• EQF Home Page Icon

Qualification: Graduaat in de fitness- en bewegingsbegeleiding

No translation available for Hungarian. Showing the original language.

Graduaat in de fitness- en bewegingsbegeleiding

Qualification Information

Beroepskwalificatie Personal trainer
---------------------------------------

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt een eigen programma uit in functie van de visie van de fitnessclub/van het project (G120401 Id8660-c)
- Bereidt een intern overleg voor
- Neemt deel aan het werkoverleg
- Plant de eigen werkzaamheden
- Zet nieuwe activiteiten op
- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ….)
- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke
- Functioneert goed en efficiënt , ook op piekmomenten

● Informeert het publiek over het personal trainingsaanbod en de organisatie van de sessies (G120401 Id14047-c)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen
- Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen
- Geeft informatie over de praktische organisatie van de personal training sessies
- Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige klanten
- Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders en welness-begeleiders
- Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter
- Licht de rol van de personal trainer en de verantwoordelijkheden van de beoefenaar en eventueel van andere professionals die betrokken zijn bij het programma toe
- Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten

● Bepaalt het beginniveau van de beoefenaar(s) en de doelstellingen (G120401 Id12197-c)
- Organiseert een intakegesprek
- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond
- Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen
- Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af
- Stelt een test protocol samen op maat van de beoefenaar en informeert over de mogelijke effecten en risico’s
- Neemt testen, vragenlijsten, … af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)
- Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, …
- Bepaalt de mogelijke risicofactoren
- Licht de resultaten van de afgenomen testen toe aan de beoefenaar
- Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een medisch of paramedisch begeleider
- Luistert actief naar alle betrokkenen
- Communiceert en/of rapporteert aan dokters, paramedici, verantwoordelijken
- Communiceert met de opdrachtgever en de klant over de resultaten van het trainingsprogramma
- Behandelt klantinformatie vertrouwelijk

● Stemt de sessie af op het niveau van de doelgroep en/of de beoefenaar(s)en maakt eventueel het materiaal of de uitrusting klaar (G120401 Id24946-c)
- Gebruikt een oefenplan
- Houdt rekening met de diversiteit, verwachtingen, beleving, …. van de beoefenaar(s)
- Stelt een oefenschema op
- Bouwt oefeningen geleidelijk op
- Plant voldoende hersteltijd in tussen de sessies
- Stemt eventueel het materiaal af op het niveau van de beoefenaar(s)
- Houdt zich aan de gemaakte afspraken

● Stelt de oefeningen aan de beoefenaar(s) voor en staat ze technisch bij (G120401 Id16698-c)
- Past taalgebruik, boodschap en oefenniveau aan de beoefenaar(s) aan
- Formuleert concrete doelen en bespreekt die met de beoefenaar(s)
- Beschrijft de te verwachte fysieke gevolgen en veranderingen
- Leert de technieken van een bewegingsactiviteit aan
- Demonstreert en leert technieken, houdingen en motorische gedragingen aan
- Zet materiaal en middelen in
- Geeft op enthousiaste, duidelijke en deskundige manier aanwijzingen en informatie aan de beoefenaar(s)
- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten
- Voorziet voldoende warming-up en cooling-down
- Heeft aandacht voor uithouding, lenigheid, kracht en weerstand
- Verbetert fouten in de techniek
- Geeft extra instructies indien nodig
- Vraagt om feedback over de oefeningen
- Volgt de fysieke evoluties op (eventueel via tussentijdse evaluaties/testen)
- Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen
- Verdeelt de aandacht in een groep over de verschillende deelnemers
- Vermijdt gevaarlijke situaties, risico’s en potentieel gevaarlijke oefeningen
- Controleert het naleven van de veiligheidsregels, -aanwijzingen en hygiëne
- Grijpt in bij ongewenst/ongepast gedrag en bij een onveilige/ongewenste situatie
- Meldt eventueel bijzonderheden aan de verantwoordelijke

● Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (G120401 Id6779-c)
- Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal en de inrichting van accommodaties

● Past EHBO en reanimatie toe (co 00741)
- Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt
- Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)
- Informeert naar klachten/symptomen
- Onderzoekt de betrokkene en beslist wat hij moet doen
- Voert de hulpverlening deskundig uit
- Houdt zich aan de voorgeschreven procedures
- Schakelt eventueel hulp in
- Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)

● Leeft kwaliteitszorg na (co 00742)
- Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen
- Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf of de eigen kwaliteitsnormen toe
- Zorgt voor aangepaste muziek, voldoende ventilatie , … (indien van toepassing)
- Bedient eventueel audiovisuele en andere toestellen
- Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement

Specifieke Activiteiten

● Promoot en organiseert bewegingsactiviteiten, personal training en een gezonde levensstijl (G120401 Id16324-c)
- Past commerciële technieken toe
- Gebruikt courante software
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen
- Plant vervoer voor personen en materialen
- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal
- Controleert of organiseert de beveiliging van de locatie
- Voert acties of reclamecampagnes

● Beheerst (sportdiscipline) bewegingsactiviteiten gerelateerd aan fitness (G120401 Id22703-c/32092-c)
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van cardiotraining
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van krachttraining
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van coördinatie, evenwicht en lenigheid
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van core stability
- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in hun functie van aqua training

● Werkt een fysiek voorbereidingsprogramma (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, …) voor de sporter(s) of beoefenaar(s) uit en past het toe (G120401 Id21144-c)
- Stelt een specifiek (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van de sporter(s) of beoefenaar(s)
- Stemt alle sporttechnische onderdelen van het trainingsprogramma op elkaar af
- Geeft cardiotraining, krachttraining, lenigheidstraining en/of conditietraining in verschillende omgevingen
- Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig

● Denkt communicatieacties over de activiteiten van de onderneming of dienstverlening uit (G120401 Id17985-c)
- Gebruikt kantoorsoftware
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio of televisie
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons, …
- Organiseert een persconferentie
- Voert acties of reclamecampagnes
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan

● Stuurt eventueel fitnessbegeleiders aan (G120401 Id18000-c)
- Stelt de werkplanning en/ of de oefenschema’s voor zijn eigen team op en stuurt bij indien nodig
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Lost conflicten tussen medewerkers op
- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de fitnessbegeleiders
- Motiveert medewerkers (indien van toepassing)
- Vervult een voorbeeldfunctie

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van voedingsleer
● Basiskennis van classificatie van handicaps
● Basiskennis van communicatietechnieken en -vaardigheden en omgang met diverse doelgroepen
● Basiskennis van presentatiemogelijkheden
● Basiskennis van informatie- en mediakanalen
● Basiskennis van commerciële technieken
● Basiskennis van vergadertechnieken
● Basiskennis van ICT
● Kennis van functionele anatomie
● Kennis van biomechanica
● Kennis van ontwikkelingsleer
● Kennis van motorisch leren
● Kennis van aquatraining in functie van sporten en bewegen
● Kennis van toestellen en materialen voor cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, aquatraining en core stability training
● Kennis van observatiemethodieken
● Kennis van risicofactoren in functie van sport en bewegen
● Kennis van de verschillende doelgroepen
● Kennis van psychologie in relatie tot de doelgroep
● Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen
● Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publiek toegankelijke ruimten
● Kennis van vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken
● Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen
● Kennis van voedings- en gewichtscontrole
● Kennis van groepsanimatie
● Kennis van pedagogische technieken en didactiek
● Kennis van promotietechnieken
● Kennis van bijzondere doelgroepen
● Kennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid
● Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen
● Kennis van trainingsleer
● Kennis van begeleidingsmethodieken
● Kennis van rekenvaardigheid en verhoudingen
● Kennis van motivatiestrategieën
● Kennis van stressmanagement
● Kennis van de

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5