• EQF Home Page Icon

Qualification: koreográfus

koreográfus

Qualification Information

A képzés célja koreográfusok képzése, akik képesek eredeti és személyes hangvételű táncművészeti alkotások megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói gondolataik megértetésére és elfogadtatására, akár önálló táncalkotás, akár alkalmazott koreográfia készítése keretében, a tánc különböző formanyelveit használva. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában képesek a magyar táncművészeti kultúrában aktív szerep betöltésére az intézményekhez kötődő, illetve a független művészeti életben, valamint a magyar táncművészet értékeinek nemzetközi fórumokon történő reprezentálására is. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A koreográfus
a) tudása
- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a tánctörténet alapvető folyamatairól, azok eredményeiről és hatásairól, a mai kor alkotói tevékenységeire kiható, valamint az azt alkalmazó táncművekről.
- Ismeri a táncművészet megismerhető (rögzített: fotó, film, video, dvd) legjelentősebb alkotásait.
- Ismeri a koreográfiáinak alapjául szolgáló és általa használni kívánt tánc formanyelveket: klasszikus balett, modern tánctechnikák, néptánc.
- Ismeri a kutatásmódszertan törvényszerűségeit a táncművészet speciális igényeire alkalmazva (az autentikus néptáncanyag gyűjtésétől kezdve az internetes hozzáférések alkalmazásáig), az általa használt formanyelvek függvényében.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző tánctechnikákon alapuló táncművekhez kapcsolódó társművészetek kapcsolódási pontjairól (így a zene-, a képzőművészet, az irodalom-, színház- és filmtörténet terén).
- Ismeri a különböző típusú együttesek felépítését, szervezeti rendjét és működési formáit.
- Tisztában van a táncművészetre vonatkozó etikai szabályokkal, az aktuális előadóművészeti törvénnyel és a szerzői joggal.
b) képességei
- Képes az alkotói gyakorlat során tudatos, kreatív és önálló munkára.
- A tanulmányai során szerzett ismeretekre támaszkodva képes a koreográfia készítéséhez szükséges anyagok (táncformanyelv, zenehasználat, színpadismeret) analízisére és feldolgozására.
- Magasszintű tánctechnikai tudással rendelkezik művészi elképzeléseinek megvalósításához.
- Képes kreatív együttműködésre a rendezői szándék megvalósítása érdekében alkalmazott koreográfia készítése esetén.
- Alkotói tevékenysége során képes az előadókkal, valamint más művészeti ágak szereplőivel (így zeneszerző, díszlet-, jelmeztervező) hatékonyan együttműködni.
- Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő intézményi (állami fenntartású színház, kisebb, önálló társulat) keretek között is.
- Képes alkalmazni a táncművészet és a társművészetek etikai normáit.
c) attitűdje
- Nyitott az új ismeretekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre, saját tudásának fejlesztésére.
- A táncművészet multikulturális projektjei kapcsán törekszik arra, hogy önálló, eredeti és kreatív gondolataival vegyen részt koreográfusként és irányítóként közös művészeti produkciókban.
- Nyitott a munkájához kapcsolódó más művészeti ágak és szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel.
- Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi vonatkozásairól.
- Törekszik a táncművészet és a társművészetek etikai normáinak betartására.
d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai orientációja kialakult.
- Saját művészeti koncepciót alkot, melyet önállóan valósít meg.
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt táncművészeti projektek kialakításában vagy formálásában.
- Felismeri művészeti tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
- Elfogadja és hitelesen közvetíti a táncművészet társadalmi szerepét és értékeit.
- Elkötelezett a táncművészet és a társművészetek etikai normái iránt.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Magyar Táncművészeti Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education