• EQF Home Page Icon

Search

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Search

Search results

Search found 1 item
  1. ENIC NARIC- Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní

    Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní v SR, automaticky uznáva doklady o VŠ vzdelaní III. stupňa získané v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku a posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické  účely, na výkon neregulovaných povolaní a na vydanie "modrých kariet" v SR.  Jeho ďalšou úlohou je posudzovať celkové štúdium, ale i časť štúdia absolvovaného v zahraničí pre príslušné orgány a inštitúcie v SR, ekvivalencia a prevod známok zo zahraničnej základnej či strednej školy do slovenskej klasifikačnej stupnice.V prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille/Superlegalizácie a potvrdzuje pedagogickú spôsobilosť pedagogických pracovníkov výlučne pre zahraničné úrady.Je súčasťou ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union), plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska pre Europass. ...

    Category: Recognition of diplomas & qualifications Location: Slovakia