• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 339 items
 1. Management in pravo (Management and Law)

  Cilji študijskega programa prve stopnje so usposobiti študente za različna področja dela nižjega in srednjega managementa v gospodarskih in drugih družbah. Študentje pridobijo osnovna interdisciplinarna znanja korporacijskega prava in managementa v podjetništvu. Diplomanti bodo obvladali dela z nalogami pri upravljanju sodobnih informacijsko podprtih poslovnih funkcij srednjih in majhnih podjetij: nabava, proizvodnja, prodaja, kadri na delokrogih planerjev in analitikov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana (MLC Management and law college Ljubljana)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Visoka poslovna šola (Profesional degree programme in business and administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik): Javni sektor, Management, Podjetništvo, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo, Trženje, Turizem. Program s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov študentu da aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na vseh strokovnih ravneh. Študijske vsebine znotraj študijskih usmeritev študenta spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na sodelovanju in timskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica. Javni sektor: Študij na področju javnega sektorja odpira možnosti za opravljanje širokega spektra del v javnih podjetjih (tržniki, analitiki, računovodje itd.) ali del v gospodarskih javnih službah (telekomunikacije, energetika, komunalne dejavnosti, pošta, železnica), občinskih direkcijah in v javni upravi. Management: Študij managementa diplomante usposobi za prevzemanje številnih vodilnih delovnih mest, kot so direktor podjetja, direktor poslovne enote podjetja, vodja trgovine, hotela ali proizvodnje, načelnik upravne enote. Diplomantom te smeri so odprta sekretarska mesta v državni upravi, mesta izvršnih direktorjev, vodilnih v športnih klubih, pa tudi gene ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (Marketing Communication & PR)

  Temeljni cilj visokošolskega študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je izobraziti diplomante za delo na področjih trženja, digitalnega trženja, v dejavnostih oglaševanja, integriranega tržnega komuniciranja, korporativnega komuniciranja, marketinškega upravljanja in odnosov z javnostmi. Cilj izobraževanja je tudi usposobljenost diplomantov za dinamično prilagajanje, timsko delo in samostojno spremljanje in uporabo novosti v tržnem komuniciranju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB2 Visoka šola za poslovne vede, zavod (Ljubljana School of Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Varstvo okolja (Environmental protection)

  Diplomanti varstva okolja bodo pridobili strokovna znanja s področja varstva okolja in usposobljenost za uporabo znanstvenih in strokovnih metod pri reševanju okoljskih problemov, sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, sposobnost kritičnega in celostnega razmišljanja, kooperativnost in skupinsko delo, odprtost za alternativne poglede in rešitve, kreativno delovanje v stroki varstva okolja ter iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski zavod (B&B College of Sustainable...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (University degree programme in bussiness and economics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik): Bančni in finančni management, Denar in finance, Management, Mednarodna ekonomija, Mednarodno poslovanje, Podjetništvo, Poslovna ekonomija, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo in revizija, Trženje, Turizem. Univerzitetna poslovna in ekonomska šola združuje temeljne teoretske, metodološke in aplikativne discipline ter omogoča njihovo smiselno razporeditev po letnikih tako, da zagotavlja postopno pridobivanje znanja in hkrati kontinuiteto v izobraževanju. Program s pomočjo najsodobnejših dognanj vodstvene in analitske sposobnosti študenta razvije in usposobi za učinkovito strokovno vodenje podjetij in drugih organizacij. Vsi predmeti, nekateri pa še posebej, obravnavajo poslovno etiko, profesionalno in širšo družbeno odgovornost. Osnovno teoretično znanje študenti pridobijo na način, ki jim v največji meri omogoča neposredno uporabo v praksi. Po končanem študiju je diplomant usposobljen za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v gospodarskih družbah, javnih podjetjih in državni upravi, odvisno od usmeritve, ki si jo študent izbere izmed dvanajstih možnosti ekonomskih in poslovnih področij. Bančni in finančni management: Študij s področja bančnega in finančnega managementa omogoča zaposlitve na širšem področju financ, na primer, bančništva, zavarovalništva, javnih financ, nadzora finančnih trgov in institucij. Vsa podjetja, finančne institucije, kot npr. banke, zavarovalni ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Krajinska arhitektura (Landscape arhitecture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj programa je usposobiti diplomante za dela pri načrtovanju in urejanju krajine s poudarkom na specifičnih kompetencah. Študenti morajo pridobiti kompetence za izdelovanje zasaditvenih načrtov, načrtov krajinsko gradbenih del, za izdelovanje popisov del in predračunov, za delo z računalniškimi programi, za pripravljanje in vzdrževanje prostorskih podatkovnih zbirk, za vodenje upravnih postopkov za manj zahtevne posege v prostor in podobna opravila. Zato je krajinski arhitekt primerno izobražen v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Računalništvo in informatika (Computer and information science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Prvi letnik je sestavljen iz nabora obveznih predmetov, ki študentom dajejo osnovna matematična, teoretična in strokovna znanja. V drugem in tretjem letniku se študenti z izbiranjem predmetov usmerijo v zaželene strokovne profile. Nabor predmetov pri posameznem profilu je določen z odvisnostmi med predmeti, ki nakazujejo poti oz. znanja, ki jih mora študent osvojiti. Ti predmeti predstavljajo različna področja računalništva (spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, informacijski sistemi...) in študenta vodijo, da med študijem izbere dve različni področji računalništva, ožji strokovni področji, ki ga najbolj zanimata. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Računalništvo in matematika (Computer science and mathematics)

  Študij (interdisciplinarni študij) traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij izvajata skupaj Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko. Usmerjen je v teoretične osnove računalništva in z njimi povezana sodobna področja diskretne in računalniške matematike. Tekom študija študenti pridobijo široko pregledno znanje osnov informatike in računalništva in se naučijo obvladovati ter kasneje tudi razvijati nove dosežke na tem področju, trdna matematična podlaga pa jim pomaga pri razumevanju in vključevanju na nova interdisciplinarna področja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Poslovanje v sodobni družbi (Business in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Poslovanje v sodobni družbi je visokošolski strokovni dodiplomski študijski program, ki študente usposobi za soočanje s sodobnimi in globalnimi izzivi. Diplomanti programa so usposobljeni za zahtevnejša delovna mesta, kjer so potrebna poslovna in tudi ekonomska ter druga znanja, pomembna za razumevanje poslovnih okolij in obvladovanje poslovnih procesov oziroma funkcij kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, marketinške, računovodske ipd. Diplomanti so usposobljeni predvsem za prepoznavanje, opredeljevanje in analitično reševanje poslovnih problemov in izzivov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Socialna gerontologija (Social Garontology)

  Študijski program bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike, da bodo lahko delo na svojem področju opravljali kakovostno. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages