• EQF Home Page Icon

Qualification: (idegen nyelv feltüntetése) üzleti szaknyelvi tréner

(idegen nyelv feltüntetése) üzleti szaknyelvi tréner

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   A végzettek ismerik:
* a gazdasági és üzleti kommunikáció sajátosságait, az adekvát szaknyelvi terminológiát, lexikai, grammatikai, mondattani specifikumait;
* a kultúra és a nyelvhasználat közötti kapcsolat megjelenési formáit az üzleti kommunikációban, az egyes kultúrák közötti különbségeket;
* az interkulturális kommunikáció és menedzsment tudományágainak főbb kutatási eredményeit;
* a gazdasági és üzleti szaknyelvtanítás hatékony módszereit különös tekintettel a kommunikatív tanuló-központú, interaktív, kompetenciafejlesztésre irányuló tréning megközelítésre;
* a korszerű andragógiai elveket és módszertani implikációit a felnőtt célcsoportok, gazdasági vezetők képzésében;
* a tréneri, facilitátori és coach szerep és működés elméleti és gyakorlati beágyazását;
* a csoportdinamikai folyamatok sajátosságait és kezelését;
* a multimédia és a web2.0 tanítást és tanulást támogató lehetőségeit;
* a közgazdaságtudomány elméleti és gyakorlati kérdésköreit;
* a célnyelvű országok civilizációját, aktuális gazdasági, társadalmi, politikai viszonyait;
* a nyelvoktatásra vonatkozó Közös Európai Referenciakeret irányelveit;
* a szaknyelvtanításra, a szaknyelvtudás mérésére, standardizált értékelésére, valamint a feladatfejlesztésre vonatkozó elméleti ismeretanyagot;
* a lineáris és digitális tananyag, vizsgaanyag szervezési modelljeit;
* a multimédia elemeinek tudatos felhasználását a szaknyelvi tananyagok, vizsgaanyagok szerkesztésében;
* a tudományos írásművekkel szemben támasztott nyelvi kifejezőeszközök adekvát használatát, a forráskezelés szabályait és az etikai elvárásokat.
 
Személyes adottságok, készségek:
A végzettek képesek:
* a gazdasági és üzleti szaknyelv magas szintű használatára;
* saját gyakorlatukhoz reflektíven viszonyulni, ezáltal fejlődik önismeretük, önértékelési képességük;
* saját gyakorlatuk folyamatos fejlesztésére és javítására;
* a hagyományos tanárszerep átértékelésére, a facilitátor, mentor és coach szerepekben szükséges viselkedésmódok és attitűdök alkalmazására;
* az eltérő kulturális hátterű tanulócsoportokban felmerülő problémák hatékony kezelésére;
* a tanulási célnak és a célcsoportnak leginkább megfelelő tanulásszervezési módok és módszertani eljárások kiválasztására;
* objektív tudásmérésre alkalmas eszközök önálló kidolgozására.

Fejlődik
* interkulturális érzékenységük, a sokszínűségben rejlő előnyök és hozadékok kiaknázása iránti elkötelezettségük a szaknyelvoktatásban;
* fogékonyságuk a felnőtt hallgatók igényeinek megismerése iránt, elfogadóbbá, empatikusabbá válnak a sajátos egyéni szükségletek iránt, felismerik a tanulási nehézségekkel küzdők problémáit, és módszertani segítséget tudnak számukra nyújtani;
* elkötelezettségük a formatív értékelés iránt;
* kreativitásuk az autentikus forrásanyagok oktatási célú alkalmazásában, az infokommunikációs eszközök alkalmazásában;
* a minőségbiztosítás és képzési szolgáltatások nyújtása iránti elkötelezettségük;
* érdeklődésük a gazdasági, társadalmi és kulturális élettel összefüggő aktuális kérdések iránt, amelyeket képesek a szaknyelvi órákon kamatoztatni.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:
* az angol/vagy német gazdasági és üzleti szaknyelv magas szintű oktatására – a mindenkori jogszabályi előírások szerint – a formális és informális képzésben, szakképzésben, felsőoktatásban, valamint az üzleti szférában;
* az angol/vagy német kommunikációs kompetenciafejlesztő szaknyelvi tréningek megtervezésére, a célcsoportok igényeinek felmérésére, tréningek tartására, értékelésére;
* facilitátor szerepkör (pl. értekezletvezetés, vitavezetés) betöltésére az üzleti és a közszférában.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Corvinus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education