• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avoimen väylä, Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kemi

No translation available for Hungarian. Showing the original language.

Avoimen väylä, Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Kemi

Course Information

Tieto- ja viestintätekniikan opiskeluun sisältyy mm. tietoteknisten järjestelmien suunnittelua, laitesuunnittelua, mobiili-, internet- ym. sovellusten ohjelmointia ja verkkoteknologioita. Tuotteistus-, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät kaikkien opiskelijoiden kompetenssivalikoimaan. Liiketoimintaosaaminen on myös osa tieto- ja viestintätekniikan insinöörin osaamista.
Opintojaksojen sisällöt opitaan pelillisyyden keinoin.

Päivätoteutus

Opiskelu tapahtuu monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen modernit laboratoriot, virtuaaliympäristöt sekä monet tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Monialaiset projektit vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä teknologiaosaamisen soveltamiskykyä tulevaisuuden haasteissa. Koulutus pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä Lapin ammattikorkeakoulun Talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymässä (Arctic Power) ja Ohjelmistotekniikan laboratoriossa (PLAB) suoritettavat opinnot.

Monimuotototeutus

Oppiminen toteutuu osittain verkossa, etäopiskeluna, osittain monipuolisissa ja vaihtelevissa ympäristöissä, joita ovat oppilaitoksen laboratoriot ja muut työtilat Kemin Kosmoksessa. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus osallistua opetuksen aikana hankeintegraation kautta käynnissä oleviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin joissa Lapin AMK on mukana. Hankkeissa toimiminen vahvistaa opiskelijoiden osaamista teknologioiden soveltamisesta. Koulutusohjelma pyrkii hankeintegraation kautta tuomaan opiskelijoilleen kokemusta tutkimus­ ja kehittämistoiminnasta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

4 vuotta

Credits: 

240 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Lapland University of Applied Sciences, Engineering, Kemi
Provider Contact Info: 

Lapland University of Applied Sciences, Engineering, Kemi
hakijapalvelut@lapinamk.fi
040 867 3337
Tietokatu 1, 94600, KEMI

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Insinööri (AMK)
Qualification awarded description:

Tämän päivän yhteiskunta ei toimi ilman tietotekniikkaa. Tietoteknisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa toiminnan laatua, palvelutasoa sekä nostaa tuottavuutta. Tietotekniikka-alan yritysten tuotteita ja palveluita käytetäänkin lähes kaikkialla.

Lapin ammattikorkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa suoritetaan tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on insinööri (AMK).

Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettinen, käytännöllinen ja asenteellinen valmius toimia tietotekniikka-alan insinöörin (AMK) tehtävissä. Opiskelussa korostetaan alan teknisten taitojen hallinnan lisäksi kykyä yhteistyöhön, projektien hallintaa ja mahdollisuutta toimia itsenäisenä yrittäjänä. Myös jatkuvan opiskelun merkitystä, kykyä seurata tietotekniikka-alan kehitystä ja alalla esiintyvien työelämälähtöisten ongelmien ratkaisutaitoa pidetään tärkeinä.

Valmistuttuaan opiskelija kykenee toimimaan keskeisissä tietotekniikan insinöörin tehtävissä. Hän kykenee viestimään ja dokumentoimaan toimintaansa, ymmärtää alan käytäntöjä ja oman työnsä vaikutukset yrityksen tai yhteisön tulokseen ja liiketoimintaan. Opiskelija tuntee alansa keskeiset tiedonlähteet ja osaa seurata omaan työhönsä vaikuttavia kehityssuuntia. Hän osaa soveltaa oppimiaan teorioita käytäntöön ratkaistessaan työtehtäviinsä liittyviä ongelmia ja osallistuessaan ammattialansa kehitystehtäviin.

 

Päivätoteutus

Oppiminen on jaettu vuositeemoihin. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kehittää loogismatemaattista ajattelua ja teknistä ongelmanratkaisukykyä. Toisena vuotena paneudutaan tietoteknisten järjestelmien toteutukseen. Kolmannen vuoden painopisteenä ovat järjestelmien määrittely ja suunnittelu. Viimeisenä eli valmistumisvuotena hyödynnetään ammatillista osaamista ja tietotaitoa tietoteknisten järjestelmien kehitys- ja ylläpitotehtävissä.

Monimuotototeutus

Oppiminen on jaettu vuositeemoihin. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kehittää loogismatemaattista ajattelua ja teknistä ongelmanratkaisukykyä. Toisena vuotena paneudutaan tietoteknisten järjestelmien toteutukseen. Kolmannen vuoden painopisteenä ovat laiteläheinen ohjelmointi ja digitalisoituminen sekä teollisen internetin haasteet. Viimeisenä eli valmistumisvuotena hyödynnetään ammatillista osaamista ja tietotaitoa yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tietokatu 1, 94600, KEMI