• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 24 items
 1. Splošna medicina (General Medicine)

  Študij traja 6 let in obsega 360 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je zagotoviti hitrejši razvoj medicinskih znanosti na regionalni ravni in ob sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani na nacionalni ravni. V sklopu interne medicine študent pozna bolezni srca in ožilja, gastrointestinalne bolezni, bolezni ledvic, hematološke bolezni, avtoimune in revmatološke bolezni, endokrinološke bolezni, klinično toksikologijo, prehrano, anafilaktično reakcijo, temeljne postopke oživljanja, paliativno medicino in etiko. V okviru kirurgije študent obvlada osnovna načela in posebnosti kirurškega bolnika, timsko obravnavo kirurškega bolnika, predoperativno in operativno obravnavo, tekočinsko in elektrolitsko ravnotežje, analgezijo in anestezijo, urgentna kirurška stanja, pomembne kirurške vsebine v zvezi s kirurško gastroenterologijo, travmatologijo, ortopedijo, torakalno kirurgijo, periferno žilno kirurgijo in kirurgijo srca, urologijo in plastično kirurgijo. Praktične izkušnje dobi v ambulanti družinske medicine, kjer se sreča s številnimi posebnostmi dela splošnega zdravnika, pri čemer mu je v pomoč pridobljeno predhodno klinično znanje in veščine, pri tem upošteva etična in zakonska načela. Študijski program omogoča študentom pridobitev strokovnega znanja s študijem teoretičnih in metodoloških konceptov, usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso, reševanje strokovnih in delovnih problemov, zlasti z iskanjem novih virov znanja in uporabo znanstvenih metod, razvijanje zmožnosti za spo ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Medicinska fakulteta (Faculty of Medicine)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Radiološka tehnologija (Radiologic technology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, specialista na enem izmed treh področij radiološke tehnologije: diagnostična in intervencijska radiološka tehnologija, nuklearnomedicinska tehnologija in radioterapevtska tehnologija. Študent bo specialista na enem izmed treh področij radiološke tehnologije, ki bo sposoben raziskovanja na svojem strokovnem področju. Tako v študijskem programu študentu ponujajo izbiro med diagnostično in interventno radiološko tehnologijo, nuklearno medicinsko tehnologijo in radioterapevtsko tehnologijo, v vsa področja pa so vključena tudi znanja, ki diplomantu druge stopnje omogočajo celovit pristop k zagotavljanju kakovosti na vsakem izmed izbranih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Vzgoja in menedžment v zdravstvu

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so razvoj in nadgradnja znanj in spretnosti, ki so jih študenti pridobili v okviru dodiplomskega študija in klinične prakse, ter kakovostno zdravstveno vzgojno delo na področju primarnega zdravstvenega varstva. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (University of Novo mesto Faculty of health...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Farmacija (Pharmacy)

  Enoviti magistrski študijski program traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS. Študent v času usposabljanja usvoji potrebna znanja, veščine in izkušnje o zdravilnih učinkovinah od načrtovanja, sinteze, analize, izolacije, karakterizacije do biološkega vrednotenja, biofarmacevtskih značilnostih zdravila in farmakokinetičnih ter farmakodinamskih karakteristikah zdravilne učinkovine v organizmu, farmacevtskih oblikah od načrtovanja oblik, klasičnih tehnoloških in nanotehnoloških postopkov oblikovanja/izdelave do vrednotenja in spremljanja farmacevtsko-tehnoloških lastnosti zdravil, analitskih metodah in interpretaciji rezultatov v kliničnobiokemičnih laboratorijih in njihovi uporabnosti v diagnosticiranju, zdravljenju z zdravili, strokovnem izvajanju svetovalnih in izobraževalnih funkcij pri vročanju zdravil, zakonodaji in etiki pri izdelavi in prometu z zdravili. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Laboratorijska biomedicina (Laboratory biomedicine)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za delovna mesta analitika v medicinskih laboratorijih različnih ožjih področij v laboratorijski medicini, v raziskovalnih inštitucijah ter za delovna mesta v dejavnostih, ki so povezana z laboratorijsko medicino, kot so zastopništva, industrija, državni organi. Magistranti bodo sposobni samostojno spremljati novosti in jih uvajati na področju laboratorijske medicine ter se prilagajati potrebam laboratorijske diagnostike. Pridobili bodo tudi aplikativna znanja raziskovalnega dela in temelje vodenja, upravljanja in legislative. Magistranti bodo po končanem študiju zapolnil vrzel, ki obstaja na tem področju v zdravstvenih poklicih sedanje univerzitetne izobrazbe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (Faculty of Pharmacy)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj podiplomskega študijskega programa je zadovoljitev potreb po visoko usposobljenih medicinskih sestrah in drugih zdravstvenih delavcih, ki bodo izvajali najzahtevnejše naloge na področju zdravstvene nege, vodili negovalne time, se vključevali v zdravstvene in interdisciplinarne time, izvajali promocijo zdravja in zdravstveno vzgojno izobraževanje, se ukvarjali s pedagoško dejavnostjo in raziskovanjem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Fizioterapija (Physiotheraphy)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. Cilj magistrskega študijskega programa je usposobiti strokovnjaka za usmerjeno in na dokazih temelječe reševanje problemov, povezanih s fizioterapijo. Študijski program nadgrajuje interdisciplinarne temelje prvostopenjskega študija, obenem pa z izbirnimi vsebinami omogoča pridobitev poglobljenih znanj na posameznih strokovnih področjih. Cilj je tudi zagotoviti ustrezna znanja za izvajanje najzahtevnejših nalog pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadziranju fizioterapevtskega procesa ter promociji zdravja, poleg tega pa tudi vključevanje v interdisciplinarne zdravstvene in raziskovalne skupine ter sodelovanje v pedagoškem procesu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Promocija zdravja (Health Promotion)

  Program Promocija zdravja je prvi študijski program, ki v temeljih izhaja iz predlogov za prestrukturiranje javnega zdravja v Sloveniji (Strategija razvoja dejavnosti javnega zdravja 2013-2023), je edini program katerega kompetence zajemajo ustvarjanje kadrovskih kapacitet za uresničevanje politike krepitve zdravja. S postavljenimi kompetencami in cilji zagotavlja kritično maso strokovnjakov, ki bodo uresničevali sodobne usmeritve na področju preventive in promocije zdravja. Program je zasnovan v skladu s sodobnimi usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske unije, OECD-ja in v skladu z nacionalnimi usmeritvami in vsi ti razvojni dokumenti poudarjajo pomen večjih vlaganj v preventivo in promocijo zdravja. Magistrski študij Promocija zdravja omogoča usposabljanje strokovnjakov za promocijo zdravja na ravni strokovnega magisterija, ki bodo dobili splošne in specifične kompetence za delo na tem področju. Tovrstni strokovnjaki bodo usposobljeni za promocijo zdravja v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih zdravja (npr. na področju duševnega zdravja, obvladovanja kroničnih bolezni, odziva na potrebe prikrajšanih skupin prebivalstva in podobno). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Sanitarno inženirstvo (Sanitary engineering)

  Študijski program obsega 60 kreditnih točk in traja 1 leto. Temeljni cilji programa so podati magistru sanitarnega inženirstva znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju. Usposobljen bo za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju, varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Bioinformatika (Bioinformatics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajajo Fakulteta za zdravstvene vede v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Kompetence diplomanta obsegajo sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri preučevanju genomike in protemike z namenom preprečevanja bolezni in hitrejšim iskanjem možnosti zdravljenja. Študenti pridobijo sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic dejavnikov v biokemiji in znajo kritično ovrednotiti dogajanja na področju naravoslovja (predvsem v biologiji, biokemiji in molekularni genetiki). Med splošnimi kompetencami so posebej izpostavljene naslednje kompetence: sposobnost pravilne aplikacije temeljnih znanj s področja znanstvenih metod in laboratorijskih tehnik; napredne spretnosti za aplikacijo metod molekularne in celične biologije ter biofizike za raziskovanje in reševanje kompleksnih biomedicinskih problemov in sistemov; poznavanje metod genomike in proteomike in njihova aplikacija; poznavanje metodologij in paradigem informacijske tehnologije za shranjevanje, analizo, sintezo in vizualizacijo genomskih in proteomskih podatkov; kompetence za oblikovanje zdravstvenih informacijskih sistemov na splošno in bolj specifično za oblikovanje bioinformacijskih sistemov; vključevanje organizacijskih znanj v podporo uspešnih poslovnih odločitev; uporaba znanstveno raziskovalnih metod za raziskovanje na področju bionformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spl ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages