• EQF Home Page Icon

Qualification: Electrical mechanic

No translation available for Hungarian. Showing the original language.

Electrical mechanic

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Algemeen
● Leeft veiligheids- en milieunormen na (co 00036)
- Gebruikt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
- Gebruikt hef- en hijswerktuigen
- Gebruikt gevaarlijke stoffen
- Sorteert afval gescheiden
- Beoordeelt risico’s met het oog op het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen

● Intervenieert preventief of correctief rekening houdend met situationele elementen (in werking stellen, productiewijzigingen, ...) of de onderhoudshistoriek (I130901 Id12838-c, I131001 Id13042-c)
- Analyseert de vraag/opdracht/probleem of storing
- Verzamelt mondelinge en schriftelijke informatie door bevraging of het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken…)
- Schat de omvang en de duur van de interventie in
- Gaat na of alle werkzaamheden conform de technische plannen en afspraken uitgevoerd kunnen worden
- Overlegt met de leidinggevende, gebruikers en andere betrokkenen
- Legt een werkvolgorde vast
- Adviseert gebruikers met het oog op het correct gebruik van de machines en het voorkomen van storingen

● Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I131001 Id17981-c)
- Gebruikt onderhoudsspecifieke beheerssoftware (machinegebonden en dienstgebonden)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de werkzaamheden
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing, afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

● Raadpleegt vaktechnische informatie in een vreemde taal (co 00037)
- Raadpleegt handleidingen en lijsten van wisselstukken van de fabrikant in het Engels of de taal van de fabrikant

Preventief onderhoud
● Controleert de werking van het materiaal, de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, ...) en de kritieke slijtagepunten, smeringspunten, ... (I131001 Id1962-c)
- Raadpleegt technische bronnen (controlelijst, onderhoudsschema’s,…)
- Gebruikt zintuigen om afwijkingen in de werking en staat van de machine op te sporen
- Gebruikt meetinstrumenten om slijtage te detecteren (thermografisch onderzoek, trillingsanalyse,….)

● Onderhoudt de machine of installatie preventief (I131001 Id7189-c)
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Stelt de machine of installatie veilig en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Voert preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen (filters, riemen, tandwielen, remschoenen,….), vloeistofreservoirs bijvullen, …
- Merkt de nood aan curatief onderhoud op
- Sorteert afval en voert het af volgens de richtlijnen

Correctief onderhoud
● Lokaliseert en diagnosticeert een defect of storing (I130901 Id14732-c)
- Raadpleegt technische bronnen
- Plaatst indien nodig de machine of installatie in veiligheid en beveiligt ze tegen ongecontroleerd herinschakelen
- Controleert de installatie visueel en auditief en beoordeelt de staat van onderdelen
- Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
- Gebruikt software om defecten op te sporen en Interpreteert foutcodes op displays van deelsystemen
- Sluit mogelijke oorzaken van fouten één voor één uit
- Lokaliseert de storing door het combineren van informatie

● Vervangt, herstelt en test de defecte onderdelen en stelt ze af (I130901 Id4156-c, I131001 Id24014-c)
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen van de constructeur, schema’s, logboeken, bedrijfsinterne onderhoudsprocedures …)
- Gebruikt handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
- Gebruikt meetinstrumenten (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
- Beoordeelt de schade en beslist tot herstelling of vervanging van mechanische, pneumatische, hydraulische of elektrische onderdelen (originele of gelijkwaardige componenten)
- Zoekt en kiest eventueel vervangonderdelen
- Demonteert, monteert en sluit aan: onderdelen en toestellen zoals motoren, machines, pompen, compressoren, lagers en brengt markeringen of codes aan
- Monteert onderdelen door lijmen, krimpen, uitzetten, persen of met schroeven, pennen, spieën,.…
- Lijnt de onderdelen uit
- Voert eenvoudige soldeer- en lasverbindingen uit
- Regelt onderdelen en stelt parameters van de machine, installatie of uitrusting bij
- Draait proef met de toestellen in overleg met de gebruikers

● Voert voorbereidende tests uit voor het vrijgeven van de machine of installatie (I130901 Id16772-c)
- Controleert de werking van de installaties of van de onderdelen na herstelling of vervanging
- Regelt mechanische componenten af
- Gebruikt meetapparaten
- Vergelijkt gemeten waarden met richtwaarden
- Geeft de machine of installatie terug vrij volgens gegeven procedures

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van kwaliteitsnormen
● Basiskennis van veiligheidsregels
● Basiskennis van elektrische veiligheidsnormen
● Basiskennis van elektronica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van automatisering: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van hydraulica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van pneumatica: schema’s lezen en begrijpen, componenten kennen
● Basiskennis van verspanings- en plaatbewerkingstechnieken
● Basiskennis van voorraadbeheer
● Basiskennis van verbindingstechnieken
● Kennis van elektriciteit: installaties, machines en sturingen
● Kennis van mechanica: machineonderdelen, constructieleer, materialenleer,…
● Kennis van meettechniek in het kader van onderhoudswerkzaamheden

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen gebruiken van gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen
● Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen
● Het kunnen omgaan met gevaarlijke stoffen
● Het kunnen sorteren, afvoeren en scheiden van afval volgens de richtlijnen
● Het kunnen gebruiken van onderhoudsspecifieke beheerssoftware (werkzaamheden, storingen, materiaalgebruik)
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de werkzaamheden
● Het kunnen bijhouden van gegevens over het materiaalgebruik
● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken
● Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
● Het kunnen gebruiken van meetinstrumenten om slijtage te detecteren (multimeter, schuifmaat, ampèretang, aardingstester, temperatuurmeter, drukmeter...)
● Het kunnen opvolgen van het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Het in veiligheid kunnen plaatsen van de machine of installatie en ze beveiligen tegen ongecontroleerd herinschakelen
● Het kunnen gebruiken van software om defecten op te sporen
● Het kunnen raadplegen van handleidingen en lijsten van wisselstukken in de taal van de fabrikant
● Het kunnen controleren van de werking van de installatie
● Het kunnen verzamelen van informatie door bevraging of het raadplegen van technische bronnen (handleidingen, schema’s, logboeken…)
● Het kunnen overleggen met leidinggevenden, gebruikers, klanten en andere betrokkenen
● Het kunnen vastleggen van een werkvolgorde
● Het kunnen nagaan of alle werkzaamheden conform de technische plannen of de afspraken uitgevoerd kunnen worden
● Gemeten waarden kunnen vergelijken met richtwaarden
● Het kunnen auditief en visueel controleren van de machine/installatie en haar onderdelen
● Het kunnen zoeken en kiezen van vervangonderdelen
● Het kunnen bijregelen van onderdelen en bijstellen van parameters van de machine, installatie of uitrusting
● Het kunnen proefdraaien met de toestellen in overleg met de gebruikers
● Het kunnen melden van problemen die niet zelf op te lossen zijn aan de verantwoordelijken
● Het kunnen adviseren van gebruikers met het oog op het voorkomen van storingen

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen beoordelen van risico’s bij onderhoudswerkzaamheden
● Het kunnen analyseren van de vraag/opdracht/probleem of storing
● Het kunnen inschatten van de omvang en de duur van een interventie
● Het kunnen vastleggen van een werkvolgorde
● Het kunnen lokaliseren van storingen door het combineren van informatie
● Het kunnen nagaan wat de oorzaak is van een storing of afwijking
● Het kunnen nagaan van de nood aan correctief onderhoud
● Het kunnen interpreteren van foutcodes op displays van deelsystemen
● Het kunnen uitsluiten van mogelijke oorzaken van fouten via eliminatie
● Het kunnen beoordelen van de schade en het kunnen beslissen tot herstelling of vervanging van mechanische, pneumatische, hydraulische of elektrische onderdelen (originele of gelijkwaardige componenten)

Motorische vaardigheden

● Het kunnen uitvoeren van preventieve onderhoudsacties uit zoals reinigen, smeren, onderdelen vervangen (filters, riemen, remschoenen….), vloeistofreservoirs bijvullen, …
● Het kunnen gebruiken van handgereedschap en draagbaar elektrisch gereedschap
● Het kunnen monteren van onderdelen en toestellen zoals motoren, machines, pompen, compressoren, lagers en het aanbrengen van markeringen of codes.
● Het kunnen uitvoeren van eenvoudige soldeer- en lasverbindingen
● Het kunnen monteren en demonteren van onderdelen door lijmen, krimpen, uitzetten, persen of met schroeven, pennen, spieën …

Omgevingscontext

● De periodieke en predictieve onderhoudsactiviteiten die vaak een belangrijk deel vormen van het preventief onderhoud hebben een herhalend patroon met variabele frequenties: sommige acties moeten dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks of na een bepaald aantal bedrijfsuren gebeuren. Curatieve onderhoudsacties vertonen een minder voorspelbaar verloop. De volgorde voor de uitvoering van de activiteiten ligt voor het preventieve onderhou

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4