• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 170 items
 1. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt maģistratūrā: pedagoģijas vai svešvalodas programmās; • strādāt vispārizglītojošās mācību iestādēs, mācot angļu vai vācu valodu vidusskolas klasēs, kā arī veicot audzināšanos darbu vasaras nometnēs u.c. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Sociālais pedagogs- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt akadēmiskajā/profesionālajā pedagoģijas maģistrantūrā, pedagogu tālākizglītības programmās, sociālā darba profesionālajā programmā; • strādāt sociālpedagoģiskajā, sociālā darba sfērā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Speciālā pedagoģija- Prof. mag. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā maģistra grādu speciālajā pedagoģijā un vienu no kvalifikācijām: - speciālās izglītības skolotājs; - skolotājs - logopēds; - surdopedagogs. Programmas saturs Nozares teorētiskie kursi Pedagoģisko pētījumu un projektu izstrādes process un metodoloģija. Plānu un projektu izstrādes metodoloģija speciālajā pedagoģijā. Integrācija un iekļaušanās izglītības sistēmās. Speciālās izglītības iestāžu darba organizācija un darba pamatprasības. Bērnu traucējumu diagnostika un korekcijas iespēju aspekti. Disciplīnas un uzvedības problēmu risināšana izglītības procesā. Mācīšanās grūtību problēmu risināšana izglītības procesā. Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Datortehnoloģijas pedagoģiskajos pētījumos. Bērns ar dzirdes traucējumiem iekļaujošā izglītības procesā u.c. Profesionālās specializācijas kursi Kvalifikācija„ Speciālās izglītības skolotājs” Intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Smagu intelektuālās attīstības traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Kvalifikācija „ Skolotājs - logopēds” Valodas un runas traucējumu korekcija logopēda darbā. Valodas un runas traucējumu izraisīto problēmu risināšana mācību procesā. Kvalifikācija „ Surdopedagogs” Dzirdes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā. Dzirdes traucējumu korekcija surdopedagoga darbā Brīvās izvēles kursi Pedagoga personīgā un profesionālā efektivitāte. Veselības kultūra. Ekoloģija pedagoģijā u.c. Prakse M ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Karjeras konsultants- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē Karjeras attīstības teorijas, Darba tirgus un nodarbinātība, Organizāciju kultūra, Karjeras konsultanta profesionālā ētika, Konsultēšanas teorija un metodika, Darba meklēšanas process: Pētnieciskā darba un vadībzinību: Pētnieciskā darba metodoloģija, Informācijas tehnoloģijas karjeras konsultēšanā, Karjeras pakalpojumu vadība, Likumdošana karjeras atbalsta sistēmā Pedagoģija un psiholoģija: Cilvēka dzīves cikli, Sociālās integrācijas un starpkultūru aspekti, Komunikācijas teorijas konsultēšanā Maģistra darbs Prakse Absolventu iespējas veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādē, Nodarbinātības valsts aģentūrā, pašvaldībās sociālās palīdzības iestādēs un konsultāciju birojos, kā arī veikt patstāvīgu zinātnisko pētniecību karjeras konsultēšanas jomā un turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Reliģijas pedagoģija- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas saturs Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi. Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas: Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c. Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi: Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze u.c. Profesionālās specializācijas kursi - Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c. Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c. Absolventu iespējas •strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam; •studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens vizuālās mākslas skolotājs . Galvenie studiju kursi šajā daļā ir pedagoģija un psiholoģija, zīmēšana, gleznošana, grafika, kompozīcija, mākslas pedagoģija un attiecīgo priekšmetu mācību metodika. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Darba iespējas Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Izglītības vadība- Doktora studijas

  Programmas mērķis un uzdevumi Doktora studiju programma Izglītības vadība ir veidota ar mērķi, lai doktorants apgūtu zināšanas un prasmes, kuras dod iespēju izstrādāt patstāvīgu zinātnisko darbu un to pabeigt ar zinātniski oriģinālu un pārbaudītu rezultātu iegūšanu izglītības vadības jomā. Tādējādi apliecinot savu kompetenci pētniecības darba veikšanā, organizācijā un vadībā. Programmas studiju rezultāti Programmā paredzētie studiju rezultāti ietver plašas zināšanas par izglītības jomas teorijām un praksi, pētījumu metodoloģiju un prasmēm to izmantot, kompetenci kritiski analizēt izglītības vadības problēmas starptautiskā kontekstā, attīstīt un vadīt pētījumus izglītības vadības jomā, tai skaitā, arī starptautiskā mērogā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Pedagoģija- Doktora studijas

  Pedagoģijas DSP piedāvā studijas šādās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs: •vispārīgā pedagoģija, •sociālā pedagoģija, •pirmsskolas pedagoģija, •skolas pedagoģija, •augstskolas pedagoģija, •pieaugušo pedagoģija, •nozaru pedagoģija. PDSP mērķis un uzdevumi ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju. Programmas studiju rezultāti Zināšanas un prasme tās demonstrēt paplašinātas zināšanas par izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē; padziļnātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagoģijas pētnieka lomu sabiedrības attīstībā; izpratību par pedagoģijas pētnieka lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā; izpratību par starpdisciplināru pieeju pētniecībā. Analīze, salīdzināšana, sintēze sistēmiski analizēt pedagoģijas zinātnei saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes; noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos; patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas dažādos izglītības līmeņo ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Dažādības pedagoģiskie risinājumi- Mag. studijas

  Studiju programma izstrādāta 2007. gadā, sadarbojoties četrām Eiropas universitātēm. Koordinējošā universitāte - Nacionālā Tālākizglītības Universitāte (Madridē, Spānija). Programmas izstrādē piesālījās: Kārļa Universitāte Prāgā (Prāga, Čehijas Republika), Latvijas Universitāte (Rīgā, Latvija); Ludvigsburgas Pedagoģijas universitāte (Reutlingenē, Vācija). Programmas mērķgrupa ir pretendenti no Latvijas, Eiropas Savienības un citām pasaulēs valstīm, kas ir ieguvuši bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabas zinātnēs. Studiju valodas ir latviešu, angļu vai angļu, spāņu. Tiek atbalstītas un integrētas arī citu valodu zināšanas e-mācīšanās modalitātē un tiekoties klātienē (ārpus Latvijas dzīvojošajiem studentiem, kas nevar ierasties un uzturēties Latvijā, tiek nodrošinātas tikšanās tiešsaistē - online un skype). Studijās tiek radītas iespējas: pašam organizēt studijas sev pieņemamā laikā un vietā, mācīties no citu valstu pieredzes interaktīvā veidā, pievēršoties aktuāliem pedagoģiskiem jautājumiem; izmantot pētniecībai nepieciešamos materiālus un informāciju vairāk nekā divās valodās, ne tikai savas valsts valodu, bet arī Eiropas un pasaules valodas; izmantot IKT mācīšanās nolūkos; apvienot studijas ar darbu, mācīties dažādās vietās (darbavietā, mājās un citur) un pilnveidot savas darba vietas kvalitāti un savu kompetenci; studēt starptautiskajā studiju e-vidē, kas dod iespējas studēt patstāvīgi un savstarpēji komunicēt kopīgajos forumos, skype un tērzēšanas vietnēs (mācīties sadarbībā) un mācīties no c ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages