• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 130 items
 1. egzotikus állatok szakállatorvosa

  A képzés során a hallgató képessé válik– a kedvtelésből tartott egzotikus állatok szakirányú egészségügyi ellátására,– elméleti ismereteit a gyakorlatban hatásosan és hatékonyan alkalmazni,– új ismeretek befogadására és alkalmazására,– újabb és újabb kihívások megválaszolására,– az egzotikus állatok tartására, betegségeik megelőzésére, illetve betegségeik felismerésére és kezelésére.– felkészült, korszerű szakismeretekkel rendelkezik az egzotikus állatok jólétének, megfelelő tartásának, takarmányozásának, szállításának biztosítására.    ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:A képzés célja, hogy a szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerjék a világ és hazánk szőlő- és bortermelésének helyzetét, közigazgatási, jogi szabályozását, a szőlőtermesztés biológiai alapjait, a termesztést befolyásoló ökológiai tényezőket, a termesztéstechnológia elméletét és korszerű módszereit. Elsajátítják a szőlőfeldolgozás, a borkészítés- és kezelés, tárolás, palackozás kémiai, mikrobiológiai, technológiai alapjait, módszereit, műveleteit és gépeit. Megismerik a gazdaságos és hatékony termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggéseket, a termékértékesítés, bormarketing speciális kérdéseit, feltételrendszerét és gyakorlatát. Személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét tevékenység rendszerben:Rendszerszemléletű probléma megközelítési mód készségének kialakítása. Komplex műszaki és gazdasági szemléletmód. Döntési helyzetek felismerésének, döntési problémák megfogalmazásának, döntések meghozatalának képessége. Stratégiai gondolkodásmód. Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre. Kommunikációs-készség. Logikus gondolkodásmód. Igényesség, tudományos szövegek megértésének képessége. A kreativitás és az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási készségének fejlesztését a laboratóriumi és a borászati üzemi gyakorlati munka segíti elő. Mindezek birtokában a szakirányon végzettek alkalmasak a szőlőtermesztés, a borászat, a borkereskedelem, valamint a kapcsolódó területeken (önkormányzatok, szakigazgatás, turizmus, vend ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. talajvédelmi szakelőadó

  A talajvédelmi szakelőadói szakirányú továbbképzési szak célja:Az általános természettudományi, agrár és műszaki ismeretekre alapozva speciális talajtani szaktudás átadása, illetve a meglévő ismeretek bővítése. A képzés során követik az Európai Unió Talajvédelmi stratégiájában megfogalmazott alapelveket, mind a szemlélet, mind pedig gyakorlati kérdések területén. Általános kompetenciák:Az alapismereti tárgyak az alkalmazott talajtani ismeretek megalapozását szolgálják. Az általános természettudományos ismeretek (fizika, kémia) talajtani megközelítése, illetve a különböző talajtani osztályozási rendszerek alapjainak elméleti elsajátítása megalapozza a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges rendszerszerű és integrált gondolkodásmódot, illetve a talajokkal való fenntartható gazdálkodás és a talajvédelem szemléletmódját. Emellett a hallgatók elsajátítják a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot, illetve az információ- és ismeretfeldolgozás képességét. Szakmai kompetenciák:A talajvédelmi szakelőadói szakirányú továbbképzési szakon a képességek, készségek és jártasságok kialakításának alapjait jelentő ismeretanyagot, a szakmai kompetenciák megszerzését, illetve fejlesztését a szakmai törzsanyag tantárgyainak ismeretanyaga biztosítja. Ezek ismeretkörei magukban foglalják a talajfelvételezés, talajtérképezés, talajosztályozás, talajvédelem, talajerőgazdálkodás, talajbiológia, talajvizsgálati módszerek, földértékelés és a globális környezeti problémák és programok, adatbázisok sokoldalú és el ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. borturizmus és borgasztronómia szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó tudáselemek:* a turizmus rendszere, gazdasági szerepe és hatásai;* a turisztikai ágazat működésének elvei és jellemzői, annak kapcsolódó ágazatai (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés);* a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti vonatkozások;* idegenforgalmi régiók természeti adottságai és kulturális kínálata;* a turisztikai termékek sajátosságai;* marketing a turisztikai, szálloda- és vendéglátóiparban;* vállalkozói ismeretek, a vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései;* szálláshely ismeretek, szálláshelyek fajtái, típusai, jellegzetességei, szervezeti felépítése;* a vendéglátóipar fogalma, tárgyi és személyi feltételei, üzlettípusok;* ételismeret, italismeret;* felszolgálási módozatok, rendszerek;* utazásszervezés és értékesítés, rendezvényszervezés;* szőlészeti-borászati alapismeretek, a szőlőtermesztés és borászat eszközei;* magyar és európai borvidékek sajátosságai;* borturizmus, termékfejlesztés, borúti menedzsment feladatok;* a bormarketing sajátosságai, eszközei;* gasztronómia: a magyar konyha, a célnyelvi országok konyhaművészete. Az egészséges táplálkozás;* a bor és gasztronómia kapcsolatrendszere, érzékszervi borbírálat;* hungarikumok, speciális termékek;* a gasztronómiai rendezvények jellemzői, szervezési sajátosságai, és a szervezésük folyamata. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A szakirányú továbbképzés a hallgatókat képessé teszi arra, hogy:* értsék a turizmus rendszerét, annak ga ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. juh- és kecskeágazati szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Általános kompetenciák:   * a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;   * a rendszerszerű és integrált szemléletmód,   * az információ- és ismeretfeldolgozás képessége. Szakmai kompetenciák:   * a juh és kecske fajra vonatkozó komplex ismeretanyag elsajátítása;   * a juh- és kecsketenyésztés biológiai alapjainak ismerete;   * képesség juh- és kecsketenyésztési vállalkozások irányítására, szakigazgatási és egyéb adminisztratív jellegű tevékenységek és az ágazati szaktanácsadás ellátására;   * tájékozottság az elektronikus információszerzés ismereteiben, használatában az agrár szakterület igényeit figyelembe véve. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * biológiai és természettudományos alapismeretek és azok juh- és kecsketenyésztési alkalmazása;   * a juh- és kecsketenyésztési technológiák fejlődésének nyomon követése;    * tenyésztési, biotechnológiai, takarmányozási, tartástechnológiai, ökonómiai, környezetvédelmi, termékfeldolgozási, minőségbiztosítási ismeretek.      Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett juh- és kecskeágazati szakmérnökök képesek lesznek az alábbi tevékenységek folytatására:   * saját vállalkozásban végzett juh- és kecskeállományok tenyésztése és tartása;   * ágazati szaktanácsadás;   * oktatási intézményekben szakoktatói munkakör ellátása;   * a kiskérődzőkkel kapcsolatos hatósági és közigazgatási feladatok ellátása;   * nemzeti parkokban és termész ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Növényvédelmi szaktechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezetés természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sertéstenyésztő szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:Általános kompetenciák:   * a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;   * a rendszerszerű és integrált szemléletmód;   * az információ- és ismeretfeldolgozás képessége.Szakmai kompetenciák:   * a sertés fajra vonatkozó komplex ismeretanyag elsajátítása;   * a sertéstenyésztés biológiai alapjainak ismerete;   * képesség sertéstenyésztési vállalkozások irányítására, szakigazgatási és egyéb adminisztratív jellegű tevékenységek és az ágazati szaktanácsadás ellátására;   * tájékozottság az elektronikus információszerzés ismereteiben, használatában az agrár szakterület igényeit figyelembe véve.      Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett sertéstenyésztő szakmérnökök képesek lesznek az alábbi tevékenységek folytatására:   * részvétel az ágazati technológiák kidolgozásában, ezek gyakorlati alkalmazásában és továbbfejlesztésében;   * sertéstenyésztő vállalkozások létrehozása, irányítása;   * az ágazatban hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felmérése és értékelése;   * az európai uniós környezetvédelmi, állatvédelmi előírások figyelembevétele az ágazati technológiák tervezésekor;   * szaktanácsadás, szakigazgatási feladatok ellátása a szakterületen. Személyes adottságok, készségek:   * szakmai igényesség, intenzív érdeklődés a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt, céltudatos és állandó önképzés;   * a mérnöki szellemiségből eredő tárgyilagosság, ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szarvasmarha-tenyésztő szakmérnök

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: Általános kompetenciák:   * a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód;   * a rendszerszerű és integrált szemléletmód;   * az információ- és ismeretfeldolgozás képessége. Szakmai kompetenciák:   * a szarvasmarha fajra vonatkozó komplex ismeretanyag elsajátítása;   * a szarvasmarha-tenyésztés biológiai alapjainak ismerete;   * képesség szarvasmarha-tenyésztési vállalkozások irányítására, szakigazgatási és egyéb adminisztratív jellegű tevékenységek és az ágazati szaktanácsadás ellátására;   * tájékozottság az elektronikus információszerzés ismereteiben, használatában az agrár szakterület igényeit figyelembe véve. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   * biológiai és természettudományos alapismeretek és azok szarvasmarha-tenyésztési alkalmazása;   * a szarvasmarha-tenyésztési technológiák fejlődésének nyomon követése;    * tenyésztési, biotechnológiai, takarmányozási, tartástechnológiai, ökonómiai, környezetvédelmi, termékfeldolgozási, minőségbiztosítási ismeretek. Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett szarvasmarha-tenyésztő szakmérnökök képesek lesznek az alábbi tevékenységek folytatására:   * részvétel az ágazati technológiák kidolgozásában, ezek gyakorlati alkalmazásában és továbbfejlesztésében;   * szarvasmarhatenyésztő vállalkozások létrehozása, irányítása;   * az ágazatban hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felmérése és értékelése;   *  az eu ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. gabonatárolási szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas):  ­ önállóság,  ­ eredményorientáltság,  ­ kreativitás,  ­ kapcsolatteremtés,  ­ konfliktusmegoldás,  ­ gyakorlati szemlélet.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  ­ a gabonatárolás technológiája, gépei és géprendszerei, környezeti hatásai,  ­ a gabonaforgalom gazdálkodási és kereskedelmi ismeretei,  ­ vállalati gazdaságtan, vállalati menedzsment,  ­ gabonatároló üzemek létesítése, biztonságtechnikája,  ­ üzemfenntartás, karbantartás.   Adottságok, készségek:  ­ önálló feladatvégzés a gabonatárolás területén, ­ fejlődési trendek felismerése az agrárgazdaságban, ­ eredményorientáltság a technológiák kidolgozásánál, alkalmazásánál, ­ kommunikációs képesség (kapcsolattartás a partnerekkel, vállalkozásokkal), ­ kreativitás (problémamegoldás), ­ innovatív gondolkodás.   A szakképesítés birtokában a szakmérnök képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére:  ­ önálló gabonatárolásra, a tárolt gabona biológiai sajátosságainak figyelembe vételével, ­ korszerű tárolási technológiák kidolgozására és alkalmazására, ­ a gabonatárolás környezeti hatásainak figyelembe vételére, ­ a tárolt anyaggal való gazdálkodásra és kereskedelemre, ­ gabonatároló üzem önálló irányítására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: ­ agrárgazdálkodási és szolgáltató vállalkozások,  ­ gabonatároló üzemek,  ­ mezőgazdasági terméklánc, kereskedelem,  ­ a nemzetközi és a hazai régiók,  ­ kistérségek vállalkozásai;  ­ agrár innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei.  ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agrárlogisztikai szakmérnök

  A képzés célja, szakmai kompetenciák olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek: * vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, termelői integráció megszervezésére, megtervezésére és irányítására; * összetett beszerzési, illetve disztribúciós, fuvarozási, szállítási folyamatok, illetve az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására; * a mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.   Cél, hogy a leendő szakmérnökök a fenti feladatok ellátása közben képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét.   A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelő, és logisztikai szolgáltató cégek, termelői szervezetek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek lesznek a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági irányítására.   Személyes adottságok, készségek: precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszer ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages