• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. mentálhigiénés szakember

  1. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: * Mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása:o problémamegoldó készség fejlesztése egyénileg, csoportban,o mentálhigiénés konzultáció,o peremhelyzetbe került egyének észlelése és támogatása egyénileg és csoportban,o konfliktuskezelés egyénileg és csoportban,o a hivatásában rábízott kliens-csoport-család mentális egészségének, humán értékének megőrzése és fejlesztése,o egyéni és csoportos segítő beszélgetés folytatása,o krízishelyzetek, gyász-és stresszhelyzetek egyéni és csoportos menedzselése,o kiégés megelőzés, ill. kiégést csökkentő intervenciók megvalósítása,o életvezetési tanácsadás.* Lelki egészségvédő és személyiség erősítő beavatkozások kezdeményezése és kivitelezése:o önismereti- és készségfejlesztő csoportok vezetése,o kapcsolattartás mentálhigiénés intézményekkel,o képviseli a mentálhigiéné értékeit a saját szakmai közösségeiben (munkacsoportok) hivatása gyakorlása közben,o kezdeményezi a lelki egészség szempontjából hangsúlyos témák megvitatását, s kidolgozza az adott területek cselekvési programját (mentálhigiénés projekt),o esetmegbeszélés vezetése,o tematikus csoportok vezetése,o speciális csoportok (pl.: pszichiátriai rehabilitáció) támogatása,o csoportépítés,o együttműködés a humán intézményekkel a mentálhigiénés professzió mentén.* Egészségnevelés, a mentálhigiénés kultúra terjesztése (ismeretterjesztés):o kezdeményezi és részt vesz az egészség megőrzését szolgál ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mesterszintű alternatívenergia-gazdálkodási szakmérnök

  A végzettek ismerik: – az energianövények termesztésére vonatkozó legkorszerűbb termesztéstechnológiai ismereteket; – az energianövény-termesztés természettudományos alapjait; – az energianövény-termesztés műszaki hátterét; – a biomassza energetikai felhasználásának előkészítési-, feldolgozási folyamatait; – a nap, a szél és egyéb megújulóenergia-források hasznosítási lehetőségeit és módszereit; – az energiatakarékos építészet alapjait; – a megújulóenergia-források előállításának és felhasználásának hazai és nemzetközi gyakorlatát; – a gazdasági, humán, környezeti és minőségbiztosítási rendszereket; – a fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság műszaki- technológiai fejlesztésének alapelveit.      A végzettek alkalmasak: – energianövény-termesztési projektek tudományos alapossággal történő önálló kidolgozására, koordinálására, vezetésére, ellenőrzésére; – a tárgykörben korszerű termesztéstechnológiai és kutatási ismeretek adaptálására; – a szakterület problémáinak felismerésére, használható megoldások kidolgozására, innovációs, tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; – megújulóenergia-termelési folyamatok szervezésére, ellenőrzésére, valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására, beruházások szervezésére és üzemeltetésére; – megújulóenergiák előállításának és felhasználásának területén oktatási, vizsgáztatási, szakértői, szaktanácsadási feladatok ellátására; – pályázati tevékenység menedzselésére; – térségi és régiós szak- és közigazgatási feladatok ellátására a szakterületen; – minős ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mozgásfejlesztő

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 3-10 éves korú gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben az egészségnevelés megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerű ellátására. Továbbá olyan szakmai tudás létrehozása, amelyek birtokában képesek mozgásfejlesztés elméletét és gyakorlatát a gyermekek és a szülők körében is közvetíteni.– Az általánosan alapozó tárgyak keretében a hallgatók test- és az egészségkultúra részterületeiről, óvodás- és kisiskoláskorra vonatkozó mozgásfejlődés és fejlesztéséről kapnak áttekintést.– A specifikusan alapozó tárgyak oktatása során megismerkedhetnek a hallgatók a pszichoszomatikus fejlesztés komplex szemléletét kialakító speciális szakterületekkel, azok jellemzőivel és a személyiség fejlődésében betöltött szerepével. Áttekintést nyernek mozgásfejlődést és fejlesztést közvetlenül meghatározó mozgásrendszerről, annak pedagógiai és pszichológiai kísérő jelenségeiről.– A gyakorlati képzés és képességfejlesztés tantárgyai a speciális tevékenység feladatainak ellátására való alkalmasság növelését szolgálják. A hallgatók megismerik a mozgásfejlesztés egyed fejlődésben betöltött funkcióját, a mozgásfejlődés és fejlesztés folyamatát és kölcsönhatását. Elsajátítják a mozgásfejlesztésben nélkülözhetetlen attitűdbeli és kommunikációs kompetenciákat és eredményekben is mérhető szakmai tudást. – Az elsajátított kompetenciákat a hallgatók a külső intézményekben folytatott mozgásfejlesztő tevékenység során gyakorolják és alkalmazzák, amelyekről az ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. munkaügyi kapcsolatok szakjogász

  A képzés célja jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása. Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetencia: probléma felismerési, konfliktuskezelési és megoldási képesség, kreatív szervezői, vezetői ismeretek és attitűd.Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a szakterület működési folyamatainak átlátására, a felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldás kiválasztására. Ezáltal képessé válnak arra is, hogy a szakterület más szakembereivel kapcsolatot teremtsenek és együttműködjenek a jogi problémák kezelésében. Tudáselemek megszerezhető ismeretek- Kollektív tárgyalás, a kollektív alku folyamatának előkészítése, tervezése, szakértői, tanácsadói közreműködés a kollektív szerződés megkötésében.- A makro- és mezoszintű érdekegyeztetés intézményeinek ismerete, a tárgyalás szereplőinek szakirán ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. média projekt menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek: * a média, mint új gazdasági és társadalmi szereplő elméleti rendszerei, * a média működésének gazdasági és szervezeti összefüggései, * a médiához kapcsolódó projektek tervezése, azok kidolgozásának főbb keretei, valamint a megvalósítás gazdasági feltételei.   A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek: * alkalmasság önálló feladatok elvégzésére és csoportmunkára egyaránt, * jó problémamegoldó és kommunikációs készség, * kreativitás, * pontosság.   Végzettségük alapján a hallgatók képesek lesznek: * a médiát érintő projektek tervezésére és megvalósítására. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. módszertani kultúrát megújító pedagógus

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az integrált tevékenységszervezés pszichológiai alapjai A kompetencia alapú fejlesztés pedagógiai kérdései Az integrált tevékenységszervezés tartalma, módszertani komplexitás Megújuló eszköztár az integrált, játékos óvodai tevékenységek szervezéséhez Az integrált óvodai tevékenységek tervezése – projektek, integrálás, komplexitás, differenciálás (játék és szabadidő, a természeti és társadalmi környezet komplex megismertetése, a művészeti tevékenységek integrálása, a mozgás köré szervezhető játékos tanulás) Önértékelés, önelemzés elmélete   Személyes adottságok, képességek: Készségek, képességek: összefüggések, kapcsolatok felismerésének képessége, kreativitás, módszertani analizáló, szintetizáló képesség, asszociációs képesség; komplex élményátadás; a tervezés képessége; helyzetteremtő-, felismerő, elemző képesség; a motiválás képessége; önelemzés, önértékelés. Nyitottság, fogékonyság, szakmai alkotási vágy, innovatív gondolkodás és cselekvés, tanulás segítése, játékosság, rendszerszemlélet.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A módszertani kultúrát megújító pedagógus konkrét tevékenységét saját nevelési intézményében, ill. többlettudását szélesebb szakmai környezetében mint multiplikátor fejtheti ki. Módszertani kultúrájának fejlesztését hasznosítani tudja a pedagógiai tervezés és pedagógiai gyakorlat során annak érdekében, hogy az óvodás életkor korspecifikus integrált tevékenységrendszere struktúráját még tudatosabban, pedagógiai, ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. múzeumi menedzser

  A szakképzettségben elvárt kompetenciák: Múzeumi menedzser szakképzettséget igazoló oklevelet olyan hallgatók kaphatnak, akik a) a képzés során ismereteiket és képességeiket illetően bizonyították, hogy * a múzeumi menedzseri tevékenységhez szükséges gyakorlati és elméleti ismereteket, készségeket elsajátították és ezek alapján a kulturális szférában hatékonyan tudnak működni; * képesek a művész, a műalkotás, a befogadó és a támogató együttműködésének infrastrukturális terét kreatív szervezőként kitölteni, materiálisan illetve intellektuálisan segíteni; * átlátják a kultúra területeinek, termékeinek és a társadalmi nyilvánosságnak összefüggéseit b) ismereteik és képességeik alkalmazásait illetően képesek: * a képzőművészettel foglalkozó intézmények, szervezetek, vállalkozások terén felmerülő kompetenciaterületüket reálisan kijelölni és saját karriercéljaikat megvalósítani; * a hazai és külföldi képzőművészeti szféra munkaköreinek, belső struktúráinak és a bennük zajló munkameneteknek átlátására; * a múzeumi menedzsment konkrét eszköztárát önállóan alkalmazni; * segíteni a művészeket műalkotások irányított létrehozásában (szponzorálás, pályázás); * kiállításprojektek kidolgozására és kivitelezésére (projekttervezés és lebonyolítás, csapatépítés); * segíteni a műalkotásoknak és ezek tartalmainak közvetítését a befogadó közönség és a támogatók felé (múzeumpedagógia, művészet-pszichológia, műkereskedelem, PR);   * segíteni a kortárs művészeti alkotások forgalmát, a vásárlói közeg feltérképezését és a művészeti piac ...

  Awarding bodyMoholy-Nagy Művészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. műszaki diagnosztikai és méréstechnikai szakmérnök

  Kompetenciák (a szakmérnöki végzettség birtokában képes lesz):* diagnosztikai mérések tervezésére és végzésére,* végeselem számítások végzésére és eredményeinek diagnosztikai hasznosítására,* ipari gépek és elemeinek diagnosztizálására, korai meghibásodásának felismerésére, karbantartási munkák előzetes felmérésére a korszerű diagnosztikai eljárások alapján,* a waveletek, a fuzzy szabályozás, az ideghálózati és más korszerű módszerek befogadására és megfelelő alkalmazására az ipar területein.    Megszerezhető tudáselemek:* matematikai statisztika emelt szinten,* Fourier transzformációs spektrumok, korrelációs függvények, koherenciák, fázisok,* waveletek, ideghálózatok, Fuzzy szabályozás,* mechatronikai elemek, SPC, érzékelők és szabályozók,* végeselem sajátfrekvenciás meghatározások, anyagminősítések,* minőségirányítási módszerek,* szabványok a diagnosztikában,* akkreditáció.    Megszerezhető ismeretek* műszaki diagnosztika, méréstechnika, forgógép diagnosztika, korszerű diagnosztikai eszközök és módszerek,* mechatronika, végeselem elemzés, korszerű számítógépes elemzési és méréstervezési technikák,* minőségirányítás a méréstechnikában, * laboratóriumok akkreditálása, * méréstechnikai és diagnosztikai szabványok ismerete.     KészségekMegbízhatóság, elemző képesség, jegyzőkönyvvezetés, -írás, -szerkesztés, -hitelesítés, számítások, végeselem-differenciakezelés, elemzések, interpretálások, analízisek, felosztások, beosztások, kreativitás, elmélet és gyakorlat összekötése, problémamegoldás, (labor)szervezés.     ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. műszaki környezeti szakmérnök

  A műszaki környezeti szakmérnöki szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, illetve potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve csökkentésére, továbbá képesek kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A szakmérnöki szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A hallgatók tanulmányaik során teljesítik a jogszabályok által előírt végzettségi szintekhez tartozó általános (nem szak specifikus) követelményeket (kompetenciákat):- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása,- a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség,- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,- környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,- elemző, értékelő készség a környezettel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában,- országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,- a szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismerete ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. műszeres szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező szakanalitikusok képzése, akik a napi analitikai gyakorlat minden területén, a vegyiparban, szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, az élelmiszeriparban, a klinikai laboratóriumokban, tudományos intézetekben stb. képesek a kémiai elemzési feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, a meglévő módszerek adaptálására, analitikai laboratóriumok működésének szervezésére, irányítására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakképzettség birtokában a műszeres szakanalitikus * ismeri a legkorszerűbb műszeres analitikai módszerek (atomspektrometria, elektroanalitika, radiokémia, gázkromatográfia, tömegspektrometria, folyadékkromatográfia, immunanalitika, elektroforetikus technikák, lab-on-a-chip, királis elemzések, környezeti analitika) elméletét, a berendezések alapvető felépítését, alkalmazhatóságát, * képes új ismeretek önálló megszerzésére és az elsajátított analitikai ismeretek alkalmazására, nagy jártassága kell legyen az analitikai mérőrendszerek tervezésében és alkalmazásában, * adott analitikai feladatokhoz részletes mérlegelést követően megfelelő műszeres analitikai módszert képes kiválasztani, * új módszereket, eljárásokat tud kidolgozni, illetve ismert módszereket adaptálni, * képes a módszerek minősítését (validálását) elvégezni, a laboratórium minőségbiztosítási feladatait megszervezni és irányítani, * a műszeres analitikai elemzések eredményeinek ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages