• EQF Home Page Icon

Qualification: (az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - alkalmazott közgazdász

(az eredeti szakképzettség tüntetendő fel) - alkalmazott közgazdász

Qualification Information

A képzés célja a vállalkozásokban és a közszférában praktizáló, műszaki alapdiplomát szerzett szakemberek továbbképzése annak érdekében, hogy a munkájuk során felmerülő gazdasági problémák megoldására önállóan vagy egy ütőképes szakértői csapat értékes tagjaként képessé váljanak. Az elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzett végzettek általános gazdálkodási és vezetési feladatokat teljesítenek a műszaki beruházások tervezési, kivitelezési, üzemeltetési, fejlesztési és felhagyási fázisaiban.
A képzés moduljai úgy épülnek fel, hogy teljes mértékben megfeleljenek azon szakemberek egyedi képzési igényeinek is, akik bővíteni kívánják felkészültségüket
a munkaerőpiacra lépést vagy újrabelépést megelőzően, a könnyebb érvényesülés
és a gyors karrierépítés érdekében.
 
   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Mérnök – alkalmazott közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:
* a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a főbb szektorok sajátosságainak bemutatásával;
* azon matematikai-statisztikai módszereket, melyek segítségével lehetséges a gazdasági jelenségek körültekintő elemzése, tervezése, több szempontú értékelése;
* az elméleti közgazdaságtan azon összefüggéseit, melyek alapján a komplex nemzetgazdasági, regionális és vállalati folyamatok megérthetőek;
* a sikeres vállalkozásszervezéshez és működtetéshez szükséges szervezési, tervezési, irányítási és vezetési ismereteket;
* a felhasznált erőforrások teljesítményének és költség-haszon elemzésének eljárásait;
* a komplex problémakezelés, a folyamatszervezés és -irányítás rendszerszemléletű elméletét és praktikumát;
* az üzemgazdálkodással és projektmenedzsmenttel kapcsolatos nemzetközi és hazai követelményeket.
Mérnök – alkalmazott közgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak:
* a gazdálkodás legfontosabb kérdéseivel kapcsolatban tájékozódni, valamint elemzési módszerei és gazdasági intuíciója segítségével a megfelelő döntéseket előkészíteni és/vagy meghozni;
* az üzleti kommunikációs, tárgyalási, befolyásolási és prezentációs technikák aktív és hatékony alkalmazására;
* a stratégiai szemlélet alkalmazására összetett jelenségek megértéséhez és értékeléséhez;
* a vállalkozás mikro-, mezo- és makrokörnyezetének értékelésére és a vállalkozás gazdasági környezet biztosította lehetőségekhez illeszkedő menedzselésére;
* a szervezetekben zajló döntéshozó, előkészítő, végrehajtó feladatokhoz szükséges komplex szemléletű probléma- és megoldáselemzésre.

   Személyes adottságok, készségek:
* kreativitás, rugalmasság, megbízhatóság;
* problémafelismerő és -megoldó készség;
* képesség határozott, gyors döntéshozatalra és személyes felelősségvállalásra,
* alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre;
* javaslattevő és konszenzusteremtő képesség;
* képes humán problémák felismerésére, kezelésére;
* szervezeti konfliktusok kezelése, megoldása és stressztűrő képesség;
* intuíció, módszeresség, rendszerszemlélet;
* tiszta, világos, logikus gondolkodás, tanulási készség és jó memória;
* széleskörű műveltség, etikus magatartás;
* információfeldolgozási képesség;
* társadalommal és környezettel szembeni érzékenység;
* szakmai elkötelezettség és igény a kiváló minőségű, pontos munkavégzésre;
* pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez;
* hatékony kommunikációs képesség, prezentációs képesség.

   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
* közép- és felsővezetői munkakör betöltése;
* vállalati műszaki és gazdasági funkciók egyesítése, interdiszciplináris mediáció;
* műszaki tanácsadói, tervezői, kivitelezői és üzemeltetői szolgáltatások bővítése gazdaságiakkal és a komplex tudomány-határterületi kiegészítésből származó szinergiapotenciák kiaknázása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- A szakirányú továbbképzést létesítő felsőoktatási intézmény(ek): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös József Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education