• EQF Home Page Icon

Qualification: képzőművészeti elemző

képzőművészeti elemző

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a művészetelmélet, a művészettörténet, az esztétika és a kurátori ismereteik alapján képesek differenciált, kritikai reflexióra a kortárs képzőművészeti kultúra egészére nézve, akik képesek a kurátori, kiállítás rendezési tevékenységre, művészeti menedzsmentre, komplex kiállítási projektek lebonyolítására, továbbá alkalmasak a művészet elméleti kérdéseinek értelmezésére és szakmai vélemények kompetens megfogalmazására kiállítások, publikációk, műhelyviták, előadások formájában. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzőművészeti elemző
a) tudása
- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a művészi kifejezés különböző képzőművészeti műfajokban alkalmazott technikáiról, eszközeiről, módszereiről és funkcióiról, és bár ezeket alkotó módon nem használja, elméleti ismereteit szakmai, kiállítási koncepciója kialakításához használni tudja.
- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a képzőművészet főbb stíluskorszakairól és irányzatairól, fontosabb alkotásairól, különös tekintettel a kortárs művészetre nézve.
- Ismeri a kortárs művészeti gyakorlatokat, valamint azok technikai, módszertani és elméleti hátterét.
- Ismeri az alapvető művészettörténeti, esztétikai, művészetelméleti beszédmódokat, iskolákat, megközelítéseket.
- Tájékozott a képzőművészeti kutatásokhoz szükséges forrásgyűjtés, archiválás alapjául szolgáló módszerekről, lehetőségekről.
- Ismeri a képzőművészet intézményeit, azok működését, változásait, tisztában van a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbségével.
- A képzőművészeti intézményrendszer működéséhez kapcsolódó alapvető ismeretekkel rendelkezik a kulturális menedzsment, művészeti marketing, és az alapvető gazdasági és jogi ismeretek terén.
- Ismeri a különböző pályázati rendszereket.
- Ismeri a képzőművészeti és a kurátori tevékenységre vonatkozó alapvető etikai szabályokat.
b) képességei
- Képes kiállítás szervezési, rendezési tevékenységében tudatos és alapos munkára, rutin szakmai problémák azonosítására, és azok kreatív megoldására mind írásban, mind kiállítás szervezési, rendezési gyakorlatban.
- Képes a képzőművészeti, kurátori alapismereti és művészetelméleti tudásanyag analízisére, feldolgozására és kezelésére, valamint képes kritikai hozzáállást érvényesíteni, képes a művészetek interdiszciplináris vizsgálatára.
- Képes elemző szempontú, publikációképes kiállítás-kritikák és műkritikák megírására, rövidebb tanulmányok elkészítésére.
- Képes kiállítások szervezésére, referenciaanyagok összeállítására, kiállítási kiadványok szerkesztésére, kiállítások koncepciójának összeállítására, kiállítások költségvetésének elkészítésére.
- Képes projekttervezés és menedzselés megvalósítására, művészek menedzselésére.
- Képes gyűjtemények dokumentálására, pályázati anyagok elkészítésére.
- Hatékonyan képes használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat, ezeket képzőművészeti kiállítási projektekbe, menedzseri tevékenységébe beépíti.
- Tevékenysége során képes művészeti ágak képviselőivel, vagy más területek szakembereivel hatékonyan együttműködni, képzőművészeti produktumok, kiállítások létrehozásakor részfeladatok szervezését önállóan elvégezni.
- Képes a szakmai elvárásoknak megfelelően alkalmazni tudását eltérő, nemcsak a képzőművészet intézményes keretei között, hanem kísérleti művészeti helyeken is.
- Képes alkalmazni a kurátori szakma etikai normáit.
- Képes tevékenysége környezet- és egészségtudatos megszervezésére, végzésére, a szakterületen az egészségtudatos szemlélet fejlesztésére.
c) attitűdje
- Törekszik arra, hogy folyamatosan részt vegyen képzőművészeti projektek létrehozásában, elméleti szakemberként a közös munkában kiemelt szerepet vállal.
- Kritikai, elemző módon viszonyul a művészeti ágak (történeti és kortárs) alkotásainak értékeléséhez, előítéletektől mentesen értékel.
- Nyitott az új képzőművészeti, művészetelméleti ismeretekre, kiállítás installálási módszerekre, kreatív, dinamikus megvalósítási lehetőségekre.
- Nyitott más szakterületek felé, együttműködésre és közérthető kommunikációra törekszik azok szereplőivel, közösségi szellemben tevékenykedik.
- Tudatosan gondolkodik a képzőművészeti alkotások társadalmi vonatkozásairól.
- Betartja képzőművészet és kurátor szakma etikai normáit.
d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai orientációja kialakult.
- Művészeti, művészetelméleti kérdésekben önálló szakmai véleményét megfogalmazza.
- Másokkal együttműködve képes képzőművészeti kiállítások koncepciójának megalkotására és megvalósítására.
- Nyitottan és kommunikatívan vesz részt képzőművészeti projektek kialakításában, vagy formálásában, illetve megvalósításában.
- Felismeri tevékenységének közösségi és társadalmi hatásait.
- Elfogadja és hitelesen közvetíti szakterületének társadalmi szerepét, értékeit.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education