• EQF Home Page Icon

Qualification: ingatlanforgalmi szakjogász

ingatlanforgalmi szakjogász

Qualification Information

A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó jogi és nem jogi ismeretek megszerzését biztosítsa az ingatlanforgalom területén egyfelől az üzleti-kereskedelmi, másfelől a hatósági jogalkalmazási szférában tevékenykedő gyakorló jogászok, így különösen az ingatlan beruházások, ingatlanhitelezés, illetőleg ingatlanjogi jogviták területén tevékenykedő, ilyen szakterületre szakosodni kívánó jogtanácsosok, ügyvédek, továbbá az ilyen ügyekben eljáró hatósági jogászok, ügyészek, bírák számára.

 

Elsajátítandó kompetenciák:

Általános kompetenciák: probléma-felismerési és problémakezelési, megoldási készség; tárgyalási és kommunikációs képesség, a felmerült probléma áttekintésének és megszerzett ismeretek alapján komplex megoldására való készség fejlesztése.

Szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő jogi szakirodalom, jogszabályok, alkotmánybírósági és peres, nemperes bírói joggyakorlat, a hatósági adminisztratív gyakorlat, kapcsolódó jogterületek elmélyült ismerete; határtudományok területein kialakult szakmai gyakorlat ismerete; a szükséges nemzetközi és európai jogi szabályok elmélyült ismerete; a megszerzett ismeretek alapján azok gyakorlati alkalmazására való képesség; az ingatlan értékbecslés módszereiben való alapvető jártasság megszerzése a projektek jogi menedzselése, ezen belül a hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés, a hatósági kapcsolattartás készségei.

A képzésben való részvétel képessé teszi a jogászokat egyfelől az ingatlanjogi komplex ügyletek, különösen az ingatlan beruházási és értékesítési projektek gyors és jogi akadályoktól mentes realizálásának tudatos előretervezésére, az abban való részvételre és ennek alapján bonyolítására, az ingatlanjogi jogvitákban a speciális, magán- és közjogi ismeretek komplex gyakorlati alkalmazására. 

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Az ingatlanjog magánjogi és közjogi szelvény-jogágai törzsanyagának az egyetemi alapképzést és általános szakképzést meghaladó szintű ismerete. 

A képzés ennek megfelelően az ingatlanjog magán-, illetőleg közjogi szakterületein, az ahhoz kapcsolódó műszaki, közgazdasági határtudományi területeken (így különösen: a területfejlesztés, településrendezés, ingatlanértékelés, ingatlanalapú hitelezés) kiván megalapozott és a gyakorlatban hasznosítható ismereteket adni a képzés résztvevői számára.

A képzés felöleli az ingatlanok kialakításával, fejlesztésével, rendezésével és forgalmazásával összefüggésben felmerülő speciális társasági és cégjogi, jogi, közös tulajdoni, pénzügyi jogi, felszámolási, végrehajtási jogi, hagyatéki jogi, nemzetközi magánjogi, európai jogi ismereteket is.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A speciális ingatlanjogi és ingatlanügyi ismereteket mind az ügyvédi és jogtanácsosi, közigazgatási hatósági, továbbá a bírói és közjegyzői gyakorlatban kiválóan lehet hasznosítani, mivel ezeknek a szakembereknek jogszabályok által előírt különleges jogosítványaik, illetőleg  feladataik vannak az ingatlanfejlesztés és forgalmazás területén. Az ismeretek mind az ingatlanprojektek kialakítása és megtervezése, mind az egyes ingatlan beruházások, ingatlanhitelezés illetőleg ingatlanjogi jogviták területén hasznosíthatók.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Miskolci Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szegedi Tudományegyetem - Szegedi Tudományegyetem http://www.u-szeged.hu - Eötvös Loránd Tudományegyetem http://www.elte.hu - Debreceni Egyetem http://www.unideb.hu - Pázmány Péter Katolikus Egyetem http://www.ppke.hu - Miskolci Egyetem http://www.uni-miskolc.hu - Károli Gáspár Református Egyetem http://www.kre.hu

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education