• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 120 items
 1. Vendéglátásszervező

  A képesítéssel rendelkező képes: anyagi felelősséggel gazdálkodni megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait vendégpanaszokat kezelni biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét szóbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven írásbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven termelő tevékenységet végezni értékesítő tevékenységet végezni vállalkozást működtetni vendéglátó eladói tevékenységet végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. inclusive sports instructor

  A képzés célja az integrált/inkluzív testnevelésben, inkluzív sportoktatásban, rehabilitációban vagy inkluzív szabadidősport-szervezésben dolgozó vagy dolgozni kívánó szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti, gyakorlati tudással rendelkező inkluzív sportoktatók kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek az integrált/inkluzív testnevelés és sport különböző területein (oktatás/nevelés, menedzsment, edzéstervezés és -vezetés, szakértői és szaktanácsadói tevékenységek, egyéb szolgáltatások) állami, civil szervezeti, és magán szektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni. Az inkluzív sportoktató egyfajta katalizátorként vesz részt az oktatási és nevelési folyamat során a testnevelésben és sporttevékenységekben. Átfogó társadalomtudományi, neveléstudományi, egészség- és sporttudományi, valamint pszicho-kommunikációs ismereteikkel az új szemléletű sportszakemberek a társadalom értelmiségi alappilléreivé válhatnak. A képzésben résztvevők az integrált/inkluzív testnevelés, inkluzív szabadidősport és parasport korszerű ismereteinek birtokában hozzájárulnak: új szemléletű testkultúra fejlesztéshez; az inkluzív szabadidősport, versenyszintű parasport pozitív megítéléséhez, ezáltal a fogyatékossággal élők életminőségének javításához; az integrált/inkluzív testnevelés, szabadidősport értékeit felismerő és képviselő fiatal nemzedék neveléséhez; az integrált/i ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Konyhai kisegítő

  A képesítéssel rendelkező képes: ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. kulturális turisztikai szakközgazdász

  A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási és szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben. A kulturális turisztikai szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - rendelkezik a kulturális turizmus alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek ismeretével, a releváns turisztikai és gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan; - ismeri a kulturális turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a kulturális turizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat; - ismeri a különböző típusú kulturális turisztikai vállalkozások (kastélyok, várak, múzeumok, színházak, koncerttermek, művelődési házak, kiállítótermek, települési önkormányzatok, TDM szervezetek stb.) típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket; - ismeri a kulturális turizmus alágazatainak és tevékenységeinek működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait; - ismeri a megvalósult hazai és nemzetközi kulturáli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. sport media expert

  A képzés célja olyan, modern tudásanyaggal felvértezett felsőfokú végzettségű sportriporterek, sporthír-szerkesztők, sportújságírók és mediaofficerek képzése, akik a hagyományos és az "új-média" területén a magas szintű elméleti ismeretek mellett a gyakorlati munkához szükséges képességekkel és készségekkel rendelkeznek, illetve folyamatosan ezek fejlesztésre törekszenek. A sport és a média napjainkra összefonódó világa olyan médiamunkásokat igényel, akik átfogó, specifikus tudásuk révén szakmai közösségben, illetve önállóan is képesek feladatokat ellátni, hivatásukat nívós szinten ellátni. A képzést sikeresen teljesítő szakemberek a tömegkommunikáció intézményeinél (rádió, televízió, sajtó), illetve sportszervezeteknél tudják sportújságíró-szerkesztő, sportriporter, sportkommentátor, illetve sportsajtós munkakörökben hasznosítani a megszerzett ismereteket. A modern sport és média napjainkra teljesen összefonódó világa egyre több, a sport világában is jártas médiamunkást igényel. A felkészült szakembereknek ma már nem naprakész, hanem percrekész tudással kell rendelkezniük, hogy hitelesek legyenek a sportfogyasztó közönség szemében. A hatalmas volumenű, sporttal kapcsolatos híranyag és információ szakszerű, gyors feldolgozása és közlése alapvető elvárás a sportújságírókkal, szerkesztőkkel, sportriporterekkel és kommentátorokkal szemben, munkájuk színvonala pedig intézményük társadalmi megítélését is nagymértékben befolyásolja. Maga a híranyag-feldolgozás nagyságrendjének növekedése indokolja a szakmában történ ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. turisztikai fejlesztési szakközgazdász

  A képzés során a szakemberek megismerkedhetnek a turizmus modern tendenciáival, jövőbeli alakulásával, a térségi termékfejlesztés szabályaival, és az új attrakciók integrálásának követelményeivel. Elsajátítják a szolgáltatásmarketing és a turizmusmarketing legkorszerűbb elveit. A turisztikai és más területekről érkezők egyaránt megtanulják az online marketing és értékesítés ismereteit. Elsajátítják a turizmusfejlesztés új elveihez igazodó követelményeket. Az önkormányzatoktól, más szakmákból, illetve a turizmus középvezetői pozícióiból érkező hallgatóknak olyan térségi menedzsment, fejlesztési, szervezési és marketing ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a térségükben megvalósuló turisztikai fejlesztések integrálására, az attrakciók sikeres működtetésére, a mai követelményeknek megfelelő értékesítés végrehajtására. Modern, piacképes és globálisan használható tudást biztosítunk. A turisztikai fejlesztési szakközgazdász: 7.2.1. Tudása: - ismeri és értelmezi a turizmus hosszú és középtávú trendjeit; - szakszerűen értékeli az egyes vonzerők jelentőségét, nemzetközi, regionális, helyi jellegét; - ismeri a stratégiai tervezés szabályait, követelményeit; - ismeri a települési, önkormányzati fejlesztések rendszerét, viszonyát a turizmusfejlesztéshez; - ismeri a magyar turizmus fejlesztésének mindenkori startégiai terveit, alapelveit. - rendelkezi tudással a felelősségi területére vonatkozó turizmusfejlesztési terv kidolgozására, a végrehajtás irányítására; - rendelkezik a turizmus gazdaságtana is ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Utazásügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: népszerűsíteni a kiemelt hazai turisztikai termékeket viszonteladói tevékenység végezni értékesítési tevékenységet végezni informatikai szoftverek használatával szóban és írásban kommunikálni magyar és idegen nyelven együttműködni a turisztikai szolgáltatókkal alapvető pénzügyi műveletek végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. csúcsgasztronómia menedzser

    A képzés célja:   A képzés célja olyan gasztronómiai, élelmianyagismereti, konyhaművészeti és konyhatechnológiai elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, és nemzetgazdasági szinten is jelentős szakember-utánpótlás biztosítása, akik képesek a vendéglátás területén, különböző munkakörökben (elsősorban vendéglátó vállalkozások vezetése területén) az operatív tervezési, szervezési, üzemelési feladatokat magas szinten, a modern gasztronómiai irányzatok ismeretében, a piac igényeinek megfelelően, vendégközpontúan elvégezni. Fontos célunk olyan tudás átadása, amelynek birtokában a végzettek alkalmassá válnak a folyamatos önképzésre.       A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:                A csúcsgasztronómia menedzser szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:   a modern vendéglátó vállalkozások létesítésének, üzemeltetésének gazdasági, pénzügyi, jogi, etikai feladatait, a finanszírozás, a vállalkozásfejlesztés lehetőségeit; a kis- és középvállalkozások jellemzőit, piaci pozícióit, fejlesztési lehetőségeit; a modern, hatékony marketingmegoldásokat, eszközöket; a legújabb nemzetközi gasztronómiai, konyhaművészeti irányzatokat; az ételek készítéséhez felhasználható különleges alapanyagokat; a nyersanyagok felhasználhatóságát, párosíthatóságát; allergiát, intoleranciát okozó anyagok helyettesíthetőségét; az új konyhatechnológiai eljárásokat, az ezek elvégzéséhez szükséges berendezések, gépek felhasználói szintű üzemeltetését; a t ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. fürdőturizmus szakközgazdász

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák: A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ö ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. fürdőturizmus-fejlesztő

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági és turisztikai szakmai ismereteik birtokában alkalmasak munkájukat a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra, egészségügyi és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus-marketingmenedzsment, fürdőturizmus-menedzsment, fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment, fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, balneológia, kooperáció- és integrációmenedzsment, településfejlesztés és -tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken történő feladatmegoldásokra. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmassá válnak a szakterületükön felmerülő társadalmi, gazdasági, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására. A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: -  a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; -  a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; -  a lehetőségek szerint helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; -  a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére, -  szakmailag magas ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages