• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5426 items
 1. Mākslas institūciju pārvaldība- Dizaina un modes menedžments- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Dizaina un modes menedžments". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju dizaina un modes menedžmentā". Specializācijas apraksts Dizaina un modes menedžeri vada šīs nozares projektus no idejas izstrādes līdz realizācijai. Studējot dizaina un modes menedžmentu, students iegūst izpratni par mūsdienu dizaina domāšanu, dizaina vēsturi un aktuālajām tendencēm, kā arī attīstīsta prasmi konceptuāli, juridiski un vizuāli izstrādāt un prezentēt dizaina un modes projektus. Četras studiju prakses nodrošina darba pieredzi un attīsta spēju sadarboties ar starpdisciplināru jomu profesionāļiem. Absolventi var turpināt studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās; var strādāt valsts, pašvaldību un privātstruktūru kultūras iestādēs, reklāmas aģentūrās, dizaina salonos, uzņēmumos vai dibināt savu uzņēmumu. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Komercdarbība (mārketings un tirdzniecība)- 1. līm. prof. studijas

  Mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību studijas ir piemērotas tiem: • kas vēlas veidot karjeru komunikācijas jomā; • kas vēlas veiksmīgāk pārdot savus produktus • kas ir tehnoloģiju un sociālo mediju entuziasti. • Mārketinga studiju laikā studenti iziet “Pārdošanas praksi” un “Tirgzinību praksi”, kas ļauj pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. • 5.semestrī studenti izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists”. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība- 1. līm. prof. studijas

  Personāla psiholoģijas un talantu attīstības studijas ir piemērotas: • visiem, kas vēlas izzināt sevi un sev apkārt esošos cilvēkus, kas palīdzēs gan ikdienā , gan profesionālajā jomā; • tiem, kas vēl nezin , kādā virzienā veidot savu karjeru, jo ļauj izprast savas patiesās intereses, spēcīgās puses un nodarbes, kas tiešām nes prieku un gandarījumu. Personāla psiholoģijas studiju laikā studenti iziet „Personāla psiholoģijas praksi” un „Cilvēkresursu vadības praksi”, kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. Students gūst prasmes organizēt un vadīt personālu, veikt personāla psiholoģijas analīzi. 5. semestrī personāla vadības students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Personāla speciālists”. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Grāmatvedība un finanšu plānošana- 1. līm. prof. studijas

  Grāmatvedības studijas ir piemērotas tiem: • kas vēlas veidot karjeru finanšu jomā; • vēlas izprast naudas apriti savā uzņēmumā un pareizi rīkoties ar to. • Grāmatvedības un finanšu plānošanas studiju laikā tiks apgūta specializētu grāmatvedības programmu lietošana, iegūta izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu. • Grāmatvedības studiju laikā studenti iziet „Grāmatvedības praksi” un „Finanšu vadības praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Iestāžu darba organizācija un vadība- 1. līm. prof. studijas

  Studijas Iestāžu darba organizācijā un vadībā paredzētas: - tiem, kas vēlas veidot veiksmīgu karjeru iestāžu darba vadībā- organizēt tajā notiekošos procesus; - tiem, kas jau strādā (valsts pārvalde, nevalstiskā organizācijas, uzņēmumi) un vēlas papildināt savas zināšanas iestādes darba organizācijā un psiholoģijā. Studiju laikā studenti iziet „Lietvedības praksi” un „Biroja darba praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Biroja administrators”. Studiju laikā tiek iegūta izpratne par iestādes vai uzņēmuma vadības mērķiem, uzdevumiem, vadības stilu daudzpusīgu izpausmi. Dažāda līmeņa vadītājiem nepieciešamās īpašības un kvalitātes, pielietojamās darba formas un metodes. Tiek iegūtas visas nepieciešamās praktiskās un teorētiskās zināšanas veiksmīga vadītāja amatam. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Mazā un vidējā biznesa vadība- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programma sagatavo mazā un vidējā biznesa speciālistus darbam ar klientiem tūrisma jomā. Studentu sagatavošanā liela uzmanība tiek pievērsta tiešiem kontaktiem ar tām tūrisma jomām, kurās nākotnē strādās programmas absolventi. Studiju virzieni: - Tūrisma biznesa vadība; - Uzņēmējdarbības loģistika; - E-bizness. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Iestāžu darba organizācija un vadība- Personāla darba organizācija- 1. līm. prof. studijas

  Mūsdienās personāla speciālisti ir nozīmīgi darbinieki daudzos uzņēmumos un iestādēs. Vadītāji, kuriem rūp savu darbinieku labklājība, kuri ir ieinteresēti organizācijas attīstībā, talantu piesaistīšanā un veidošanā, neiztiek bez profesionāliem darbiniekiem personāla vadības jomā. Tas ir attiecināms ne tikai uz lieliem, bet arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem. Personāla darba organizācija palīdz maksimāli efektīvi izmantot atsevišķu darbinieku potenciālu, atklāt apslēptās dotības, novērtēt un attīstīt esošās kompetenci, rūpēties par darbinieku labsajūtu, radīt un attīstīt tādas lojalitātes programmas, lai spējīgākie darbinieki vēlētos ar savu ieguldījumu vairot organizācijas kapitālu, veicināt tās attīstību un konkurētspēju, kā arī veidot saliedētu kolektīvu. No 2012.gada koledža ir Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas biedre, kas studiju programmai pavēra jaunas attīstības iespējas un ļauj sagatavot vērienīgākus sadarbības plānus pētniecībā u.c. Kur varēs strādāt? Personāla speciālisti ir plaši pieprasīti darba tirgū un var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā. Savā ikdienas darbā personāla speciālists: - organizē personāla piesaisti un atlasi, - nosaka apmācību vajadzības un organizē profesionalitātes pilnveidošanu, - novērtē personāla darba efektivitāti, - pēta darbinieku apmierinātībupilnveido darbinieku motivēšanas sistēmu, - kārto personāla lietvedību (personāla dokumentu, tajā skaitā amatu aprakstu, kompetences modeļu sastādīšana un dokumentu aprites nodrošināšana) u.c. I ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Sabiedriskās attiecības- 1. līm. prof. studijas

  Programmas ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties specializāciju kādā no trīs virzieniem: - komunikācija kultūras nozarē, - elektroniskā komunikācija vai - komunikācija publiskajā pārvaldē. Sabiedriskās attiecības – tā ir prasme efektīvi komunicēt ar sabiedrību, organizēt un vadīt sabiedrības viedokli; prasmīgi sagatavot informāciju tā, lai tā būtu interesanta ne tikai sabiedrisko attiecību speciālistam, speciālista pārstāvētajai organizācijai vai masu medijiem, bet arī sabiedrībai. Sabiedrisko attiecību (public relations - PR) profesionāļi kļūst arvien pieprasītāki darba tirgū, jo uzņēmumi arvien vairāk apzinās PR nozīmi konkurētspējas nodrošināšanā un attīstībā. PR-speciālista darbības lauks ir ļoti plašs - sākot ar valsts institūcijām, nevalstiskām organizācijām, individuāliem uzņēmumiem, bankām un starptautiskām kompānijām un beidzot ar sava uzņēmuma dibināšanu un vadīšanu. Sabiedrisko attiecību speciālisti veido uzņēmuma tēlu un rūpējas par uzņēmuma reputāciju, veido attiecības ar medijiem, organizē uzņēmuma ārējo un iekšējo komunikāciju u.tml. Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Uzņēmējdarbība- Grāmatvedība un nodokļi- 1. līm. prof. studijas

  Specializācija: apakšprogramma "Uzņēmējdarbības grāmatvedība un nodokļi". Grāmatvedības speciālisti vienmēr bija, ir un būs pieprasīti darba tirgū. Šī studiju programma ir domāta tiem, kas vēlas nākotnē kļūt par grāmatvedi, vai jau strādā šajā nozarē un vēlas padziļināt savas zināšanas. Apgūstot šo specialitāti, paveras plašas darba iespējas valsts un pašvaldības iestādēs, bankās, audita un apdrošināšanas kompānijās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos u.c. Studiju programma sastāv no teorētisko un praktisko zināšanu apgūšanas. Lekcijas un semināri sniedz studentam teorētisko ietvaru, savukārt divas prakses reizes dod iespēju lietot iegūtās zināšanas konkrētā darba vietā. Studiju beigās studentam ir jāizstrādā kvalifikācijas darbs, kurš var tikt izmantots praksē. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALBERTA KOLEDŽA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Uzņēmējdarbība un vadīšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmu beidzot, iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vienu no četrām kvalifikācijām: - loģistikas speciālists; - grāmatvedis; - tirgzinību un tirdzniecības speciālists; - apdrošinātājs. Mērķis Studiju programmas mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu 1.līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai un vienam no četriem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas četras specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci. Uzdevumi • Nodrošināt studentiem iespēju iegūt kvalifikāciju, kas ir saskaņā ar viņu nākotnes darbu mārketinga un tirdzniecības, loģistikas, grāmatvedības vai apdrošināšanas jomā. • Attīstīt studentu analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā. • Attīstīt studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju izmantošanu praktiskā darbībā. Nākamās nodarbinātības apraksts Absolventi atbilstoši interesēm un iegūtajai kvalifikācijai var strādāt dažādos privātos uzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, kā arī dibināt un vadīt paši savus uzņēmumus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages