• EQF Home Page Icon

Qualification: buddhista tanító (tibeti nyelvi és kultúrtörténeti)

buddhista tanító (tibeti nyelvi és kultúrtörténeti)

Qualification Information

A buddhizmus oktatási rendszerében a Középút vagy a Nemes Nyolcrétű Ösvény a meghatározó elv. Az elmélet és a gyakorlat összhangjára törekedve cél, hogy az elsajátított tudás a gyakorlás révén tapasztalattá váljon, majd a tapasztalatok a hétköznapi életbe, valamint a viselkedésbe integrálódjanak. Az elméleti képzéshez a fentiek szerint gyakorlati órák, valamint szemeszterenként eltérő tematikájú elvonulások tartoznak.

Az oktatás célja a Tan megértésén és gyakorlásán (tudásán és látásán) át eljutni a hallgatót eljuttatni a megszabadulásig. A buddhizmus a hármas - erkölcs, elmélyedés, bölcsesség - képzési formát tartja a megszabadulás elérése hatékony módszerének. Erre alapozva a testi (jóga, csikung), nyelvi (fordítás, szertartás, tanátadás) és a buddhista filozófiai képzés, az elmélet és gyakorlat összhangja (meditáció) révén az Alap (elmélet), Ösvény (gyakorlat), és Gyümölcs (a kettő elválaszthatatlansága) tanítása a cél.

A buddhista tanító tudása és képességei:

A különböző vallások és buddhista irányzatok filozófiájának megismerése, a tettek és azok következményeinek felismerése, mely az egyéni felelősség és a belátáson alapuló erkölcs, a nem-ártás öt szabályának a gyakorlatához vezet.

A helyes meditáció elsajátítása, mely a megismeréséhez, tudat lecsendesítéséhez vezet.

A helyes életmód kialakítása, melynek révén alkalmassá válik a tanultak alkalmazására a hétköznapi életben és a Dharma oktatására. A Dharma oktatója nem tér el az öt erkölcsi alapelv, a sílák szerinti élet, valamint a Három Drágakő szellemétől, a legfőbb szándéka a szenvedés enyhítése.

Alapvető tudással az alapító életéről, híres mestereiről, a buddhizmus történetéről, tanításairól, szent szövegeiről, kultúrájáról, kapcsolódó nyelveiről, nagy iskoláiról és gyakorlatrendszereiről.

Elsajátítja a buddhizmus kulcsfogalmait, ismeri a nagy logikai és filozófiai iskolákat, gyakorolja gondolkodási módszereiket. Rendelkezik a gyors lényeglátás, az összefüggések, logikai kapcsolatok minél világosabb felismerésének képességével.

A Nemes Nyolcrétű Ösvény tanításai képessé teszik arra, hogy megtanuljon tanulni, figyelni, nyitottságot gyakorolni; képes legyen az önálló gondolkodásra, nézeteinek mind szóbeli, mind írásbeli közvetítésére, megfelelő kommunikációs formák elsajátítására, képes a saját és mások szenvedéseinek csökkentésére; azaz a problémák gyors felismerésére és megoldási stratégiák alkalmazásra. A nyitottság elvét szem előtt tartva képessé válik a mai társadalmi viszonyokhoz, továbbá segítő attitűdöt kifejleszteni, gyakorolni környezete irányába. A Középút elvén képes viselkedése tudatos irányítására. Az elsajátított hatékony önfigyelésen alapuló módszerek, valamint tapasztalatok a saját fizikai, érzelmi és tudati működéseiről, önmaga megismerésén keresztül képessé teszik mások elfogadására, mások problémáinak megértésére; olyan autonóm személlyé válik, aki az oksági viszonyok, az egymásrautaltság felismerése révén képes vállalni cselekedeteiért a felelősséget.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- egyházi fenntartó

NQF Level: 
6
Awarding body: 

A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education