a first class average grade from a basic university programme in business studies with special emphasis on accounting. In the event that this path of study had a different area of emphasis, the student in question will have to attend a preparatory course. New recruits must have completed approximately nine BS courses, with a first class average grade, in order to be able to embark on the Master’s  programme. Objectives from the European Union, on which the programme is based, specify the knowledge required of a chartered accountant; consequently there is little or no flexibility in the choice of courses.The learning outcomes reflect the information outlined above and define the knowledge, skills and competence students gain through their course of study and are expected to have mastered upon its completion. Knowledge outcomes define the academic knowledge attained by the students during their studies, and skills outline the standards used to assess the students’ proficiency in  applying their knowledge. Finally, competence illustrates the students’ professional ability after completing their studies. 1. Knowledge  1.1 The student possesses an understanding of the purpose and aim of financial reporting and auditing, both with regard to th ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 7. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett az szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen végzett hallgató – a jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  Az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, ille ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Adult education specialist (no legal status)

  Students demonstrate thorough knowledge of the common theoretical and methodological bases of adult education sciences, recognise basic adult education phenomena and adult education processes with respect to specific stages of life and social status. Students demonstrate advanced knowledge in specific applicative problem areas in various target groups (e.g. the unemployed, parents, women, disabled persons, the elderly, employees, functionally illiterate persons, innovators, scientists, etc.). Students are capable of independent professional work and empirical research of adult education and managing innovative and development projects in adult education practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 9. agrárinformatikus és ökológiai modellező szakmérnök

  A képzés célja: olyan az alkalmazott ökológiai modellezésben és a mezőgazdasági tevékenységek informatikai támogatásában jártas agrárszakemberek képzése, akik szakterületükön önálló problémamegoldásra képesek és multidiszciplináris fejlesztő teamek hatékony tagjai lehetnek. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakon végzettek megismerik és a gyakorlatban képesek lesznek alkalmazni azokat a legfontosabb agrárinformatikai és alkalmazott ökológiai modellezési módszereket, továbbá alapvető projekttervezési és értékelési eljárásokat, amelyek a mezőgazdaság fejlesztésének és működtetésének nélkülözhetetlen eszközei. Ezek a módszerek elsősorban a szakigazgatásban, valamint az új technológiák bevezetésekor (pl. precíziós mezőgazdaság, ökológiai és fenntartható gazdálkodás) továbbá a mezőgazdasági kutatás és fejlesztés területén játszanak meghatározó szerepet. Személyes adottságok, készségek: A szakon végzettek képesek lesznek saját mezőgazdasági ökológiai modellek fejlesztésére, mezőgazdasági adatok elemzésére, értékelésére, valamint a modern informatikai lehetőségek kreatív alkalmazására. Javulni fog problémafelismerő és -kezelő képességük, szakmai-tudományos módszertani műveltségük, valamint csapatmunkában való együttműködési készségeik. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A megszerzett szakképzettség tág teret nyit a végzettek számára a mezőgazdasági információs rendszerek fejlesztésében érdekelt vállalkozásokban, az ilyeneket alkalmazó komplex g ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrárjogi és vidékfejlesztési szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja agrárjogi és vidékfejlesztési igazgatási, jogi kérdések elsajátítása, amely komplexitásában mind a horizontális, mind pedig az egyes szakterületek részletes, hazai és közösségi jogi ismereteinek elsajátítását szolgálja. Az egyes rész-témakörök átfogják mind az igazgatás, mind pedig a támogatások igénybevételével, sajátos jogorvoslati rendjével kapcsolatos anyagi jogi, illetve eljárási szabályokat.    Kompetenciák:* általános kompetencia: a felmerülő kérdések horizontális összefüggéseinek felismerése, a sajátos eljárási kérdések ismerete, a közösségi és a nemzeti jogi szabályok együttes alkalmazásának elsajátítása,* szakmai kompetencia: a szakterületnek megfelelő nemzeti és közösségi jogszabályok ismeretére, a szabályozási határterületek – szakmai és közösségi jogi szinten – megállapítására, elemzésére, valamint ezen ismeretek egyedi ügyekben való alkalmazására való képesség.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* az általános, illetve szakmai közösségi és nemzeti jogi törzsanyag elsajátítása,* az általános, illetve szakmai közösségi joganyag szakigazgatási, illetve egyedi ügyekben való alkalmazása,* a Közös Agrárpolitika körébe tartozó szakpolitikák elsajátítása, a közös agrárpolitika reformjának várható hatásai az igazgatásra, a vidékfejlesztésre, valamint kiemelten a föld tulajdonosainak, illetve a föld használóinak jövőbeni kapcsolatrendszerére, és ezen keresztül a földpiacra.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:Az agrárjogi és vidékfejleszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages