• EQF Home Page Icon

Qualification: mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

mozgókép- és médiaismeret-pedagógus

Qualification Information

- A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mozgóképkultúra és a médiaismeretek területén elsajátított szakismeretek, médiatechnikai, szakmódszertani eljárások birtokában, a közoktatásban e területen a tanulókat oktatni, nevelni.

- Elsajátítják a tömegkommunikáció, a médiumok mibenlétével, működésével, szerkezetével kapcsolatos alapelveket és alapfogalmakat.

- Értik és helyesen ítélik meg a társadalmi kommunikáció, ezen belül a médiakommunikáció területeinek problémáit,

- Önálló és helytálló véleményformálásra képesek és ezt át tudják adni tanítványaiknak,

- Képesek lesznek kialakítani és fejleszteni a kritikai médiatudatosságot, valamint a médiumokban megjelenő nyílt és rejtett üzenetek felismerésének, a helyes értékrend kialakításának, a médiumokban rejlő értékek és veszélyek felismerésének képességét, kialakítani a választás tudományát, a megfelelő médiafogyasztási szokásokat,

- A médiatartalmak kritikus elemzéséhez és feldolgozásához technikák széles körét tudják felhasználni. Rendelkeznek az egyes tevékenységekhez szükséges jártasságokkal és készségekkel.

- Ismerik és felelősségteljesen oktatni képesek a média eszközeit, munkáját, használatát.

- Médiaszakmai, esztétikai, etikai valamint tömegkommunikációs eszközhasználati ismereteik révén, alkotó módon tudnak kezelni és létrehozni tömegkommunikációs tartalmakat.

- A kétéves kurzus elvégzése lehetőséget nyújt szakmai kompetenciák megszerzésére, a NAT által meghatározott ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítására, kialakítására; hatékony, minőségtudatos, kritikai, felelős oktató-nevelő munkára; arra, hogy az iskolai médiaoktatás mellett a mozgókép, valamint a média más szektoraiban is – alap szinten –helytálljanak.

- A képzés hatékonyan hozzájárul, hogy a résztvevő hallgatók képesek legyenek a munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulni.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Eötvös Loránd Tudományegyetem http://www.elte.hu - Pázmány Péter Katolikus Egyetem http://www.ppke.hu - Kaposvári Egyetem http://www.ke.hu - Apor Vilmos Katolikus Főiskola http://www.avkf.hu/

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education