• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. cross média újságíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * tömegkommunikációs és média ismeretek; * digitális kép-, hang- és mozgókép-feldolgozási ismeretek; * általános cross média újságírói ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek * újságírói ismeretek; * cross média műfaji ismeretek; * multimédia ismeretek; * digitális képkészítési-, képfeldolgozási ismeretek; * mozgókép-készítési és -feldolgozási ismeretek; * digitális rádiózási ismeretek; * tipográfiai ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek A képzést elvégző * egyszerre lesz képes több médiumban gondolkodni; * fejlődik a számítógépes kép- és hangfeldolgozáshoz való hozzáállása; * fejlődik a projektszemlélete; * fejlődik a problémamegfogalmazó- és -megoldó képessége; * fejlődik az újságírói érzéke. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak újságíróként dolgozni. Akik a nyomtatott sajtónál dolgoznak, azok számára a képzés a televíziós és rádiós ismereteket erősíti, akik a televízióknál, vagy rádióknál dolgoznak, azoknak az on-line újságírói ismeretei gyarapodnak.  Minden csoport számára hasznos lesz az újságírói ismeretek és képességek keresztirányú kiterjesztése, az átjárhatóságok bemutatása, a cross média megoldások szoftveres és technikai hátterének megismertetése. Más tekintetben a képzés azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik már jelenleg is, vagy a jövőb ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. haditudósító

  A Haditudósító képzés célja, gyakorlati szakemberek olyan szakirányú továbbképzése, amelynek eredményeként képessé válnak a politikai és katonai folyamatok értelmezésére, elemzésére békében, konfliktusok időszakában vagy béketeremtő műveletek során, bárhol a világban haditudósítóként való tevékenységre. Jártasságot szereznek informatikai műveletek, kampányok és a katonai PR munka tervezésében, információvédelmi koncepciók kidolgozásában, a katonai sajtó és a kommunikációs kapcsolatok terén a NATO elvárásainak megfelelően az ágazat közkapcsolati tevékenységének PI, PA és PR munkájának végzésében, irányításában. a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:- A differenciált viszonyok között, a háborús feszültség terekben a helyzet önálló megítélésére, elemzésére, interpretációjára való képesség.- Biztonságpolitikai, hadi- és médiatechnikai, szakma specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:- Biztonsági, katonai, hadijogi.- A hadidtudósításhoz szükséges hadszíntéri, hadi- és médiatechnikai, eljárási szakmai ismeretek.- Társadalomtudományi (szociológiai, politikatudományi, kommunikáció és média elméleti és gyakorlati) ismeretek.c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek- Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás.- Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség.- Kommunikációs és empátia készség, bizalomteremtő képesség.- Differenciált körülmények közötti minőségi munkavégzés, kooperatív készség.- Személyközi ka ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. rendészeti kommunikátor és szakújságíró

  a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A bűnmegelőzés és a bűnüldözés, a közbiztonság, a közrendvédelem, a közlekedésrendészet, a határrendészet, az igazgatásrendészet, a katasztrófák elleni védekezés, a büntetés-végrehajtás, a vám- és jövedéki igazgatás, valamint a magánbiztonság elméletének és gyakorlatának, az új kihívások és veszélyek megelőzésének és összehangolt kezelésének elemzésére, interpretációjára, valamint a rendészeti szervek és a magánbiztonsági szféra szakmai munkájának, szolgálati tevékenységének szakszerű és hiteles tudósítására való képesség.b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:Rendészeti kommunikációs és szakújságírói, szakma-specifikus elméleti és gyakorlati felkészültség.      Ismeretek:­ Kommunikációs, jogi és rendészeti alapismeretek;­ Kommunikációs, kriminológiai és kriminalisztikai ismeretek;­ Kommunikációs és rendészeti szakismeretek. c) A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek­ Önálló döntésképesség, kombinatív gondolkodás, kreativitás;­ Helyzetfelismerő, elemző, értelmező és megoldó készség;­ Kommunikációs és empátia-készség, bizalomteremtő képesség;­ Minőségi munkavégzés és kooperatív készség;­ Személyközi kapcsolatteremtő, verbális, nonverbális és elektronikus kommunikációs képesség.d) A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben      Konkrét környezet:­ bűncselekmények helyszíne;­ közlekedési balesetek helyszíne;­ tömegdemonstrációs helyszínek;­ természeti, ipari és civilizációs katasztrófák, ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szóvivő és kommunikációs vezető

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ­ szóvivői gyakorlati ismeretek,­ prezentációs ismeretek,­ média, gazdasági, és sajtó ismertek,­ válságkezelési gyakorlati és elméleti ismeretek,­ kommunikációs technikai ismertek,­ vizuális kommunikáció alapjai,­ menedzsment gyakorlati és elméleti ismeretek,­ tanácsadás, felkészítés,­ megjelenés, protokoll és rendezvényszervezés,­ társadalmi szintű tájékoztatás. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: ­ társadalomtudományi alapismeretek,­ kommunikáció elméleti és gyakorlati ismertek,­ szervezet- és csoportlélektani ismeretek,­ alapvető marketing és PR ismertek,­ a kommunikáció jogi és etikai alapjai,­ médiagazdaságtan és média ismeretek. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése e képzési idő alatt:­ szakmai tapasztalatok,­ esetfeldolgozások,­ szakmai terepmunkák. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:Kiváló szóbeli kifejező készség:­ választékos szóhasználat,­ gazdag szókincs, ­ nyelvhelyesség, ­ a beszéd megszerkesztése, logikai felépítése. Nem szóbeli kifejező készség ­ kapcsolat a partnerrel, szemkontaktus, a közönség pásztázása, ­ gesztusok, testtartás, ­ aktív figyelem jelei,­ írásbeli kifejező készség,­ lényegkiemelés, ­ stílus, ­ helyesírás, ­ struktúra, gördülékenység. Beszédtechnikai képességek ­ kellemes hangszín, ­ a helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó, ­ kiváló érthetőség, artikuláció Helyzetmegoldó képesség­ jó megjelenés, ­ találékonyság, ­ jó fellépés,­ stressz tolerancia,­ gyors tájékozódó és reagá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. televíziós újságíró-szerkesztő

  A képzés célja olyan sokoldalúan felkészült, közszolgálati szemléletű televíziós újságírók, szerkesztők, műsorvezetők képzése, akik korábbi tanulmányaikra építő, az újságírói hivatás magas szintű műveléséhez szükséges specializált ismereteket adó elméleti képzésben részesülnek, elsajátítják a televíziózás sajátos igényei szerint szükséges újságírói ismereteket és készségeket, és legfőképpen behatóan megismerkednek a televíziózás különféle területeivel (speciális műsorszerkesztői, műsorvezetői, riporteri, gyártási, operatőri ismeretek).A szakirányú szakképzettséget megszerzett hallgatók ismereteik és készségeik alapján alkalmasak elsősorban televíziós riporteri, műsorvezetői, szerkesztői feladatok ellátására, a televíziós szakma hosszú távú művelésére. Ezen kívül kiegészítő ismereteket szereznek a műsorkészítés technikai-műszaki folyamatairól, ami a fenti munkakörök eredményes és hatékony műveléséhez szükséges alapismeretek megszerzésén túl a további szaktudás megszerzésének alapjául szolgálhat.a) A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* televíziós hírműsorok készítésében való önálló munkavégzés riporterként, szerkesztőként, műsorvezetőként, * televíziós magazinműsorokban való önálló munkavégzés szerkesztőként, riporterként, műsorvezetőként, * riportfilmek önálló elkészítése, * anyagok megvágása, * operatőri munkához instrukciók adása. b) A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:   Tudáselemek:* műsorvezetési képességek, * megfelelő beszédtechnika, * filmforgatás, * forgatókönyvírás, * műsorterv-ké ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Communications and Media Studies Expert

  A képzés célja a munkaerőpiac új és folyamatosan változó kihívásaira jól reagáló kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek képzése, akik magabiztos ismeretekkel és tudással rendelkeznek a társadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció és média különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemző értékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A kommunikáció- és médiaszakértő szakemberek a) tudása Magas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket. Ismeretei kiterjednek a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez való kapcsolatok meg- és felismerésére, a tágabb rendszer adta lehetőségek és a hatásrendszerre vonatkozó kontextusok használatára. Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány minden fontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működő intézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri az erre a területre vonatkozó történeti vonatkozásokat. Ismeri és átlátja azokat a hazai, európai és globális társadalmi és kulturális jelenségeket és problémákat, amelyek meghatározó szerepet játszottak és játszanak a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáinak kialakításában. Ismeri a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinek problémáit és ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. elektronikus újságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, akik a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudják alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, politikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos ésA szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a médiajog, médiaetika, illetve a médiamarketing alapvető ismereteit, - a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését, - a szociológiai alapismereteket, a szociálpszichológia alapjait, a szociálpszichológiai kutatások főbb eredményeit, a személyközi kommunikáció pszichológiai vonatkozásait, a sikeres kommunikátor személyiségjegyeit, a tömegkommunikáció speciális pszichológiai vonatkozásait, különös tekintettel a politikai kommunikációra, - a hazai és nemzetközi sajtótörténetet, azok főbb állomásait,  - a rádiózás, televíziózás – különös tekintettel a hazai televíziózás – történetét, - az internet történetét, illetve a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintettel a különféle portálok, közösségi hálók, fórumok, a skype, msn és a chat jellegzetességeire, - a gyakorlati ismereteken belül kommunikációs tréningen, műfajgyakorlati órákon, szakmai gyakorlaton sa ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gazdasági szakújságíró

  A szakirányú továbbképzés célja olyan nyomtatott, illetve az elektronikus sajtó területén dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű gazdaságtudományi ismeretekkel, műveltséggel rendelkezik, és ezt a tudását gyakorlati és elméleti munkája során alkotó módon tudja alkalmazni.  A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális társadalmi, gazdasági, gazdaságpolitikai folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére.    ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. kreatív íráskészséget elsajátított szakember

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzési szak keretében szerzett ismeretekre alapozva az írás- és beszédkészség, illetve a tárgyalási stílus fejlesztése a tudás sokrétű felhasználására a kommunikáció és az írott média területén. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek ismerik:Irodalomtudományból:  – A szövegértést segítő eljárások elsajátítását.  – A művészeti és kulturális önmegértést, kompetenciák fejlesztését.  – A stílustörténet, kultúraköziség ismérveit.  – Az irodalmi folyamat pszichológiai összetevőit.  – A kortárs tömegkommunikáció intézményrendszerét.Nyelvészettudományból:  – A nyelvhasználat és társadalom, a nyelvpolitika és kultúra összefüggéseit.  – Szövegtani és kommunikációs, illetve a pragmatikus retorika elméleteit.  – Tárgyalási stílus és technikák elsajátítását.  – A tanulási képesség fejlesztésének eszközeit. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek alkalmasak:– A tanulók műveltségének, készségeinek, képességeinek fejlesztésére, a tudás felhasználására.   – Az egész életen áttartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztésére.   – Szakmai együttműködésre és kommunikációra.   – Önművelésre, elkötelezettek a szakmai fejlődésre. A kreatív íráskészséget elsajátított szakemberek rendelkeznek:   – A magyar nyelv tudományának magas szintű ismeretével.   – Magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. mesterszintű írásanalitikus

  A képzés során olyan szakemberek képzésére kerül sor, akik korszerű szakma specifikus ismeretek felhasználásával képesek az írásanalitikusi szakterületet megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, alkalmasak a szakmai elmélet és módszertan fejlesztésére, a szakmai kultúra és értékrend továbbadására, tanulmányaik terv szerinti PhD képzés keretében való folytatására. Megszerezhető kompetenciák: A kézírás és más hasonló grafikus produktum (pl. rajz, firkák-továbbiakban duktum) felhasználásával a vizsgált személyre (továbbiakban duktor) vonatkozó pszichés és szomatikus összefüggés feltárása a személy és az írás-szituáció függvényében. Az írásanalitikus elnevezés megilleti mind az azonosítással foglalkozó személyt, mind a grafológust. A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: - írásanalitikai és társadalomtudományi elméleti és gyakorlati szakismeretek, - általános és az írásanalitikusi területen alkalmazott pszichológiai ismeretek, - az írásanalitikai szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei, - a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete. Személyes adottságok és készségek: - kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia, - problémafelismerő, elemző és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, jó memória, - kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége, - alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre. Az írásanalitikus képzésben résztvevők képessé ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages