• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 8 items
 1. General Education Music Teacher- Professional bachelor studies

  Programme aims to prepare highly qualified general education music teachers, providing specialists required by the State and the society, to provide knowledge based on the theory of pedagogy and music sciences consistent with the standards of teachers’ profession and applicable in professional practice, preparing graduates for successful integration into the labour markets of Latvia and of foreign countries, motivating students for professional development and further education within the united European education area; graduates of the study programme fulfil their primary professional goals complying with the principles of humanity, democracy, scientific approach, professionalism, individualization and creativity, adapting to the international culture scene as well as preserving and developing the heritage of the national music culture. ...

  Provider NameJāzeps Vītols Latvian Academy of Music

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mūzika un skatuves māksla- Prof. mag. studijas

  Apakšprogrammas: • Mūzika un skatuves māksla ar apakšprogrammām: • Mūzika o specializācija Instrumentālā mūzika • profili: klavierspēle, klavierpavadījums, ērģeļspēle, klavesīna spēle, akordeona spēle, kameransamblis, klavieru duets, vijoļspēle, alta spēle, čella spēle, kontrabasa spēle, arfas spēle, kokles spēle, ģitāras spēle, stīgu kvartets, kameransamblis, flautas / obojas / klarnetes / fagota / saksofona / mežraga / trompetes / trombona / eifonija / tubas spēle, kameransamblis, Sitaminstrumentu spēle, Džeza mūzika, Senā mūzika o specializācija Diriģēšana: • profili: Kora diriģēšana, Simfoniskā orķestra diriģēšana, Pūtēju orķestra diriģēšana o specializācija Vokālā mūzika: • profili: Operdziedāšana, Kamerdziedāšana, Senā mūzika, Džeza mūzika o specializācija Kompozīcija o specializācija Skaņu režija o specializācija Mūzika un izglītība • profili: Instrumenta spēles mācība (klavierspēles, ērģeļspēles, klavesīna spēles, akordeona spēles,vijoļspēles, alta spēles, čella spēles, kontrabasa spēles, arfas spēles, kokles spēles, ģitāras spēles, flautas spēles, obojas spēles, klarnetes spēles, fagota spēles,saksofona spēles, mežraga spēles, trompetes spēles, trombona spēles, eifonija spēles, tubas spēles mācība; Mūzikas mācība • Horeogrāfija. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mūzika- Prof. mag. studijas

  1) profesionālais maģistra grāds mūzikā; 2) profesionālais maģistra grāds mūzikā ar profesionālo kvalifikāciju vienā no virzieniem: - solo dziedāšanas skolotājs, - kora priekšmetu skolotājs, - instrumentspēles skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem: 1) akordeona spēles skolotājs, 2) klavierspēles skolotājs, 3) pūšaminstrumenta spēles skolotājs (flauta, klarntete, saksofons, trompete, trombons, tuba), 4) stīgu instrumenta spēles skolotājs (vijole, čells, kontrabass), - vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs. Profesionālās maģistra studiju programmas „Mūzika” stratēģiskais mērķis ir dot iespēju augstskolu absolventiem pilnveidot savu profesionālo māksliniecisko un mūzikas pedagoģisko izglītību; sekot līdzi un pielāgoties straujai attīstībai mūzikas izglītības, pedagoģijas un zinātnes jomā pasaulē; ar savu darbību sekmēt Latvijas, īpaši Latgales kultūrvides attīstību. Mērķa sasniegšanai studiju programmas ietvaros tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: izvērst studentu mākslinieciskās, pedagoģiskās un zinātniskās darbības prasmes un kompetences; nodrošināt studentu teorētisko zināšanu un praktiskās darbības vienotību ilgtermiņā; uzkrāt profesionālā, pedagoģiskā, zinātniskā un mākslinieciski radošā darba pieredzi patstāvīgo radošo projektu izveidē un prezentācijā. Studiju programmas saturs: instrumentspēle vai solo dziedāšana; inovācijas instrumenta vai dziedāšanas metodikā; instrumenta spēles vēsture, stils un interpretācija; jaunāko sasniegumu mūzikas vēsturē, teorijā un atskaņotājmākslā kursi; mūzikas ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Mūzika- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu mūzikā ar specializāciju vienā no virzieniem: - solo dziedāšanas skolotājs, - kora priekšmetu skolotājs, - instrumentspēles skolotājs ar specializāciju vienā no virzieniem: 1) akordeona spēles skolotājs, 2) klavierspēles skolotājs, 3) pūšaminstrumenta spēles skolotājs (flauta, klarntete, saksofons, trompete, trombons, tuba), 4) stīgu instrumenta spēles skolotājs (vijole, čells, kontrabass), - vispārizglītojošās skolas mūzikas skolotājs. Studiju laikā Tu apgūsi: klavierspēli/akordeona spēli/pūšaminstrumenta spēli/stīgu instrumenta spēli/solo dziedāšanu /diriģēšanu; klavieru/akordeona/pūšamo instrumentu/stīgu instrumentu/diriģēšanas vēsturi; kameransambli/akordeona ansambli/pūšamo instrumentu ansambli/stīgu instrumentu ansambli/ kamerdziedāšanu/vokālo ansambli; instrumenta spēles, solo dziedāšanas vai kora priekšmetu mācību metodiku; solfedžo; mūzikas, mākslas vēsturi; harmoniju un polifoniju; improvizāciju un kompozīciju; mūzikas formu mācību; mūzikas stilus un interpretāciju; filozofiju un ētiku; vispārīgo, saskarsmes un mūzikas psiholoģiju; pedagoģijas vēsturi u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: „Mūzika”, „Sabiedrības un iestāžu vadība”, „Izglītība”, „Starpkultūru attiecības”; vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Profesionālo mūzikas priekšmetu skolotājs- Prof. bak. studijas

  Apakšprogrammas: 1) Instrumenta spēles skolotājs – klavierspēles skolotājs/ akordeona spēles skolotājs/ stīgu instrumentu spēles skolotājs/ kokles spēles skolotājs/ ģitāras spēles skolotājs/ pūšaminstrumentu spēles skolotājs/ sitaminstrumentu spēles skolotājs/ 2) Vokālais pedagogs 3) Populārās un džeza mūzikas skolotājs Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarei un mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas profesionālās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa zināšanu - instrumentu spēles vēsturē, mūzikas instrumenta spēles un mūzikas teorētisko priekšmetu mācības metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Speciālists spēj parādīt mūzikas profesionālās izglītības skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem terminiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma "Vispārējās izglītības mūzikas skolotājs". Studiju rezultātā iegūst profesionālā bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un mūziikas skolotāja profesionālo kvalifikāciju. Iegūto zināšanu rezultātā absolvents spēj parādīt mūzikas un mūzikas pedagoģijas zinātnes nozarei un mūzikas skolotāja profesijai raksturīgās pamata un specializētas zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni pedagoģijā, psiholoģijā, pedagoģijas zinātniskās pētniecības metodēs, mūzikas vēsturē un teorijā, mūzikas nozīmi vispārējās izglītības sistēmā, tās attīstības tendencēs, izglītojamā darbības motivēšanas metodēs, mācību sasniegumu vērtēšanas tehnoloģijā, mūzikas pedagoģijas nozares attīstības stratēģijā un plānošanas metodēs, turklāt daļa zināšanu - mūzikas mācības un kora darba metodikā atbilst skolotāja profesijas augstāko sasniegumu līmenim. Speciālists spēj parādīt mūzikas skolotāja profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni par mūzikas un pedagoģijas nozares profesionālajiem termiņiem, mūzikas izteiksmes līdzekļu nozīmi skaņdarba tēla atklāsmē, skaņdarbu interpretācijas paņēmieniem un to daudzveidību, mūzikas attīstības likumsakarībām. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) - Pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pirmā posma skolotājs - Pirmsskolas izglītības skolotājs (ar tiesībām strādāt par speciālās izglītības skolotāju un sociālo pedagogu pirmsskolā) - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības viena mācību priekšmeta (mūzika/ sports/ angļu /vācu/ franču valoda) skolotājs - Pamatizglītības pirmā posma un pamatizglītības divu mācību priekšmetu (latviešu valoda un literatūra/ matemātika/ bioloģija/ informātika/ vēsture/ sociālās zinības/ mājturība un tehnoloģijas/ vizuālā māksla/ ģeogrāfija/ fizika) skolotājs - speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem - sporta un deju skolotājs (nepilna laika studijas nav paredzētas) - mūzikas skolotājs - vēstures un sociālo zinību skolotājs. Programmas saturs Pirmsskolas izglītības skolotājs: Kopveseluma pieeja pirmsskolā; Sasniegumu motivācija; Bērnu emocionālā audzināšana; Pedagoģiskais process pirmsskolā; Bērnu sagatavošana skolai; Integrēts metodiku kurss pirmsskolas didaktikā; Ārpusnodarbību aktivitātes pirmsskolā; Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika vai Speciālā izglītība un Sociālā pedagoģija pirmsskolā u. c. Pamatizglītības skolotājs: Pamatizglītības (1.–6. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika; Pamatizglītības (1.–9. klases) mācību priekšmetu teorija un metodika (izvēlei 1 mācību priekšmets:Mūzika vai Sports vaiAngļu vai Vācu vai Franču valoda) vai Pamatizglītības (7.–9. klases) ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia