• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 290 items
 1. stratégiai tanácsadó

  A továbbképzés ismereteinek elsajátítása után a végzett stratégiai tanácsadók képessé válnak a különféle szervezetek jelenségeinek, problémáinak stratégiai szemléletű megközelítésére, a szervezeti típusoknak megfelelő hosszú, közép és rövid távú stratégiáinak kialakítására, a megfelelő döntési mechanizmusok használatára, jövőképalkotásra, pénzügyi elemzésre, a rendelkezésre álló humánerőforrás és infrastruktúra megfelelő használatára, vezetői kommunikációra. Hozzájárulnak a szervezetek stratégiai célokkal való átalakításához, ennek zökkenőmentes lebonyolításához. A szakon végzett hallgató ismeri: * a különféle szervezeti formákat, azok felépítéseit, információáramlási és működési mechanizmusaikat, koordinációs kérdéseiket, kialakulási feltételeiket, * a különféle stratégiaalkotási folyamatokat, azok használatát a különféle szervezetekben, * az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát, * a vállalati működtetés során alkalmazott döntéstámogató rendszereket, használatukat, alkalmazásuk feltételeit, * a vállalatok működéséhez szükséges pénzügyi elemzési módszereket, * a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését, * a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait, * a szervezetek fejlesztéséhez szükséges módszereket, elméleteket és technikákat, azokat igazítani tudják a különféle szervezeti formákhoz illetve problématerületekhez. A szakon végzett hallgató alkalmas: * a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és mene ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. változásvezető szakközgazdász

  A képzés célja:* A közgazdasági szakterületen dolgozók továbbképzése, felkészítése a gyakorlatban előforduló szervezeti átalakulások vezetésére. A képzésnek megfelelő tervezési és szervezetfejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb szervezettervezési, átszervezési munkákban való érdemi közreműködésre.* A közgazdasági alapképzettség kiegészítése társadalomtudományi, szervezettudományi (az emberről szóló) ismeretekkel. A változásvezető szakközgazdász szakképzettség birtokában a végzettek képesek:- szervezetfejlesztési szakterületen, emberi problémák körében eligazodni;- a szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok önálló megoldására;- érdemi közreműködésre szervezetfejlesztési, átszervezési munkákban;- érdemi közreműködésre a HR területen. A végzett szakközgazdász rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és módszeresség,- tanulási készség és jó memória,- széles körű műveltség,- információfeldolgozási képesség,- környezettel szembeni érzékenység,- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,- pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,- szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására,- humán problémák felismerésére, kezelésére.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:    A változásvezető szakközgazdász az alábbi munkakö ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. változásvezető szakmérnök

  A képzés célja:* A mérnöki szakterületen dolgozók továbbképzése, felkészítése a gyakorlatban előforduló szervezeti átalakulások vezetésére. A képzésnek megfelelő tervezési és szervezetfejlesztési feladatok önálló megoldására, bonyolultabb szervezettervezési, átszervezési munkákban való közreműködésre.* A mérnöki alapképzettség kiegészítése társadalomtudományi, szervezettudományi (az emberről szóló) ismeretekkel. A változásvezető szakmérnöki szakképzettség birtokában a szakmérnökök képesek:- szervezetfejlesztési szakterületen, emberi problémák körében eligazodni;- a szakterületen jelentkező fejlesztési feladatok önálló megoldására;- érdemi közreműködésre szervezetfejlesztési, átszervezési munkákban;- érdemi közreműködésre a HR területen. A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és módszeresség,- tanulási készség és jó memória,- széles körű műveltség,- információfeldolgozási képesség,- környezettel szembeni érzékenység,- elkötelezettség és igény a minőségi munkára,- pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,- kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre,- szervezeti konfliktusok kezelésére, megoldására,- humán problémák felismerésére, kezelésére. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A változásvezető szakmérnök az alábbi munkakörök ellátására alkalmas:* vállala ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. balkán szaktanácsadó

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés során olyan multidiszciplináris tudással rendelkező szakemberek képzése zajlik, akik széles körű ­ történeti, ­ politológiai, ­ nemzetközi gazdasági és jogi, ­ biztonságpolitikai, ­ területfejlesztési, ­ interkulturális elméleti ismeretekkel rendelkeznek. A képzés során megismerik ­ a Balkánnal kapcsolatos történeti, politikai gondolkodást, ­ a térség természeti környezetét, megtanulják feltárni az összefüggéseket a természet és a társadalomban zajló folyamatok között. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretekre tesznek szert, amelyek egy olyan térség megismerésére szolgálnak, amely hosszú évszázadokon át válság-, illetve konfliktustérségnek tekinthető, s a tanultak révén megpróbálják elsajátítani a beavatkozási lehetőségeket. Személyes adottságok, készségek:A megszerzett ismeretanyaggal a hallgatók széleskörű tudásra tesznek szert a Balkánnal kapcsolatban. A balkán szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakot elvégzők olyan adottságokkal rendelkeznek, melyek segítségével könnyebben meglátják az ok-okozati összefüggéseket, átlátják a balkán országok történelmét, kultúráját, így a jelen folyamatok miértjeire is válaszokat találnak. Szakmai tapasztalatuk segítségével nagyobb eredményességgel kezelik a területi konfliktusokat, a regionális politikák útvesztőjében könnyen eligazodnak.Nyelvtudásuknak köszönhetően a Balkán eseményeiről első kézből tájékozódnak, a helyi eseményeket, irodalmakat jól ismerik, ezért pontos kép alakul k ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. bűnmegelőzési, alkoholprevenciós és drogprevenciós szakember

  A program elvégzésével a hallgatók a következő személyes kompetenciákkal rendelkeznek:- átlátják a magyar és az európai bűnmegelőzési, alkohol- és drogprevenciós rendszer jellemzőit, képesek saját munkájuk hatékonysága érdekében értelmezni és felhasználni a tanultakat;- ismerik a társadalmi jelenségek szabályszerűségeit, különös tekintettel a deviáns viselkedés jellemzőire;- ismerik a társadalmi devianciákról alkotott tudományos nézeteket, friss kutatásokat, a prevenciós munka jogi és etikai normáit;- ismerik és használják a hazai és külföldi szakmai folyóiratokat, könyveket, statisztikai adatbázisokat, kutatási forrásokat;- ismerik a deviancia-kutatás módszertanát, eljárásait;- megfelelő önismeret birtokában képesek az emberi viselkedés differenciált észlelésére;- képesek saját és a mások cselekvési motivációinak és késztetéseinek feltérképezésére. A program elvégzésével a hallgatók a következő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek:- magas színvonalú szakmai felkészültséggel rendelkeznek a szenvedélybetegségek, illetve a kriminalitás társadalmi jelenségei tekintetében;- képzettségüknek megfelelő tevékenységük során képesek közreműködni a devianciák társadalmi szintű elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevencióiban; - felismerik saját szakmai kompetenciájuk korlátait, és ennek megfelelően avatkoznak be a segítő folyamat során;- a közigazgatásban, a kulturális, oktatási, egészségügyi és szociális ágazatokban, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem, a személy- és vagyonvédelem, a rendészet és az áldozatvédelem t ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. e-közigazgatási szakmérnök

    Tudás, ismeretek         A végzett ismeri:   az e-közigazgatás alapfogalmait, ismereteit és fő összefüggéseit, az e-közigazgatás működési elveit, a szervezetekben az e-közigazgatási tevékenységeket, azok összefüggéseit, a szervezetek e-közigazgatás rendszerének kialakításához és működtetéséhez szükséges ismereteket, a kapcsolódó tudományok (pl. gazdasági ismeretek, e-közigazgatás, jog) elveit és hasznosítható eredményeit. Képesség, alkalmazás           A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:   a közigazgatási szolgáltató folyamatok e-közigazgatási szempontból történő áttekintésére, és az egyes szakterületek képviselői közötti kommunikációra, a szervezetek e-közigazgatási rendszerének átvételére és működtetésére, műszaki-gazdasági döntés-előkészítési feladatok elvégzésére és döntéshozatalra, projektek irányítására, az e-közigazgatással kapcsolatos információ menedzselésére, az e-közigazgatáshoz kapcsolódó emberi erőforrás-menedzsmentben történő együttműködésre, a megfelelőségi mutatók javítására, a kockázatok elemzésére és menedzselésére. Készség, attitűd, magatartás           A végzett:   sikerorientált beállítódása az információs társadalom megvalósítását segíti elő, etikai tartása erős, kritikai és önkritikai érzéke döntéshozatali munkája során is egyensúlyban van, döntéseiben társadalmi és szociális érzékenység és felelősség tükröződik, analizáló és szintetizáló képessége fejlett, fogékony az újdonságok iránt.   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. közösségi és civil fejlesztő szakember

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a közösség-fogalom értelmezésének főbb elméleti problémáit és változatait, * a közösségi munka, közösségfejlesztés fogalmát és történetét, * a közösségi beavatkozás legitimációs elméleteit, modelljeit, * a közösségi beavatkozás folyamat jellegét, szerepeit, * a közösségi munka, közösségfejlesztés alapelveit, etikai megfontolásait, * a közösségi folyamatot, * a közösségi munka közösségfejlesztő szerepeit, * az aktivizáló, együttműködési, nyilvánosságot fejlesztő, tervezési és értékelési módszereket, támogatásszervezési technikákat, folyamat és projekttervezéseket, * a közösségi munka, közösségfejlesztés hazai és nemzetközi gyakorlatát, * a jelenkori társadalom politikai rendszereit, valamint politikai intézményeit, * a magyar politikai rendszer működési mechanizmusát és sajátosságait, * a civil társadalom fogalmát, * a globális és európai méretekben szerveződő civil társadalom sajátosságait, * Magyarország demokratikus hagyományait, * a harmadik szektor jellemzőit, * szociális gazdaság fogalmát, hazai jellemzőit, * a térségi és regionális problémafeltárást, a kezelés, a fejlesztés kereteit, lehetőségeit, korlátait, * alapvető vezetési és szervezeti (menedzsment) ismereteket, * forrásszervezési ismereteket, * monitoring ismereteket, * a szociális szférában működő szervezetek sajátosságait, sajátos tevékenységeikkel összefüggő erőforrásigényeiket, képzettség-felhasználásukat, munkamegosztási viszonyaikat és környezeti kap ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. munka- és szervezet szakpszichológus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A cél olyan kompetenciákkal rendelkező szakemberek képzése, akik a munka- és szervezetpszichológia korszerű elméleti és módszertani ismereteinek a birtokában alkalmasak a munka és szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, amelyek   - a munkatevékenység,   - a munkakörnyezet,   - a személyzet (egyén, csoport),   - a szervezet,   - a vezetés elemzésére, értékelésére, fejlesztésére irányulnak. Felkészültségük alapján képesek a munka- és szervezetpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésében szakmai szerepet vállalni.   Tudáselemek, ismeretek:   - munkahelyi egészségfejlesztési modellek ismerete és programok kidolgozása,   - humánerőforrás menedzsment rendszerek és ezek összefüggéseinek ismerete,   - szervezetek felépítésének, működésének, kultúrájának ismerete, elemzése, értékelése és fejlesztése,   - gazdasági ismeretek,   - vállalkozási és jogi ismeretek,   - alkalmasságvizsgálat eszközeinek, módszereinek ismerete,   - egyéni és szervezeti teljesítményértékelés eszközeinek, módszereinek és a teljesítményértékelési rendszer kialakítási feladatainak ismerete,   - munkahelyi képzés és készségfejlesztés pszichológiai támogatásának ismerete,   - a munkahely, munkakörnyezet kialakításával kapcsolatos ergonómiai ismeretek, módszerek,   - szervezeten kívüli és belüli kommunikációs formák és eszközök ismerete,   - vezetői tanácsadás és coaching elméleti alapjai,   - munkakör- és kompetenciaelemzési módszerek ismerete. Személyes adottságok, készségek, képe ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetiségi szakember

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- a kisebbségi jogok normatív etikai alapjainak megismerése;- a diszkriminációellenes és a kollektív jogok megalapozásával kapcsolatos elméletek ismerete;- az etnikai konfliktusok kezelésére alkalmas intézményes eszközök ismerete;- a kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi normák megismerése; - a regionalizáció és a nemzeti-etnikai problémák összefüggésének megértése;- a devolúció mint az etnikai konfliktusok csillapításának eszköze; - az Európai Unió kisebbségvédelmi normái és intézményei;- az EBESZ kisebbségvédelmi normáinak és mechanizmusainak megismerése;- a többségi-kisebbségi konfliktusok általános jellemzőinek ismerte;- a kelet-európai kisebbségek sajátos problémái;- a kisebbségek védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi precedensek ismerete. Személyes adottságok, készségek:- a kisebbségvédelmi normák gyakorlati alkalmazásának képessége;- a kisebbségek kulturális és egyéb igényeivel szembeni empátia kifejlesztése;- a többségi-kisebbségi konfliktusokban alkalmazható problémafelismerő képesség kifejlesztése;- a kisebbségi igények megértéséhez szükséges kulturális ismeretek és szociális érzékenység elsajátítása;- a kisebbségekkel szembeni általános tolerancia erősítése;- a többségi-kisebbségi viszony rendezésével kapcsolatos stratégiai gondolkodás képességének fejlesztése;- a konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a kisebbségvédelemre vonatkozó normák közigazgatási és jogi gyakorlatba törté ...

  Awarding bodyKözép-európai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. német-magyar-osztrák kulturális kapcsolatok szakreferens

    A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A német-magyar-osztrák kulturális kapcsolatok szakreferens   rendelkezzen magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es szinten), legyen képes magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, legyen jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában; rendelkezzen a német, a magyar és az osztrák kulturális kapcsolatok rendszerének átfogó ismeretével és a német nyelvű országok kultúrájában speciális jártassággal; ismerje a német, a magyar és az osztrák kulturális kapcsolatok rendszerszerű, mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magya­rázatához szükséges kutatási módszereket; a megszerzett nyelvészeti, irodalom- és kultúratudományi ismeretek birtokában legyen képes a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén nyelvi közvetítői feladatok ellátására; tudja a gyakorlatban is alkalmazni – eredeti látás- és gondol­kodásmód birtokában – a nyelvi és kulturális jelenségekről szerzett tudást; ismerje az intermediális jelenségek elemzését, a nyelvhasználat elméleti és gyakorlati kérdéseit, a német nyelvi változatok szerepét; ismerje a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát; legyen alkalmas a megoldandó problémák meg­értése és megoldása terén önálló tevékenység kifejtésére és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására; legyen képes a projektmunkával kapcsolatos folyamatokat tervezni, irányítani és értékelni; leg ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages