• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26272 items
 1. Visoka poslovna šola (Profesional degree programme in business and administration)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijske usmeritve (študent izbere ob vpisu v 2. letnik): Javni sektor, Management, Podjetništvo, Poslovna informatika, Poslovna logistika, Računovodstvo, Trženje, Turizem. Program s poudarkom na praktičnih vsebinah in preučevanju ter reševanju konkretnih primerov študentu da aplikativno znanje in ga usposobi za takojšnjo konkretno praktično uporabo strokovnih znanj, analitičnih postopkov in poslovnih tehnik. Program izrazito razvija sposobnosti odločanja in realizacije sprejetih odločitev ter pogajanja na vseh strokovnih ravneh. Študijske vsebine znotraj študijskih usmeritev študenta spodbujajo k razvoju samostojnega razmišljanja in izražanja stališč, s poudarkom na sodelovanju in timskem delu, upoštevajoč poslovno etiko ter profesionalno in širšo družbeno odgovornost njihovega bodočega poklica. Javni sektor: Študij na področju javnega sektorja odpira možnosti za opravljanje širokega spektra del v javnih podjetjih (tržniki, analitiki, računovodje itd.) ali del v gospodarskih javnih službah (telekomunikacije, energetika, komunalne dejavnosti, pošta, železnica), občinskih direkcijah in v javni upravi. Management: Študij managementa diplomante usposobi za prevzemanje številnih vodilnih delovnih mest, kot so direktor podjetja, direktor poslovne enote podjetja, vodja trgovine, hotela ali proizvodnje, načelnik upravne enote. Diplomantom te smeri so odprta sekretarska mesta v državni upravi, mesta izvršnih direktorjev, vodilnih v športnih klubih, pa tudi gene ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (Marketing Communication & PR)

  Temeljni cilj visokošolskega študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je izobraziti diplomante za delo na področjih trženja, digitalnega trženja, v dejavnostih oglaševanja, integriranega tržnega komuniciranja, korporativnega komuniciranja, marketinškega upravljanja in odnosov z javnostmi. Cilj izobraževanja je tudi usposobljenost diplomantov za dinamično prilagajanje, timsko delo in samostojno spremljanje in uporabo novosti v tržnem komuniciranju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameB2 Visoka šola za poslovne vede, zavod (Ljubljana School of Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Upravljanje s tveganji in korporativna varnost (Corporate Security Management)

  Študij daje multidisciplinarna teoretična in praktična znanja s področja managementa in obvladovanja najrazličnejših tveganj v podjetju. Študij omogoča spoznavanje vsebin, ki so značilne za korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravljanje varnostnih tveganj, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti na vseh nivojih, procesi nadzora, gospodarsko poizvedovanje in mehanizmi za obvladovanje najrazličnejših tveganj. Tekom študija se obravnava številne primere iz domačih in mednarodnih podjetij, ki jih predstavljajo vrhunski strokovnjaki na področju varnosti v regiji. Študij poteka v manjših skupinah, ki omogočajo neposredno sodelovanje predavateljev in študentov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameGea College - Fakulteta za podjetništvo (GEA College - Faculty of Entrepreneurship)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Management razvoja kadrov (Human Resource Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Namen študijskega programa je usposobiti diplomante za neposreden razvoj teoretičnih in praktičnih pristopov na področju vseživljenjskega učenja v vseh vrstah ustanov in podjetij, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Program se osredotoča tudi na nadaljnji razvoj zmožnosti za uspešno delo ter nenehno pridobivanje novih znanj, veščin in stališč na področju vseživljenjskega učenja. Zmožnosti za učenje veščin učenja so namreč ključnega pomena za soočanje s sodobnimi izzivi in spremembami v družbenem in ekonomskem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Management v športu (Sport management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Podiplomski program poteka v sodelovanju s Fakulteto za šport, Univerze v Ljubljani in Ekonomsko fakulteto, Univerze v Ljubljani. Temeljni cilj študijskega programa je na poglobljen način razviti znanja in sposobnosti študentov na področju managementa v športu ter jih s tem usposobiti za nadaljnje strokovno, razvojno in raziskovalno delo na tem področju. Študenti v njem odkrivajo umetnost učinkovitega managementa športnih organizacij in vodenja v športu. Pridobljena znanja in spretnosti jih usposabljajo za razvijanje svojega razumevanja pojavov na področju managementa nasploh in managementa v športu, za raziskovalno in razvojno delo na tem področju ter za razreševanje tako vprašanj celotne športne organizacije in njenega okolja kot tudi vprašanj v okviru njenih funkcijskih in drugih poslovnih področij. Po končanem študiju boste razumeli najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij, ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah itd., kar vam bo pomagalo pri reševanju težjih managerskih izzivov v poslovni praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Javna uprava (Public Administration)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program izobražuje za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice, ki jih lahko označimo kot poklice v javni upravi. Študenti fakultete zasedajo uradniška delovna mesta v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. Fakulteta nudi široko interdisciplinarno znanje tudi vsem, ki se želijo zaposliti v institucijah Evropske unije in zasebnem sektorju, ki potrebuje dobre strokovnjake za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Poslovanje v sodobni družbi (Business in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Poslovanje v sodobni družbi je visokošolski strokovni dodiplomski študijski program, ki študente usposobi za soočanje s sodobnimi in globalnimi izzivi. Diplomanti programa so usposobljeni za zahtevnejša delovna mesta, kjer so potrebna poslovna in tudi ekonomska ter druga znanja, pomembna za razumevanje poslovnih okolij in obvladovanje poslovnih procesov oziroma funkcij kot npr. kadrovske, finančne, nabavne, prodajne, marketinške, računovodske ipd. Diplomanti so usposobljeni predvsem za prepoznavanje, opredeljevanje in analitično reševanje poslovnih problemov in izzivov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Menedžment kakovosti (Quality Management)

  Cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja organizacijskih ved, s širokim znanjem raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem modelov, standardov in orodij kakovosti. Diplomanti bodo poznali pomen in možnosti uporabe dognanj sodobne organizacijske teorije v realnem okolju organizacij s poudarkom na prepoznavanju priložnosti za nenehno izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev, procesov in celotne procesno zasnovane organizacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Podjetništvo in mednarodno poslovanje (Enterpreneurship and International Business)

  Študenti bodo med študijem pridobili: temeljna strokovno-teoretična znanja s področja poslovnih ved; kompetence za samostojno delo, načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalvacijo dela v vseh poslovnih funkcijah v domačem in deloma mednarodnem okolju; sposobnost kritične presoje informacij, sposobnost analize in odločanja na podlagi informacij; sposobnost razumevanja okolja, v katerem delujejo podjetja in organizacije na nacionalni in na mednarodni ravni; sposobnost razumevanja delovanja podjetij in procesov na domači in mednarodni ravni; znanje, potrebno za razumevanje delovanja in spoznavanja globalnih trgov in globalnih poslovnih trendov; znanje, potrebno za razumevanje medkulturnih razlik in sprejemanje drugačnosti; sposobnost dela v skupini, komuniciranja v tujem jeziku ter veščine uspešnega javnega nastopanja; zavedanje o pomenu vseživljenjskega učenja. Del programa je namenjen praktičnemu usposabljanju v delovnem okolju, kjer se sodobna teorija uporablja v praksi. Študenti bodo tako že v času študija imeli možnost preveriti veljavnost oz. ustreznost določenega teoretičnega koncepta - ob spremljanem in vodenem usposabljanju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameERUDIO Visokošolsko središče (ERUDIO Center for Higher Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Inženiring poslovnih sistemov (Organization and Management of Business and Working Systems)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Diplomant lahko dela kot organizator s teoretičnimi in aplikativnimi inženirskimi znanji s področja managementa integralnih poslovnih organizacijskih in informacijskih sistemov. Sposoben je prevzeti najzahtevnejše naloge pri planiranju, oblikovanju, razvoju in vodenju sodobnih poslovnih sistemov s področja industrije in storitev. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (Faculty of Organizational Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages