• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 339 items
 1. Slovenistika (Slovene studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT); izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Manjšo poglobljenost njihovih znanj in zmožnosti nadomešča v tem programu razsežnost, ki jo odpira povezovanje z znanji in zmožnostmi, pridobljenimi v okviru drugega študijskega področja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Kmetijstvo- zootehnika (Agriculture- animal production)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s posebnim poudarkom na znanjih s področja znanosti o živalih. Diplomanti bodo na temelju naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih ter splošnih družboslovnih vsebin pridobili celovito razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Cilj programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Turizem (Tourism)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program je interdisciplinaren. Diplomante bo usposobil za hitro vključitev v delovni proces, saj jim nudi številna znanja, ki so se v praksi izkazala za nujno potrebna. Diplomanti predlaganega programa bodo lahko kompetentno in celovito oblikovali turistično ponudbo, saj bodo pridobili znanja naslednjih področij: upravljanje, trženje, organizacija, pravo, poznavanje psihologije porabnikov, turistične strategije, ustrezno komuniciranje, informatika, logistika, jeziki in varnost v turizmu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za turizem (Faculty of Tourism)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Dramska igra (Stage acting)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti po zaključenem študijskem programu poznajo in obvladajo temeljne zakonitosti uprizarjanja: od simulacije in improvizacije do interpretacije in umetniškega uprizarjanja. Študij odpira možnosti za posameznikovo in skupinsko raziskavo igralskih potencialov in s tem vzpostavljanje področja za trasiranje umetniške vizije in zvez z njeno realizacijo. Diplomanti pridobijo osnovno splošno znanje na področju gledališča, znanje angleškega jezika (usmerjeno na področje gledališča, radia, filma in televizije), obvladujejo sodobne igralske metode in sisteme, sodelujejo v tujih predstavah in projektih ter prepoznavajo lastne kreativne specifike. Študijski program omogoča diplomantom kakovosten začetek samostojnega dela v slovenskem uprizoritvenem prostoru in v medijih. Diplomantu se omogoči, da svoje znanje in talent dokazuje v rednem programu slovenskih gledališč. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (Academy of Theatre,...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Fizika (Physics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program sestavljajo tri smeri: smer fizika, astronomsko in izobraževalno smer. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati z probleme, ki se pojavljajo pri raziskavah fizikalnih lastnosti materialov, razlagi lastnosti in zgradbe snovi in pojavih v naravi ter s tem povezanimi novimi tehnologijami, kot tudi delo z informacijskimi sistemi. Diplomant astronomske smeri pridobi izkušnje pri zelo raznovrstnih problemih, ki se pojavljajo pri fizikalni razlagi pojavov v vesolju. Diplomant izobraževalne smeri dobi široko izobrazbo iz temeljne fizike ter osnovne veščine komuniciranje in posredovanje znanstvenih dognanj širši javnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geodezija in geoinformatika (Geodesy and geoinformation)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti strokovnjaka, ki pridobi pregledna splošna temeljna znanja z vseh področij geodezije in geoinformatike ter osnovna znanja iz nekaterih povezanih, za geodezijo in geoinformatiko pomembnih področij. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (Faculty of Civil and Geodetic...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Kemija (Chemistry)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Predmetnospecifične kompetence, ki jih diplomant pridobi s programom, so znanje in razumevanje bistvenih dejstev, konceptov, načel in teorij glavnih kemijskih disciplin, uporaba tega znanja za reševanje kemijskih problemov s standardno metodologijo ob uporabi kvalitativnih in kvantitativnih informacij ter razumevanje in zmožnost razlage meje zanesljivosti eksperimentalnih podatkov. Diplomant razvije sposobnost prepoznavanja in uporabe dobre eksperimentalne znanosti in prakse. Zmožen je samostojnega in varnega dela v laboratoriju ter zna oceniti tveganje pri rokovanju s kemikalijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Ladijsko strojništvo (Marine engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti profesionalno kompetentne in tehnično razgledane strokovnjake na področju ladijskega strojništva s poudarkom na teoretični in praktični usposobljenosti za vodenje, upravljanje in vzdrževanje ladijskih strojnih in energetskih sistemov na vodstvenem nivoju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (Faculty of Maritime Studies and Transport)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Tehniško varstvo okolja (Environmental Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. S študijskim programom pridobi diplomant znanja za razvoj konceptov in postopkov, ki bodo zmanjšali okoljske obremenitve. Pridobi sposobnosti samostojnega dela, kjer bodo poglobljena teoretična in specialna strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje zelo zahtevnih strokovnih problemov s področja tehniškega varstva okolja. Pridobljena specifična znanja: znanje konstruiranja in oblikovanja tehniških in okoljskih sistemov, znanje in uporaba računalniškega modeliranja okoljskih pojavov, razumevanje obstoječih in učinkovitih novih tehnoloških postopkov in procesov, razumevanje in uporaba metod okoljske analitike, znanje in uporaba fizikalnega modeliranja okoljskih sistemov, razumevanje gospodarjenja pri varstva okolja, znanje in uporaba naprednih postopkov čiščenja odpadnih voda, vpliv pridobivanja energije na okolje in preprečevanje negativnih vplivov teh procesov, poznavanje nevarnih snovi, ki jih posredujemo v okolje, poznavanje zakonodaje, strategij in nadzora pri varstvu okolja, razumevanje prenosnih pojavov v okoljskih sistemih, razumevanje celostnega pristopa pri gospodarjenju z odpadki, načrtovanje upravljanja s podtalnico kot virom pitne vode, načrtovanje upravljanja z odpadnimi vodami in blati čistilnih naprav, načrtovanje upravljanja in ravnanja z odpadki, reševanje varstva zraka z analizo emisijskih in emisijskih parametrov antropogenih virov, uporaba izsledkov drugih disciplin v širšem področju tehniškega varstva okolja, identificiranj ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages