• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 15 items
 1. Master's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) autonomously use sources and information and analyse them comparatively, apply modern information technology methods, understand and comment on basic philosophical texts,  think critically and with autonomy, make autonomous judgements and demonstrate openness to other views, positions, solutions, etc.,  apply interdisciplinary knowledge,  demonstrate knowledge of research methodology and apply it, (subject-specific competences) read, interpret, comment on and critically evaluate basic philosophical texts,  evaluate the philosophical range of texts and the epistemologisation of knowledge,  demonstrate a thorough mastery of the conceptual apparatus of different philosophies and undertake comparative analysis and critical evaluation,  think critically in the field of the history of philosophy and in the addressing of philosophical problems,  think critically in the field of modern philosophies and undertake comparative analysis and reflection in this field,  assess European and world intellectual heritage,  apply research methodology in the field of philosophy,  assimilate professional ethics and research ethics, actively confront fashionable trends and ideological and other pressures in the fields of philosophy and the humanities, and critically evaluate them with the support of arguments,  develop a competent attitude towards the natural and cultural environment,  produce an original survey article or research paper within philosophy as an academic discipline, for ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's degree in philosophy (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) analyse in depth and critically, synthesise and anticipate solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes, show critical and self-critical judgement, apply knowledge in practice and solve problems originally and creatively, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate ethical thinking and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use sources and quote them appropriately (Harvard method), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the theories and arguments of leading thinkers based on their works, and show awareness of certain controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, demonstrate mastery of the main theories and arguments in core disciplines such as logic, epistemology and ontology, demonstrate mastery of the main theories and arguments in disciplines such as ethics, political philosophy, aesthetics, etc., identify problems that underlie various debates, analyse the structures of complex and controversial problems and understand strategies for their resolution, attentively read and interpret texts from different traditions with sensitivity for the context, evaluate the success of an argument, appropriately understand and apply philosophical terminology, demonstrate a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Master's degree in philosophy and … (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) critically analyse in depth, synthesise and anticipate solutions and consequences, demonstrate mastery of research methods, procedures and processes, show critical and self-critical judgement, apply knowledge in practice and solve problems originally and creatively, perform professional work autonomously, develop communication skills, particularly in the international environment, demonstrate a capacity for ethical reflection and a commitment to professional ethics, demonstrate cooperativeness and work in a group (including in an international environment), use sources and quote them appropriately (Harvard method), (subject-specific competences) demonstrate knowledge and understanding of the theories and arguments of leading thinkers based on their works, and show awareness of certain controversies of interpretation, apply historical doctrines to shed light on modern debates, demonstrate clear insight into the main theories and arguments in core disciplines such as logic, epistemology and ontology, demonstrate clear insight into the main theories and arguments in disciplines such as ethics, political philosophy, aesthetics, etc., identify problems that underlie various debates, analyse the structure of complex and controversial problems and understand strategies for their resolution, attentively read and interpret texts from different traditions with sensitivity to the context, evaluate the success of an argument, appropriately understand and apply philosophical ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Master of Humanities in Philosophy (LU)

  - to obtain knowledge and skills of analyzing problems in the field of history of philosophy, social philosophy, ethics, aesthetics and philosophy of science; - to master of linking traditional philosophical problems with contemporary debate by demonstrating good knowledge of philosophical texts, ability to identify and show their relevance in solving practical problems of life; - to acquire methods of philosophical research, ability to carry out independent scientific research work in the area of philosophy; - to develop and defend the Master’s thesis (20 credit points). The main aim of the Academic Master’s Degree Programme History is training of the students for the self-dependent research in the fields of history. Among the tasks of programme are following issues: to provide students with the possibility to acquire the theoretical principles of the science of history; to promote students to acquire secondary sources in history (historiography) and the principles of analysing the historical literature; to deeper knowledge on scientific research methods and technique. After completing the programme, students know and understand current research approaches and achievements, can use research methodology and develop contemporary research methods in both history and interdisciplinary fields. ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. okleveles logika és tudományelmélet szakos bölcsész

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a logikában és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeken, képesek a logikai és analitikai eszközöket valamely konkrét tudományterület filozófiai és metodológiai problémáinak kutatásában alkalmazni, felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A logika és tudományelmélet szakos bölcsész a) tudása Megfelelő mélységben ismeri a logikát és a logikához szorosan kapcsolódó matematikai területeket. Ismeri a kortárs tudományfilozófiának elsősorban a szaktudományok alapjait érintő kérdéseit és a velük kapcsolatos fontosabb álláspontokat. Ismeri a filozófiatörténet alapvető szerzőit és műveit tudományfilozófiai szempontból. Ismeri a kortárs analitikus filozófiának a tudományfilozófia szempontjából alapvető területeit (metafizika, ismeretelmélet, nyelvfilozófia). Ismeri valamely konkrét tudományterület alapjait általában és a mesterképzési szintnek megfelelő mélységben az illető tudományterület filozófiai és fundamentális problémáit. b) képességei Képes és alkalmas az érintett szaktudomány és a vele kapcsolatos alap- és filozófiai kutatások nemzetközi irodalmában és egyéb (számítógépes, internetes) forrásaiban való eligazodásra, tájékozódásra. Képes az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére. Képes a friss szakirodalom alapján önálló összefoglalók, recenziók megírására, prezentációk, élő beszámolók megtartására magyar és angol nyelven. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. okleveles esztétika szakos bölcsész

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett művészetelméleti, esztétikai, kultúra- és médiatudományi ismereteik birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi kulturális és művészeti világ áttekintésének, leírásának és értelmezésének a feladatára, egyéni és közösségi szinten egyaránt. Képesek arra, hogy párbeszédbe bocsátkozzanak és együttműködjenek a saját szakmai közösségükön kívüli szakmai közösségekkel vagy a kultúra területén dolgozó egyéb csoportokkal. A rendszerezett ismereteiket probléma- és kontextusérzékenyen tudják mozgósítani különböző helyzetekben a humán kultúra területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az esztétika szakos bölcsész a) tudása Ismeri a művészet és a művészetértelmezés történetének és elméletének legfontosabb szempontjait. Ismeretekkel rendelkezik a modern és kortárs esztétikai gondolkodás irányairól és fejlődéséről. Otthonosan eligazodik a különböző művészeti ágak gyakorlati problémáiban, a tudomány-, kultúra- és művészetközi kérdésekben. Szakterületének sajátosságát meg tudja fogalmazni a kultúra egészének vagy a kultúra valamelyik diszciplináris vagy intézményes részterületének a vonatkozásában. b) képességei Képes arra, hogy átfogó tudását és módszertani felvértezettségét az általa választott területen, az éppen adott probléma fogalmi-reflexív megragadásának és értelmezésének szolgálatába állítsa, és mindezt meg tudja mutatni a legkülönbözőbb kulturális dialógushelyzetben. A különböző m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. okleveles etika szakos bölcsész

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek az analitikus gondolkodásra, az etikailag releváns társadalmi és tudományos összefüggések vizsgálatára, a szövegek elemzésére, a szövegeknek az etikai gondolkodás tradíciójának egészén belüli elhelyezésére és értékelő elemzésére, valamint az etikai gondolkodásmód különböző intézményi, társadalmi vagy diszciplináris összefüggésekben történő megjelenítésére, képviseletére és érvényesítésére. Alkalmasak az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az etika szakos bölcsész a) tudása Ismeri az etikatörténet és a filozófiai etika fő területeit. Ismeri a filozófia és az etika belső összefüggéseinek, a filozófia rokontudományainak, kapcsolatrendszerének rendszerezett és részletes ismeretanyagát. Ismeri a filozófia, az etika és a kultúra, illetve az etika és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésének alapvető szempontjait és eszközrendszerét. Ismeri a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait, az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket. Ismeri a fogalmi gondolkodás és az absztrakció eljárásait. b) képességei Képes ismeretei tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása teré ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. okleveles filozófia szakos bölcsész

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a filozófia művelésére, valamint a filozófia és a kultúra, illetve a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás elemzésére és e területek közötti párbeszéd folytatására. Megszerzett ismereteik birtokában képesek az elemző, összefoglaló és további elmélyülést igénylő gondolkodásra, a szövegek elemzésére, a szövegeknek a filozófiai tradíció egészén belüli elhelyezésére és értelmezésére. Ismerik a klasszikus és jelenkori kultúra alapjait. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A filozófia szakos bölcsész a) tudása Átfogó és részletekbe menő ismeretekkel rendelkezik a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a vallásfilozófia ismeretköréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia belső összefüggésrendszeréről, továbbá a filozófia és a rokon tudományok kapcsolatrendszeréről. Áttekintéssel rendelkezik a filozófia és a kultúra, vallás, művészetek, médiavilág valamint a filozófia és a tudományok közötti kölcsönhatás alapvető sajátosságairól. Elmélyültebb, az illető problémaköröket részleteiben is feltáró ismereteket szerzett a filozófia több részterületéről. Elsajátította és aktívan alkalmazni tudja az összetett tudományos problémákkal foglalkozó dolgozatok elkészítéséhez szükséges módszertani ismereteket. b) képességei Képes analitikus ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Certificate in MIS and Social Impact Measurement

  Certificate in MIS and Social Impact Measurement ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Erasmus Mundus Master of Bioethics

  1. Having knowledge and insight in the most important traditions, concepts and methodological approaches used in the field of bioethics internationally. 2. Being able to understand and critically assess academic literature published in the field of bioethics. 3. Being able to develop academic work in the field of bioethics with the intention to have the results published in national or international (preferably refereed) journals. 4. Developing a moral sensibility for ethical problems and having insight in the complexity, interdisciplinary character, and socio-cultural embedding of bioethical debates. 5. Being able to apply and contextualize bioethical theoretical knowledge in a professional, clinical and research context. 6. Being able to critically analyze complex bioethical topics and to develop one’s own position in a multidisciplinary, cross-cultural context where various opinions might exist. 7. Being able to define, situate, and structure complex bioethical dilemmas and to develop a potential answer to a particular problem in a consensus-driven way. 8. Being able to moderate a multidisciplinary ethical case deliberation in a clinical setting. 9. Being qualified to be a potential member of a research ethics committee or healthcare ethics committee. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages