• EQF Home Page Icon

Qualification: közlekedési szakjogász

közlekedési szakjogász

Qualification Information

A képzés célja: a jogalkalmazás különböző területein működő jogászok számára elméletileg megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzésének biztosítása a közlekedés valamennyi ágazatát érintő általános és speciális joganyagról, valamint azokról a határtudományi területekről, amelyek joggyakorlatban nélkülözhetetlenek. 

 

Elsajátítandó kompetenciák: 

A közlekedés szakjogi valamint határtudományi területein az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű, olyan általános, valamint különös szakmai felkészültség, amely révén a probléma-felismerési-, áttekintő- és megoldási-képességek megszerezhetőek, illetve a gyakorlatban már kialakult ilyen képességek bővülhetnek. Ezen speciális szakjogi és határtudományi ismeretek birtokában a szakember képessé válik arra is, hogy a szakterület más szakembereivel – a különböző szakértőkkel – szakmai kérdésekben kapcsolatot teremtsen, együttműködjön a jogi problémák megoldásában.

             

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A szakjogi és a kapcsolódó jogi területeken átfogó, a jogalkalmazói gyakorlatot is felölelő ismeretek megszerzése. A határtudományi területeken olyan mélységű és terjedelmű szakismeret megszerzése, amelynek birtokában képessé válik a szakember az alkalmazható jogi megoldások, minősítések felismerésére. A képzés kitekintést ad (ismeretek szerzését biztosítja) a közlekedéspolitika, jogalkotás és jogalkalmazás nemzetközi, elsősorban az Európai Uniós gyakorlatának területén.

 

Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Az igazságszolgáltatásban a bírói, az ügyészi, az ügyvédi és más jogi képviseleti tevékenység gyakorlása során. Eredményesen hasznosíthatók ezen ismeretek továbbá a gazdasági élet legkülönbözőbb területein, pl., biztosító, befektető, gépjármű-értékesítő stb. gazdasági társaságok szakirányú munkaköreiben.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem - Eötvös Loránd Tudományegyetem http://www.elte.hu - Miskolci Egyetem http://www.uni-miskolc.hu

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education