• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Lokförare

  Utbildningen till lokförare vid Trafikverksskolan i Ängelholm genomförs som Yrkeshögskola (Yh) och omfattar 220 dagars heltidsstudier, vilket innebär 220 Yh-poäng. Under utbildningen får du möjlighet att genomgå prov för förarbevis. Efter Yh-examen ska du ha kompetens att framföra tåg under överinseende av en erfaren förare samt vara anställningsbar hos ett järnvägsföretag för att få kompletterande utbildning och jobb som lokförare.Trafikverksskolan i Ängelholm har samarbetat med järnvägsföretagen i Sverige för att utveckla lokförarutbildningens mål och innehåll som är fördelat på 16 olika delkurser. Detta gör att utbildningen leder till rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser och utgör en väl förankrad grund för din framtida anställning som lokförare. Delkurserna omfattar främst studier om säkerhet på järnväg och de regelverk som omger lokförarens vardag. Men även viss teknisk utbildning för att du ska kunna ta del av ett järnvägsföretags efterföljande kompletterande utbildning.120 av studiedagarna är förlagda till en unik utbildningsmiljö vid Trafikverksskolan i Ängelholm. Här har vi tillgång till bangård och spår, järnvägsfordon, järnvägsmuseum, kunnig och erfaren personal inom hela järnvägssektorn och utrustning för praktiska övningar. De övriga 100 studiedagarna utgörs av ”lärande i arbetet” (LIA), som praktiken i samarbete med blivande arbetsgivare kallas. Undervisningen på Trafikverksskolan kännetecknas av att de teoretiska utbildningsmomenten varvas med praktiska övningar och tillämpningar i skolans ...

  Provider NameÄngelholms kommun Vuxenutbildning

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Internationell Transportlogistik

  Transportbranschen är en bransch i kraftig expansion. Antalet utförda transporter ökar för varje år. Behovet av flexibla, ekonomiska och miljövänliga transporter ökar ständigt vilket också innebär att det ställs nya kunskapskrav på transportlogistikern. Varumarknaden blir alltmer global och det får också till följd att transportarbetet ökar. Effektiva transporter är en förutsättning för tillväxten i vårt samhälle. Som en följd att detta behövs det kunniga och kompetenta transportlogistiker.Transporter ska planeras så att de blir så effektiva, billiga och miljövänliga som möjligt. Det är din uppgift som transportlogistiker/ projektledare att hitta effektiva och lönsamma lösningar – både utifrån kundens och varuägarens perspektiv. En transportlogistiker kan ha olika roller i ett transportföretag; speditör, transportplanerare, transportledare, transportsäljare.Det är viktigt att du som transportlogistiker är serviceinriktad, kan överblicka era saker samtidigt, är bra på problemlösning och på att organisera.Är du beredd att anta utmaningen? ...

  Provider NameÖstsvenska Yrkeshögskolan AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Logistiker

  Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktorsom samordnar investeringar ochaktiviteter. Det rör styrning av varuflöden,transporter, lagring, förpackning och de därtillkopplade informationssystemen.Stora möjligheter till anställning ochjobben finns inom en stor mängd olikabranscher. Efterfrågan ökar snabbt p.g.a.företagens krav på effektiv och lönsam logistiksamt kommande pensionsavgångar. Branschenhar idag svårt att hitta rätt kompetens och främstefterfrågas logistikkunskaper på operativ nivå.Efter avslutad utbildning har du kunskaperför att fungera i en arbetsledande roll i enlogistikverksamhet. Du kommer aktivt ochsjälvständigt kunna medverka i att analyseraoch arbeta fram effektiva lösningar utifråndet egna företagets mål men även utifrånkundens behov och önskemål. Utbildningenfokuserar på strategi och ledarskap med inriktningmot logistik.I utbildningen ingår även ämnen som engelskaför logistiker, arbetsledning och ekonomi, IT,juridik, kvalitet, miljö samt kommunikation.En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA,där kunskaperna förankras i verkliga lägenpå logistikeffektiva företag. Utbildningen tilllogistikerfinns i Södertäljeområdet, som kännetecknasav att ha stort material- och varuflödesamt en bra tillgång till logistikinfrastrukturmed bland annat två Europamotorvägar ochtre järnvägar.Logistikutbildningen är förlagd till CampusTelge i anslutning till KTH och SödertäljeScience Park som är centralt belägna i Södertäljesnorra stadskärna. I Södertälje finns detockså möjlighet till att hyra studentbosta ...

  Provider NameSödertälje kommun, Campus Telge

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Internationell transportlogistiker

  Som transportlogistiker arbetar du med planering, organisering och verkställande av transporter på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Transportbranschen blir allt mer global och är i ständig förändring vilket ställer stora krav på aktuell kompetens. Utbildningen förser dig med rätt färdigheter inom logistik som bereder dig på en internationell karriär om så önskas. Efter utbildningen Efter utbildningen har du kompetens inom olika transportflöden samt lagar och regler som styr nationell och internationell handel. Du har kunskap inom tullhantering, lastplanering samt olika betalningsformer. Du kan planera logistik- och transportsystem på ett hållbart och energieffektivt sätt. Efter utbildningen kan du arbeta som transportlogistiker, transportplanerare eller transportledare. Innehåll och upplägg Utbildningen bygger på problembaserat lärande där du som studerande lär dig att förstå problem och hitta lösningar på egen hand eller i grupp. Projekten som du arbetar med är kursöverskridande för att ge dig en helhetsskapande läroprocess. Upplägget är format efter hur det fungerar i arbetslivet för att förbereda dig inför din nya yrkesroll. Undervisningen består av bland annat teoretiska genomgångar, föreläsningar och självstudier. Detta kompletteras med praktiskt lärande ute på arbetsplats, så kallat LIA där du får pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken. Inför starten av varje kurs hålls en noggrann genomgång av kursens innehåll och upplägg, lärandemål samt kunskapskontroller. För oss är det viktigt att ...

  Provider NameHermods AB Malmö

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Logistiker, arbetsledning, flerpartslogistik

  Den globala världshandeln ökar och därmed ökar behovet av välfungerande logistikkedjor. Detta innebär att det behövs nya medarbetare med utökad kompetens inom logistik, logistikekonomi, affärsjuridik, trepartslogistik och arbetsledning.Utbildningen ger yrkeskompetens för att arbeta som Logistik- och verksamhetsutvecklare, logistik ansvarig på både små och stora företag, Inköpare, Logistikledare m.m. Utbildningen ger också kompetens inom projektledning, projektering/utredning och arbetsledning. Den ger möjligheter till karriärsutveckling inom de olika yrkesspåren. Tyngdpunkten i utbildningen läggs på effektivisering, logistikoptimering och utveckling.Efter utbildningen kan Du söka arbete inom bland andra följande yrkesroller:Logistik- och verksamhetsutvecklareTransportlogistikerLogistikerTransportledare/SpeditörLogistiker med arbetsledande rollKvalificerad logistik och produktions/lagerplanerareFöljande kurser ingår i utbildningen:Affärslogik och ekonomiskt tänkande 20pAffärssystem 15pArbetsledning styra, leda 25pDistribution med hållbara transporter (Fair Transport) 40pExamensarbete 25pFöretagsekonomi 25pInköp, förhandlingsteknik 25pKvalitets- och ledningssystem, Lean somförbättringsverktyg 40pLIA 1 – Processkartläggning 50pLIA 2 - Processkartläggning med förbättringsförslag 60pLogistik, flerpartslogistik, supply chain, processkartl. 50pProduktionssystem, lagerstyrning, lagefterlevnad 25pProjektledning, arbetsledning och kommunikation 30p ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Internationell handelslogistiker

  Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. En logistiker kan arbeta med att planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina yrkesroller kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare, internationell speditör, transportledare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling samt som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt. Yrkesrollen anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som till stor del, eller till största delen, är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv, även om Asien, då främst Kina, är stadigt växande. Ett företags framgång beror naturligtvis på en rad faktorer, men då både Transportledare ochLogistiker är centrala för företagens flöden både intern och extern så blir välutbildade/kompetenta i dessa yrkesroller mycket betydelsefulla. Internationell inriktningI utbildningen ingår ämnen som exempelvis Projektledning, Affärsekonomi, Logistik, Export och Import, Introduction to sales och Miljö och kvalitet i transportorganisationen. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Lokförare

  Lokförare ...

  Provider NameStiftelsen Yrkeshögskolan Sverige

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Speditör/logistiker med miljöprofil

  I takt med att världen blir allt mer globaliserad och handeln ökar, blir det allt viktigare med väl fungerande varuflöden. En logistiker, eller speditör som det även kallas, har i uppgift att hitta de bästa, mest miljövänliga och kostnadseffektiva logistik- och transportlösningarna. Det är ett utmanande arbete som kräver allt från språkkompetens till kunskaper om logistik, transport och hållbarhet. Du ska också kunna hantera kundkontakter, rådgivning och uppföljning, samt hantera aktuella programvaror och kvalitetssystem som används i branschen. Denna utbildning ger dig möjlighet att arbeta i branscher som skriker efter arbetskraft.När du fullgjort utbildningen får du ett examensbevis för fullgjord Yrkeshögskoleexamen till Speditör/Logistiker med miljöprofil.Utbildningens målUtbildningen syftar till att ge en god kompetens för praktiskt och självständigt arbete som Speditör/Logistiker med miljöprofil. Efter fullgjord utbildning ska du kunna fungera som:• Logistiker• Speditör• Speditionsassistent• Transportsäljare/-inköpareUtbildningens innehållUtbildningen innehåller 10 skolförlagda och två arbetsplatsförlagda kurser samt ett examensarbete.Undervisningsmetoden är problembaserad med syfte att nå utbildningens övergripande mål och består av lärarpresentationer, litteraturstudier, praktikfall, gruppdiskussioner och företagsbesök. De i utbildningen ingående kurserna integreras på ett naturligt sätt genom samverkan i ett antal projektarbeten.Kurser:• Transportslagen Flyg-Båt-Tåg-Bil• Spedition• Logistik• Miljö- och ...

  Provider NameStockholms Internationella Handelsskola AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages