• EQF Home Page Icon

Qualification: egészségfejlesztési szakember

egészségfejlesztési szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:

    Az egészségfejlesztő szakember legyen képes:

- a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására;

- a közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok priorizálására a közösségek bevonásával;

- a meghatározott szükségletek kielégítésére alkalmas, tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és közösségi programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére;

- e szolgáltatások és programok eredményeinek közérthető formában való terjesztésére a szakmai és közvélemény számára egyaránt;

- szakmai tevékenységének kritikus értékelésére;

- tudásának és készségeinek szinten tartására és fejlesztésére.

 

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Az egészségfejlesztő szakember ismerje:

- az egészség és az azt meghatározó tényezők különböző modelljeit;

- a népesség egészségi állapotának jellemzésére szolgáló módszereket;

- az egészségi állapottal kapcsolatos szükséglet- és erőforrás-elemzés módszertanát;

- a népegészségügyi és egészségfejlesztési adatbázisokat;

- az egészségfejlesztés szakmai és etikai alapelveit és módszertanát;

- a projekttervezés alapelveit, módszereit és segédeszközeit; 

- a projektek lebonyolításának és értékelésének módszertanát;

- a szakmai fórumokkal és közvéleménnyel történő kommunikáció módszereit.

 

Személyes adottságok:

Csoportmunkára való képesség; elektronikus, írott és szóbeli információ feldolgozására való képesség; kommunikációs készség; problémamegoldó és döntéshozatali képesség; logikus gondolkozás; etikai alapelvek tiszteletben tartása; folyamatos önreflexióra való képesség és igény.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Az egészségfejlesztési szakember az egészségügy helyi, regionális és országos szintjein működő különböző intézményeiben – népegészségügyi szolgálat, fekvő- és járóbeteg-ellátást végző egészségügyi intézmények, biztosítók –, önkormányzatok egészségügyi és szociális osztályain, valamint egészségtémákkal foglalkozó civil szervezetekben működve képes a lakosság egészségi állapotának jellemzésére, az egészséget befolyásoló tényezők azonosítására; képes egészségi szükségletek azonosítására, és azokat kielégítő szolgáltatások és programok tervezésére, lebonyolítására és értékelésére. Képes közösségekkel való kapcsolat kialakítására; közösségi projektek kidolgozására és megvalósítására más ágazatok szakembereivel való együttműködésben. A felsőoktatásban működő egészségfejlesztési szakember releváns kutatásokat tervez és kivitelez; illetve egészségfejlesztési ismereteket oktat. 

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Debreceni Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education