• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 207 items
 1. Academic Bachelor's degree in South Slavonic studies and … (no legal status)

  Students will be able to:  communicate orally and in writing, work as part of a team, independently acquire knowledge and expertise, pursuing lifelong learning in a knowledge-based society, analyse, synthesise and anticipate solutions and consequences, develop own research approaches and a focus on problem-solving, use information and communication technologies, react in conflict situations, develop a critical intellect. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. agrár és természettudományi szakfordító

  A nyelvi alapozó tárgyak a felsőfokú írásbeli kommunikáció és fordítás elsajátítását szolgálják idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre. A szaktárgyi csoport tananyaga alkalmas civilizációs ismeretek, a mindennapi szakmai és tudományos életben elvárt szókincs megszerzésére, szakmai, publikációs képességek fejlesztésére. A szakfordító oktatás célja: olyan, az idegen nyelvet felsőfokon ismerő szakemberek képzése, akik képesek a szakirodalom nyomdai igényű fordítására, szakmai tárgyalásra, szakmai külkapcsolatok ápolására, illetve ezen a területen való aktív, tényleges közreműködésre. A képzés feladata, hogy a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók a 4 félév/ heti 8 órai oktatással felsőfokú nyelvi szintre jussanak, és szakfordító képesítést szerezzenek. A Fordításelmélet és technika tantárgycsoport intenzív idegen nyelv oktatással és fordítási gyakorlatokkal bővíti a nyelvi ismereteket és elméleti háttérismereti tantárgyakat is tartalmaz. A Szaknyelvi szóhasználat modulban a fokozatos szakmai specializálódás mellett a hallgatók az üzleti élet és az EU-szaknyelv egyes részterületeivel is megismerkedhetnek. A fordítási készségek fejlesztésén túl a szóbeli üzleti kommunikációra és a munkahelyeken elvárható idegen nyelvi feladatokra is hangsúlyt fektetünk. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. angol gazdasági és üzleti szaknyelvtanár

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik   - az üzleti és a gazdasági kommunikáció fogalmát, fajtáit, angol nyelvű lexikai, grammatikai és szintaktikai sajátosságait;   - az angol nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció alapvető szóbeli és írásbeli műfajait, nyelvi fordulatait;   - a szaknyelvek tanításának módszertanát;   - a magyar nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció jellemzőit;   - az aktuális gazdasági folyamatokat, a gazdasági fejlődés elemeit, a gazdasági szaknyelvet és rendelkeznek alapvető gazdasági, gazdaságpolitikai ismeretekkel. Kibontakozó személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek   - az angol gazdasági és üzleti szaknyelv adekvát használatára;    - a különböző szintű és igényű szaknyelvi kommunikációt előtérbe helyező tankönyvek európai referenciális keretű nyelvtudási szintjeinek általános nyelvi tudáshoz való illesztésére;   - a szaknyelvi kommunikációs helyzeteknek megfelelő grammatikai, lexikai és szintaktikai ismeretek elsajátíttatására a kezdő nyelvtanulói szinttől a haladóig. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek   - alkalmasak magas szintű idegen nyelvi szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció folytatására;   - angol nyelven magas színvonalú szakmai (gazdasági és üzleti) nyelvtudással rendelkező szaknyelvtanárokká válnak, akik gazdasági alapismeretek, szaknyelvtudás és szaknyelvoktatási szakm ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. angol jogi szakfordító

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy igazgatási jellegű szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára brit, amerikai és európai uniós angol szaknyelvi ismereteket adjon át és fordítói kompetenciákat erősítsen, amely a szakmai jártasságot igénylő szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző iratok sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédi irodában, a közjegyzői irodában vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait. Elsajátítandó kompetenciák:Szakfordítói kompetenciák* stílusérzék, fogalmazási, helyesírási készség;* segédkönyvek, fordítószoftver használata;* szakszövegek elemzése forrásnyelven és célnyelven;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző brit, amerikai és európai uniós terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában. A nemzetközi forgalomban jelentkező fontosabb iratok fordításához használható terminológiai és számítógépes adatbázisok, C.A.T. megoldások és fordítási memóriák felhasználói szintű ismerete. Önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.            Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a kontinentális és a common law országok eltérő jogi megközelítéseinek a fordítá ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. angol orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

  a) a szakképzés során szerezhető ismeretek:  - angol nyelvi felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek, - kontrasztív országismeret, - angolszász egészségügyi rendszerek ismerete, - Európai Unió egészségpolitikájának ismerete, - egészségtudományi terminológiai ismeretek, - egészségtudományi műfaji és szövegtani ismeretek, - kommunikáció (személyközi és interkulturális) elméleti ismeretek, - szóbeli szakmai kommunikáció ismerete, - írásbeli szakmai kommunikáció ismerete, - alapvető gyakorlati egészségtudományi fordítási ismeretek, - alapvető gyakorlati egészségtudományi tolmácsolási ismeretek.   b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:   - a szakmájukban magas szinten ellátni az angol írásbeli és szóbeli nyelvi kommunikáció feladatát, - angol nyelven információkat, érveket, elemzéseket adni a szakmájukhoz kapcsolódóan,  - tájékoztatást nyújtani a prezentáció legújabb eszközeivel szakmai és nem szakmai közönségnek angol nyelven, - az angolszász kultúrában elfogadott szakmai konzultációs modellek, etikai alapelvek ismeretében mind az orvos-beteg, mind a szakmai hierarchiában előforduló kommunikációs feladatok megoldására.   c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:   - kreativitás, intuíció és módszeresség, - jó memória, információ-feldolgozási képesség, - jó kommunikációs készség, - igény az elmélyült és minőségi munkára, - a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás, - nyitottság, tolerancia, - kritikai szemlélet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. angol-magyar agrár szakfordító

  A képzés pedagógiai céljául tűzi ki, hogy szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói/közvetítői kompetenciákat, készségeket és jártasságot alakítson ki célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Célja továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat valamint a kreatív, problémamegoldó önálló gondolkodás képességeit. A nyelvi felkészítés tegye továbbá lehetővé számukra a későbbi folyamatos szakmai és szaknyelvi önképzést és önfejlesztést.   Elsajátítandó ismeretek: - a fordítási tevékenység elméleti kérdései; - fordítás módszertani ismeretek; - műfaj és stílus ismeretek; - lektorálási ismeretek; - a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga; - kontrasztív szakma-kulturális ismeretek; - a megfelelő agrárgazdasági, környezetgazdasági, üzleti, jogi és politikai ismeretek; - a szóbeli közvetítésre vonatkozó releváns alapismeretek; - az Európai Unió társadalmi és intézményrendszere; - az Európai Unió agrár- és környezetpolitikája; - a szakfordítói tevékenységhez kapcsolódó szabályozások, etikai ismeretek; - a hazai és nemzetközi szakfordítói közösségekre, szervezetekre vonatkozó ismeretek.   Elsajátítandó készségek és kompetenciák: - professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi viszonylatban; - a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi viszonylatban; - célnyelvi szövegal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. angol-magyar bölcsészettudományi szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat, nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. A problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatott résztvevők versenyképes tudással léphetnek be a munkaerőpiacra.   7. 1. Elsajátítandó kompetenciák:    Fordítói kompetenciák: * Az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból * A szövegértés és készítés problémájának felismerése * Professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért * A fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és -kérés Kulturális kompetenciák: * A forrás és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során * A megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége * Az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során       Munkatechnikai kompetenciák: * A fordítások nyomdakész elkészítésének képessége * A szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége * Határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialak ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító

  A képzés szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói/közvetítői kompetenciák, készségek és jártasságok kialakítását tűzi ki célul, célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Arra törekszik továbbá, hogy a képzésben részt vevők sajátítsák el a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat, valamint a kreatív, problémamegoldó, önálló gondolkodás képességeit. A nyelvi felkészítés során későbbi folyamatos szakmai és szaknyelvi önképzés és önfejlesztés igényét kívánja kifejleszteni a résztvevő hallgatókban.   A képzés során elsajátítható kompetenciák: * professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi viszonylatban, különös tekintettel a gazdaságtudományokkal kapcsolatos szakmai/tudományos szövegekre; * a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi viszonylatban, különös tekintettel a gazdaságtudományokkal kapcsolatos szakmai/tudományos témákra és szakszókincsre; * célnyelvi szövegalkotás; * szakszövegelemzés célnyelven és forrásnyelven; * fordítói stratégiák és technikák kiválasztásának és alkalmazásának készségei; * szaknyelvi tanácsadás; * lektorálás, kivonatolás; * fordítói szoftverek alkalmazása, fordítói adatbázis készítése; * egyéb fordítástámogató eszközök használata; * terminológiai gyűjtemények készítése; * kritikai forráselemzés és értékelés.   Személyes adottságok, készségek: * magabiztos idegennyelv-tudás; * jó kommunikációs képességek forrás és ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. angol-magyar informatikai szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat, nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. A problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre oktatott résztvevők versenyképes tudással léphetnek a munkaerőpiacra.   Elsajátítandó kompetenciák: Fordítói kompetenciák: * Az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból * A szövegértés és készítés problémájának felismerése * Professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért * A fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és -kérés   Kulturális kompetenciák: * A forrás és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során * A megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége * Az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során      Munkatechnikai kompetenciák: * A fordítások nyomdakész elkészítésének képessége * A szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége * Határidőre, állandó minőségben történő munkavégzés kialakításának ké ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. angol-magyar műszaki szakfordító

  A tanuló-centrikus és gyakorlat-orientált képzés során fordítói és közvetítői kompetenciákat nyelvi és civilizációs ismereteket, illetve ezek alkalmazását, továbbá a szakterület konvencionális, stilisztikai, műfaji és formai elemeinek ismeretét sajátítják el a hallgatók. Az anyanyelvi és szaknyelvi kompetenciák mellett kialakítanak munkatechnikai és kulturális kompetenciákat egyaránt. Problémamegoldó gondolkodásra, önálló, felelősségteljes, hiteles és etikus szellemiségre helyezi a képzés a hangsúlyt, hogy versenyképes tudással léphessenek a munkaerőpiacra.   Elsajátítandó kompetenciák:     Fordítói kompetenciák: * az anyanyelvi és a célnyelvi szöveg megfeleltetése nyelvi, szakmai és műfaji szempontból; * a szövegértés és -készítés problémájának felismerése; * professzionális felelősségvállalás az elkészített fordítási munkáért; * a fordítói társadalommal való kapcsolattartás, segítségnyújtás és –kérés.      Kulturális kompetenciák: * a forrás- és célnyelvi kultúrát alkotó tudáselemek, normák és értékek alapos ismerete, felhasználásának készsége a fordítás során; * a megfelelő gazdasági, jogi és politikai ismeretanyag alkalmazásának képessége; * az Európai Unió intézményrendszerének, intézkedéseinek, irányelveinek ismerete és ezek betartása, integrálása a fordítás elkészítése során.          Munkatechnikai kompetenciák: * a fordítások nyomdakész elkészítésének képessége; * a szövegszerkesztői programok, terminológiai gyűjtemények használatának, naprakész ismeretének képessége; * határidőre, állandó minőségben t ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages