• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. igazgatás-menedzsment szakreferens

  A program elvégzésével a hallgatók a következő kompetenciákkal rendelkeznek:* a makro- és mikroszintű állami és magánszféra társadalmi-gazdasági intézményrendszerének ismerete,* igazgatási területen hasznosuló vezetői kompetenciák,* antikorrupciós vezetői stratégiák megalkotására és alkalmazására felkészítő, készségszinten elsajátított ismeretek,* a gazdasági anómiák megelőzését célzó ismeretek birtoklása és stratégia-alkotási képességek kifejlesztése,* gazdasági és társadalmi területen működő igazgatási rendszerekben döntés-előkészítő folyamatok kezelése,* gazdasági és társadalmi területen működő igazgatási rendszerek elemzésének képessége,* vezetői képességek az önálló közép- és felsőfokú menedzsment-tevékenységek folytatásához. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ingatlan- és vagyongazdálkodási szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: * a regionális támogatási rendszerek megismerésére az EU-ban és Magyarországon; * szilárd közgazdasági elméleti, illetve ezzel szorosan összefüggő gazdálkodási és pénzügyi, számviteli ismeretek elsajátítása és alkalmazása; * az ingatlangazdálkodási kérdésekben való megalapozott döntéshozatal; * a köz- és magánszektor szereplőinek ingatlan- és vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéseinek szakmai előkészítése; * az ingatlan- és vagyongazdálkodással kapcsolatos hazai és európai uniós joganyagok ismerete; * az Európai Unió ingatlanfejlesztésre fordítható fejlesztési forrásainak megismerése, a felhasználás elméleti és gyakorlati ismerete; * az ingatlanfinanszírozás és a vagyongazdálkodás közgazdasági és jogi hátterének alapos ismerete; * az ingatlanbefektetések tervezésével, lebonyolításával kapcsolatos ismeretek elsajátítása;  * az informatikai eljárások elsajátítására és az informatikai ismeretek sokrétű alkalmazása.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Európai uniós ismeretek; gazdasági ismeretek, vezetéstani ismeretek, informatikai ismeretek, jogi ismeretek, pénzügy, számviteli ismeretek, vagyongazdálkodási ismeretek, környezetgazdálkodási ismeretek, épületszerkezeti ismeretek, statisztikai ismeretek   Személyes adottságok: – helyzetfelismerés, – döntésképesség, – logikus gondolkodásmód, – önállóság, – pontosság, – kiemelkedő szervezőkészség, – környezettel szembeni érzékenység, – szakmai felelősségtudat, – szakmai továbbképzés iránti igény, – kiváló kommunikációs és együttműködési ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. innovációs tanácsadó

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a tudomány társadalomtörténetét;* a tudományelméleteket és kutatási paradigmákat;* a korszerű közpolitika elméletét, gyakorlatát, a közpolitika területeit;* a közpolitikai szükségletek megállapításának elveit, módszereit, eljárásait a közpolitika elemzési módszereit, normatív elméleteit és programértékelési eljárásait;* a tudományos kutatás szociológiai kérdéseit, a globalizáció és a tudás transznacionalizása kérdéseit;* a komplex tudomány és technológiai közpolitikai programok többszintű intézményi, szolgáltatói és adminisztrációs rendszerét, valamint feltételeit, lehetőségeit;* a tudomány és technológiai közpolitikai programok szervezeti rendszerét, minőségi szolgáltatási kritériumait;* a tudomány és technológiai közpolitikai programok kérdéseit ( finanszírozás, partnerség, szellemi tulajdon menedzsment, technológiatranszfer, beszállítói rendszerek és just in time technológiák;* az innováció elméleteit és szervezeti intézményrendszerét, az innováció többbszintű közpolitikai programjait;* a minőségmenedzsment elméleti, gyakorlati kérdéseit, alkalmazását az innováció rendszereiben; alkalmasak és képesek:* a tudomány és technológiai közpolitikai ismeretek és a képzés során szerzett gyakorlati tapasztalatok integrálására;* a tudomány és technológiai közpolitikai szolgáltatások és a szolgáltatási igények közötti rés feltárására;* a tudomány és technológiai politika területén a szakemberekkel való együttműködésre, tanácsadó és konzultáló tevékenység ellátására;* ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: - Az integrált gyümölcstermesztést meghatározó ökológiai és biológiai alapok ismerete. - Az integrált gyümölcstermesztésben alkalmazható művelési rendszerek kidolgozása. - Az integrált gyümölcstermesztési technológiák alapfokú ismerete. - Az integrált növényvédelmi eljárások alapfokú ismerete. - Az integrált termesztésből kikerülő gyümölcsök áruvá készítésével és értékesítésével kapcsolatos összefüggések és ismeretek elsajátítása. - Az integrált gyümölcstermesztés szervezete, szabályozása, minőségirányítása és gazdaságossága. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: - kreativitás, rugalmasság, - problémafelismerő és -megoldó készség, - intuíció és módszeresség, - tanulási készség és jó memória, - széles körű műveltség, - információfeldolgozási képesség, - környezettel szembeni érzékenység, - elkötelezettség és igény a minőségi munkára, - pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez, - kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás, - alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, - szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására, - humán problémák felismerésére, kezelésére. Elemzői, tervezői kézségek kifejlesztése a piacorientált integrált gyümölcstermesztés versenyképessé tételére. Olyan adottságok kifejlesztése, amely a mezőgazdasági, kertészeti sajátosságok figyelembevételével képes a folyamatosan változó igényekhez alkalmazkodni. A képzés során az alap, a gazdasági, a szakmai és a dif ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. integrált menedzsmentrendszerek (IMR) szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák: Integrált menedzsment rendszerek nemzetközi szabványok alapján (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949) történő működtetése. Vezetési ismeretek, üzleti folyamatok optimalizálása, folyamatköltségek elemzése, (TQM, EFQM, KAIZEN, BPR, QFD, SIX SIGMA). Megbízhatósági elemzések, mérések, minősítések.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Integrált menedzsment rendszerek összetevőinek (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, MSZ 28001, ISO/TS 16949) megismerése. Ezen szabványok alkalmazása, a szabványoknak megfelelő dokumentációs rendszerek kialakításának, működtetésének folyamata. Vezetési ismeretek, üzleti folyamatok optimalizálása, folyamatköltségek elemzése, (TQM, EFQM, KAIZEN, BPR, QFD, SIX SIGMA). Szolgáltatás menedzsment. A megbízhatóság, mérés, minősítés. A végzett hallgatók képesek legyenek a különböző integrált rendszerek kialakítására, hatékony működtetésére.   Személyes adottságok: Az általános kompetenciák megszerzését a szak tanterve a szükséges minőségügyi, menedzsment, minőségfejlesztést támogató technikák, eszközök ismereteinek elsajátításával biztosítjuk. A szakmai kompetenciák alapján biztosított - a minőségfejlesztési technikák, eszközök megismerése, használata. - az integrált menedzsmentrendszerek kiépítéséhez, működtetéséhez szükséges ismeretek megszerzése.   Az ismeretek begyakorlására és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a 15-20 fős gyakorlatok, esettanulmányok feldolgozása. A hatékonyságot növelendő a továbbképzési szakon a 3. f ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. interkulturális kommunikáció és menedzsment szakreferens

  a) a szakirányú továbbképzési szakon szerezhető tudáselemek, ismeretek:- kommunikációs alapismeretek- szaknyelvi alapismeretek- a magyar kultúra ismerete- idegen kultúrák ismerete- kultúrák közötti közvetítés szabályainak ismerete- nemzetközi menedzsment ismeretekb) a szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:- gazdálkodó szervezetek interkulturális problémáinak lokalizálására- kultúrák közötti közvetítésre- az interkulturális problémák megoldására- interkulturális tanácsadásrac) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:- jó kommunikációs képességek- nyitottság- empátia- kreativitás- problémamegoldó gondolkodás- folyamatos önképzésre való készség ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. interkulturális menedzser

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a különböző nemzeti kultúrák legfontosabb jellemzőit;* a nemzetközi kulturális kutatásokat és azok üzleti világra érvényes következtetéseit;* a tipikus nyugati és keleti vezetési és humán erőforrás menedzsment módszereket; képesek:* szakértőként dolgozni nemzetközi nagyvállalatoknál illetve azok leányvállalatainál;* interkulturális szaktanácsadást nyújtó saját vállalat indítására és működtetésére vagy ilyen vállalkozásoknál szakértői, partneri feladatok ellátására;* hazai kisvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának interkulturális képzéssel történő támogatására; alkalmasak:* a nemzeti kulturális eltérések elemzésére és azok sikeres menedzselését segítő gyakorlati módszerek kidolgozására;* a cégeken belüli interkulturális ismeretek hiányának és a sztereotípiás gondolkodás jeleinek érzékelésére és bemutatására;* a nemzetközi marketing és kommunikáció sikerének interkulturális ismeretekkel való megalapozása; rendelkeznek:* interkulturális ismeretekkel, érzékenységgel és empátiával;* jó problémamegoldó képességgel;* csoport-menedzselő és motivációs képességekkel. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. ipari környezeti szakmérnök

  Az ipari környezeti szakmérnöki szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:A képzés célja olyan korszerű, ökológiai, műszaki, környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmérnökök képzése, akik képesek az egyes ipari és mezőgazdasági vállalatok környezetvédelmi megbízotti teendőinek ellátására. A szakmérnöki szakon elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A hallgatók tanulmányaik során teljesítik a jogszabályok által előírt végzettségi szintekhez tartozó általános (nem szakspecifikus) követelményeket (kompetenciákat),- a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű gyakorlati alkalmazása,- a képzés szakterületén az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete,- környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,- országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,- a szakterülethez kapcsolódó aktuális szakmai munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása,- környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése,- a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása,- kommunikációs és kooperációs készség az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításáb ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. iparjogvédelmi és szerzői jogi szakjogász

      A képzés célja az állam- és jogtudományi képzés során, elsősorban a polgári jog, az Európai Közösségek kereskedelmi joga és a nemzetközi magánjog című tantárgyak keretében megszerzett ismeretekre alapozva, olyan speciális szakképzettségű szakjogászok képzése, akik felkészültek és képesek arra, hogy a szerzői jogi, iparjogvédelmi nemzetközi szakegyezmények, az ezt mélyítő, kibontó, európai és uniós iparjogvédelmi oltalmi formákat, valamint a hazai szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalmi tárgyakat szabályozó normáinak elmélyült ismeretében, a jogalkalmazás során felmerült problémák felismerésével, megoldásával, illetve megoldásának előmozdításával szakszerű jogi segítséget adjanak elsősorban az üzleti élet szereplőinek, másodsorban magánszemélyeknek.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:   a szakképzettség megszerzéséhez meghatározott ismeretkörök elméleti és gyakorlati (jogalkalmazási) ismereteit, a szakképzettség gyakorlásához szükséges tételes jogi normákat, az elsajátított ismeretkörökhöz kapcsolódó hazai, uniós és nemzetközi jogi ismereteket, és az ezek hozzáférését megkönnyítő jogi adatbázisokat.   Elsajátítandó kompetenciák, szakmai attitűdök: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:   a megszerzett ismeretek rendszerezésére, alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a változó tételes jogi normák önálló megismerésére, értelmezésére, hazai és külföldi fórumok előtt jogi képviseleti tevékenység ellátására, a jogalkalma ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. iskolai művészeti instruktor

  A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák: A szakképzés célja olyan pedagógusok, illetve 6-12 éves korú gyerekekkel foglalkozó szakemberek képzése, akik képesek a kortárs előadóművészet napjainkban ható tendenciáit (szemléletét, alkalmazási területeit) munkahelyükön saját munkaköri feladataikba a napi gyakorlat során beilleszteni úgy, hogy azzal az iskola, illetve az iskolán kívüli közösség igényét szolgálják elősegítve a korosztály tagjainak egészségnevelését és harmonikus személyisége fejlődését. A képzés gyakorlatközpontú, amely az alábbi két területet jelenti:     a) előadások, illetve tánckoreográfiák elemzése     b) egyéni alkotómunka elkészítése és elemzése.  A gyakorlati területekhez rendelt szakmai kompetenciák a következők:  * Művészeti, kulturális kompetenciák,  * Technikai, módszertani kompetenciák  * Viselkedésbeli kompetenciák. Művészeti kompetenciák Ismerik - a modern és a posztmodern kor közötti különbségtétel legalapvetőbb kritériumait, - a kortárs irodalom, képző- és zeneművészet legjelentősebb műveit és alkotóit, - a kortárs előadóművészet legjelentősebb reprezentánsait, - a testi szókincs alapjait (anatómia, mozdulatlanság és testtudatos mozdulat, súly, egyensúly, hajlás, forgás, esés, ugrás, súlyáthelyezés), - a színpadi tér tulajdonságait (a test és a tér horizontális és vertikális szintjei, erővonalai, irányai, arányai), - a színpadi idő tulajdonságait (időtartam és arányok, gyorsulás, kitartás, lüktetés, terjedelem, tagolás, megszakítások és ritmusai), - a ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages