• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 34 items
 1. múzeumi kultúraközvetítő szakember

  A szakirányú továbbképzés célja az alapképzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése a múzeumi kultúraközvetítéssel kapcsolatos pedagógiai, andragógiai és interpretációs feladatok ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a közgyűjteményi intézményrendszer és az örökségi helyszínek működéséről, valamint a közgyűjteményi és kulturális intézményrendszerre, a szellemi és tárgyi kulturális örökségre, illetve az örökségi helyszínekre vonatkozó aktuális jogi szabályozásról;* képesek hazai és nemzetközi pályázatok önálló összeállítására;* átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hazai és nemzetközi szellemi és tárgyi örökségről, a hagyományos és innovatív interpretációs technikákról, valamint a kiállításszervezési módszerekről;* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, az életkori sajátosságoknak megfelelő múzeumi programok önálló megtervezésére;* képesek az aktivitást, interaktivitást elősegítő, életkori sajátosságoknak megfelelő tanítási, közvetítési és interpretációs módszerek meghatározására és alkalmazására;* ismerik a megismerési folyamat pszichológiai jellemzőit, a tanulási stílusokat és a tanulást befolyásoló tényezőket;* ismerik az iskolai és az „iskolán kívüli” tudás integrációs lehetőségeit;* képesek az életkori sajátosságoknak megfelelő, hagyományos és digitális múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai kiadványok önálló megtervezésére és elkészítésére;* képesek a múzeumi kultú ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Festő

  A képesítéssel rendelkező képes: alkalmazni a kor követelményeinek megfelelő technikai eljárásokat ismerni a korszerű szakmai szemléleti elvárásokat széleskörű szakmai, művészi, művészettörténeti tudása alapján tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, továbbá tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. képzőművészeti elemző

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A képzőművészeti elemző a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a művészi kifejezés különböző képzőművészeti műfajokban alkalmazott technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról, és bár ezeket alkotó módon nem használja, elméleti ismereteit szakmai, kiállítási koncepciója kialakításához használni tudja. - Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól, különös tekintettel a kortárs művészetre nézve. - Ismeri a kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint azok technikai, módszertani és elméleti hátterét. - Ismeri az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti beszédmódokat, iskolákat, megközelítéseket. - Tájékozott a képzőművészeti kutatásokhoz szükséges forrásgyűjtés, archiválás alapjául szolgáló módszerekről, lehetőségekről. - Ismeri a képzőművészet intézményeit, azok működését, változásait, tisztában van a non-profit szektor és a ...

  Awarding bodyMagyar Képzőművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. designelemző

  A képzés célja a design és a vizuális művészetek komplex elemzésére képes szakemberek képzése, akik korszerű ismeretekkel rendelkeznek a design és a vizuális művészetek művészettörténeti, társadalomtudományi, filozófiai és kommunikációelméleti elemzési módszereiről, e módszerek kulturális intézményekben, múzeumokban, szaklapoknál, a média és a design változatos területein működő cégeknél történő integrált, interdiszciplináris, kritikai szemléletű alkalmazásáról. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A designelemző a) tudása - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a design és a művészetek főbb elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és jelenkori tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a designhoz és a művészetekhez kapcsolódó tágabb kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. - Alapvető tájékozottsággal rendelkezik a designhoz és a művészetekhez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, kreatív ipari, környezeti és információ-technológiai kontextusról, illetve ezek működéséről. - Érti a tervező és alkotó szakmák analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási módjait. b) képességei - Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során mozgósítja. - Designkultúra-kutató és -elemző munkája megalapozásához önállóan vég ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Ötvös

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított elméleti é a kor követelményeinek megfelelően használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves, ezüstműves, vésnök szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni fém és nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjeleztetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Aranyműves

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni, vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ékszerek, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és g a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni fel a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végezni, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Díszlettervező

  A képesítéssel rendelkező képes: a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával önállóan elkészíteni a műszaki rajzokat és a maketteket együttműködni a díszlettervezővel a díszletek kivitelezésének munkálataiban a tervek pontos ismeretében irányítani a kivitelezés részmunkálatait besegíteni a kivitelező műhelyekben végzett munkafolyamatokba a díszlettervezővel, a kivitelező műhelyek vezetőivel, vagy önállóan elvégezni az alapanyagok, munkaeszközök, bútorok, kellékek beszerzését kreatív és szakmai felkészültségével részt venni a díszletállító próbán és a világosítópróbán besegíteni a bedíszletezés munkafolyamatába a díszlettervezővel, a kellékessel vagy önállóan beszerezni, illetve elkészíteni a speciális kellékeket, fogyókellékeket a díszlettervezővel vagy önállóan elvégezni esetleges változtatásokat, javításokat a díszletelemeken, bútorokon, kellékeken ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Kerámia, porcelán készítő (Gipszmodell-készítő szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait megrendelést felvenni kialakítani a munkafeltételeket előkészíteni a szakmai munka anyag– és technikai feltételeit elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat mintát, formát, sablont készíteni gipsz negatívokat készíteni előkészíteni a gipszmintát forgástesteket készíteni gipszből negatív formákban üreges vagy tömör öntvényeket előállítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Kerámia, porcelán készítő (Kerámia- és porcelántárgykészítő)

  A képesítéssel rendelkező képes: munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait megrendelést felvenni kialakítani a munkafeltételeket előkészíteni a szakmai munka anyag– és technikai feltételeit elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat anyag–előkészítést végezni kerámia– vagy porcelán nyersárut készíteni kialakítani a nyers kerámia vagy porcelántermék végleges formáját kész kerámia–porcelán terméket készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Kerámia, porcelán készítő (Porcelánfestő szakmairány)

  A képesítéssel rendelkező képes: munkavállalóként vagy vállalkozóként figyelemmel kísérni a gazdasági és jogi feltételek változásait megrendelést felvenni kialakítani a munkafeltételeket előkészíteni a szakmai munka anyag– és technikai feltételeit elkészíteni vagy értelmezni a különböző munkafolyamatokban használatos szakrajzokat, műhelyrajzokat a díszítményeket reprodukálni önálló alkotómunkát végezni előkészíteni a porcelánfestési munkálatokat festéssel díszíteni a különféle felületű kerámia vagy porcelán tárgyat dekorégetést végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages