• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 118 items
 1. életmód tanácsadó/lelkigondozó

  A szakirányú továbbképzés célja olyan teológiai és lelkigondozói felkészültségű életmód tanácsadó/lelkigondozók képzése, akik a különböző társadalmi és egyházi igényeknek megfelelően szakszerű lelkigondozói, családgondozói, az életmóddal kapcsolatos egyéni és csoportos gondozásban tudják részesíteni az arra rászorulókat; elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek embertársaiknak napi kapcsolataik révén életmódbeli kérdésekben személyes segítséget nyújtani.   A szakirányú továbbképzésben végzettek az egyéni és csoportos foglalkozások vezetésében a szükséges mértékben ismerik, - a lelkigondozásban szükséges alapvető teológiai ismereteket, - az emberi test felépítését és működését, - az emberi lélek működését, - a közösségi élet építésének és fenntartásának elveit, - az életmód alakításának módozatait. A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak - egyéni és csoportos tanácsadásra, - egyéni és csoportos lelkigondozásra, - egészségügyi ismeretterjesztő előadások tartására, - egészségügyi kérdésekkel behatóan foglalkozó csoportok kialakítására és fenntartására. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - empátia, - elemző és szintetizáló képesség, - probléma felismerő és megoldó képesség, - pontos, alapos, megbízható munkavégzés, - információ rendszerező és feldolgozó képesség, - társadalmi kérdések iránti érdeklődés, szükségletek felismerése.     A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Önkormányzatok szociális osztályán, családsegí ...

  Awarding bodyAdventista Teológiai Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. gyülekezeti egyházzenész

  a) Megszerezhető ismeretek, tudáselemek: Ismeri az egyházi/gyülekezeti ének-zenei csoportok, énekkarok, kórusok létrehozásának és működtetésének - csoportdinamikai törvényszerűségeit - egyházi szabályozását,  - gyülekezeti lehetőségeit. Ismeri az egyházi/gyülekezeti ének-zene - meghatározó hagyományait, történetét - meghatározó műfajait, stílusait - műveléséhez szükséges szolfézs – zeneelméleti ismereteket. Részletesem ismeri - saját felekezetének liturgikus rendjét, abban az ének-zene helyét és szerepét - általánosan ismeri más felekezetek ének-zenéjét, és annak egyházi helyét és szerepét. Egyházi/gyülekezeti szolgálatához szükséges mértékben ismeri a Biblia szövegét és tanítását.   b) Kompetenciák: - Alkalmas és kész az egyházi/gyülekezeti ének-zene művelése és vezetése - ének-zenei csoportok, kórusok, énekkarok, zenekarok létrehozására, felépítésére, vezetésére - utánpótlás-nevelés ösztönzésére, illetve végzésére - Képes választott hangszerével (orgona) elősegíteni a gyülekezeti ének-zene művelését. - Megszerzett elméleti ismereteit képes     - hosszú távú, folyamatos gyülekezeti szolgálatban alkalmazni    - beilleszteni egy adott gyülekezeti élet istentiszteleti és kulturális életébe - Képes együttműködni más felekezetek hasonló  területen munkálkodó szolgálattevőivel.   c) Személyes adottságok: - Nyitott az egyházi/gyülekezeti ének-zenei élet különböző műfajainak befogadására - Nyitott más felekezetek egyházi/gyülekezeti ének-zenei kultúrájának befogadására - Nagyfokú együttműködési készség jellemzi - Elkö ...

  Awarding bodyBaptista Teológiai Akadémia

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Certificate in Employability Services

  Certificate in Employability Services ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Arts in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor of Arts in Philosophy

  1 Heeft inzicht in specificiteit van de filosofie, en in de ontwikkeling van de filosofie op basis van een overzicht van haar geschiedenis. 2 Heeft inzicht in de centrale filosofische problemen op basis van een overzicht van de systematische domeinen van de filosofie. 3 Is vertrouwd met de inhoud en methoden van ten minste één andere wetenschapsdiscipline en kan deze relateren aan filosofische vraagstukken. 4 Heeft inzicht in filosofische benaderingen, stijlen en methodes. 5 Kan primaire en secundaire relevante teksten lezen (zo mogelijk in de oorspronkelijke taal) en van deze teksten een correcte analyse en een goede synthese maken. 6 Heeft kennis van en inzicht in de samenhang tussen filosofische vraagstukken enerzijds en algemene maatschappelijke en culturele fenomenen en wetenschappelijke ontwikkelingen anderzijds. 7 Kan onder begeleiding een filosofische vraagstelling formuleren, een filosofisch onderzoek verrichten dat resulteert in een tekst van beperkte omvang, of hier een mondelinge presentatie over geven. 8 Kan relevante literatuur identificeren en kritisch gebruiken en hierbij de nodige informatievaardigheden en referentietechnieken toepassen. 9 Kent de gangbare filosofische terminologieën in de opleidingstaal en kan deze accuraat gebruiken. 10 Kan abstract denken, argumenteren en logisch redeneren. 11 Kan betekenisvolle filosofische vragen identificeren in diverse actuele (maatschappelijke) debatten en op basis daarvan de ingenomen standpunten interpreteren. 12 Kan kritisch reflecteren op filosofisc ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor of Arts in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

  In onderstaande leerresultaten moet ‘theologie’ als verstaan worden als ‘christelijke theologie’. 1. Kennis van en inzicht hebben in de theologie in haar onderscheiden subdisciplines (bijbelwetenschap, geschiedenis van kerk en theologie, systematische theologie, theologische ethiek, praktische en pastoraaltheologie). 2. Kennis van en inzicht hebben in de basisbegrippen en -methodes van de theologie in haar onderscheiden methodologische invalshoeken (de systematisch-hermeneutische invalshoek; de historisch-hermeneutische invalshoek en de praktisch-hermeneutische invalshoek). 3. Kennis van en inzicht hebben in de wereldreligies en in de basisbegrippen -en methodes van de godsdienstwetenschappen. 4. Een basiskennis bezitten van inzichten en -methodes van relevante wetenschappen voor de theologie en de religiestudies. 5. Kennis van en inzicht hebben in de complexiteit van de multiculturele en multireligieuze samenleving. Inzicht en vaardigheden bezitten met betrekking tot de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. 6. De voortdurende wisselwerking tussen Bijbel, traditie, theologie, geloof, kerk, cultuur en maatschappij inzien en het belang ervan kunnen verwoorden. 7. Op begeleid-zelfstandige wijze relevante onderwerpen, thema’s, problemen, vragen en uitspraken analyseren, in een ruimer verband van kerk en samenleving kunnen plaatsen, kritisch beoordelen, erover communiceren en reflecteren met betrekking tot zichzelf. 8. Primaire en secundaire literatuur bij voorkeur in originele talen lezen en (onder ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages