• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. Fotográfus és fotótermék-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: terepi helymeghatározást végezni, földmérési adatokat gyűjteni, irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, azonosítani a felmérendő objektumokat, felismerni a terepi idomokat, elhatárolást végezni, részletes felmérést készíteni, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, használni a fotogrammetria eszközrendszerét, sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni, sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, ipari geodéziai terepi munkákat végezni, részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, közműtérképi térképeket készíteni, közműtérképi adatokat szolgáltatni, földhivatali földmérési feladatokat végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, térképi adatszolgáltatást végezni, térinformatikai adatokat gyűjteni, térinformatikai adatokat feldolgozni, térinformatikai adatokat szolgáltatni, távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gazda

  A képesítéssel rendelkező képes: Tartástechnológiai feladatokat végrehajtani Állatot takarmányozni Gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni Talaj-előkészítést, vetést végezni A talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni Növényápolást végezni Gyümölcs-, szőlőés zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni Állatjólléti és -higiéniai feladatokat végrehajtani Állatot szaporítani Környezet-, tűzés munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni Kereskedelmi tevékenységet végezni Vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni Alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Gazdasági informatikus

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani, vállalkozni, munkavállalót-, illetve saját magát foglalkoztatni, munkát vállalni mind a hazai, mind az EU munkaerőpiacán, vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani, megfelelni a hazai munkáltatói piacon, munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni, különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni, megtervezni és telepíteni egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására, programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére / webes feladatok megoldására, munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá képes a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani, a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésére, tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni, üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni, a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszerek segítségével alrendszereket / rendszereket fejleszteni, feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni, statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani, adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét c ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gazdasági menedzser

  A bibliai gazdálkodás szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgató elsajátítsa a gazdasági gondolkodás alapjait, megszerezze az elvi-elméleti ismereteket, amelyek nélkül nem képzelhető el sikeres gazdálkodás.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:  A hallgató legyen képes - a vállalkozás stratégiájának kidolgozására és megvalósítására; - számviteli, pénzügyi, adózási ismeretek megszerzésére; - alapvető vállalati pénzügyek elsajátítására; - gazdaságossági elemzések végzésére és azok értelmezésére; - megismerni a gazdasági tartalmú jogforrásokat, értelmezni és alkalmazni tudja azokat; - a keresztény etika normái alapján döntéseit meghozni.    Személyes adottságok, készségek:  A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúly kerül - a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítésére, - a Biblia és a pénzügyek kapcsolatára; - jelentős gyakorlati képzés oktatására; - a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságainak, tárgyalási módszereknek, az üzleti élet illemtanának elsajátítására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A képzés olyan szemléleti keretet ad, amelynek segítségével a hallgató keresztény értékeket követve dönthet gazdasági kérdésekben, továbbá keresztény értékeket követve vezethet egyházi és nem egyházi nonprofit szervezeteket, valamint gazdasági társaságokat. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben

  A gyakorlatvezető, mentorpedagógus alkalmas: * hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra;  * az intézményi (óvodai, bölcsődei) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére a pedagógusképző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelően; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok változatos szervezeti keretekben történő tapasztalatszerzésének irányítására; * a hallgató, pályakezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálásra; * a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; * a hallgató, pályakezdő pedagógus önreflexiójának szakszerű, korszerű szempontok szerinti alakítására, fejlesztésére;  * az önművelés igényének felkeltésére, ösztönzésére, az elkötelezettség erősítésére; * az adott szakterület korszerű, jó gyakorlatainak szakszerű bemutatására; * a hallgató, pályakezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;  * a hallgatóval, pályakezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre; * az egész életen át tartó tanulás, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.   A gyakorlatvezető, mentorpedagógus rendelkezik: * a csecsemő- és kisgyermek-ellátási, a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismeretével; * a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógia ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. gyermek- és ifjúságpolitikai szakreferens

  Elsajátítandó kompetenciák: * az emberi és gyermeki jogok széles körű érvényesítése a gyakorlati munka során; * az elméleti és gyakorlati tudások szintézise, a munka során holisztikus szemlélet megvalósítása; * a kirekesztett társadalmi csoportok érdekeinek védelme, valamint az egymással konfliktusba kerülő csoportok érdekellentéteinek feloldása, közvetítése; * új programok, projektek, helyi és átfogó politikák kidolgozása és bevezetése, amelyek a gyermek- és ifjúsági korosztályba tartozókat, valamint azok családjait célozzák, építve az intenzív családmegtartó technikák alkalmazására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:        Tudáselemek: * általános ismeretek nemzetközi kitekintésben; * alapozó ismeretek a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, a velük kapcsolatos intézkedésekről, fejlesztésekről; * szakmai ismeretek a gyermek- és ifjúságpolitikai fejlesztéseket célzó, szociálpolitikai, oktatási projektekről.      Megszerezhető ismeretek:    Az általános ismeretek területén * gyermekek és fiatalok társadalmi helyzete, gyermekes családok támogatásának formái és módszerei; * európai társadalompolitikai megközelítések, kitérve a gyermekek és a fiatalok helyzetére; * a gyermek- és ifjúságpolitikai megközelítések nemzetközi perspektívában.      Az alapozó ismeretek területén * a gyermek- és ifjúságpolitikai projektek funkciói, a gyermekszegénység csökkentésére tett kormányzati és EU-s intézkedések; * a gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek- és ifjúságpolitikai, szociálpolitikai, oktatási programok értékelésének mó ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

  A képzés célja:  Proszociális értékrendű és problémaérzékeny, gyermekekkel, ifjakkal és családjukkal foglalkozó segítő szakemberek képzése, akik az alapképzésben szerzett tudásukra épített ismeretek és készségek birtokában képesek a gyermekek érdek- és jogérvényesítését segítő szakmai tevékenységre, valamint a család működésének erősítésére, a gyermekeket és a fiatalokat védő, szükségleteik kielégítését és fejlődésüket szolgáló beavatkozásokra a gyermekvédelem alap- és szakellátási intézményrendszerének keretében.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: – a gyermekjólét és gyermekvédelmi ellátás hatókörébe kerülő gyermekek, fiatalok és családjaik sajátos problémáit, jellemzőit, szükségleteit és reagálás-módjait, – a veszélyeztetettség egyedi, családi és környezeti forrásait, – a védelemre szoruló gyermekek, fiatalok és családjaik számára nyújtható segítség lehetőségeit, a segítségnyújtás jogi szabályozását és intézményi hátterét, – a preventív beavatkozások elméleti és módszertani hátterét, valamint alkalmazásainak feltételeit, – a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi intézmények működését, jogi és igazgatási hátterét, – azokat a segítő intézményeket és szakmákat, amelyekkel együttműködve a kliensek problémája megoldható, – a segítő és preventív beavatkozások szociális, pedagógiai és pszichológiai módszereit, és azok alkalmazásának feltételeit.      A szakirányú továbbképzésben végzettek szakmai kompetenciájuk alapján képesek: – a gyermekeket, fiatalokat és cs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: Elvégezni a gáz és hőtermelő berendezések, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések, szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Elvégezni a napkollektorok, hőszivattyúk, biomassza alapú hőtermelők, valamint a rendszerhez tartozó egyéb berendezések szabályozó és vezérlő műszerek beüzemelését Bekötni és ellenőrizni a hőtermelő berendezéseket és a csatlakozó gépészeti hálózatokat Bekötni az elektromos berendezéseket, a kapcsoló/vezérlő szekrényt, a vezérlő és a szabályozó egységeket Ellenőrizni rendszerhez tartozó összes elektromos, biztonsági berendezés bekötését, érintésvédelmét, és működésének helyességét A kapott információk, és az észlelt jelenségek alapján elvégezni a műszeres hibakeresést, megállapítani a hibát, és javaslatot tenni a meghibásodott berendezés gazdaságos javítására Ellenőrizni a tüzelőés hőtermelő berendezések, az égőtér, tűztér, hőcserélő, kazántest, indirekt tároló tartály, keverő és váltószelepek, primer és szekunder köri szivattyúk stb. műszaki állapotát, megtisztítani az égőteret, égőfejeket, fúvókákat, gáz-és Dokumentálni a műszaki felülvizsgálatot, beüzemelést, javítást, szabványos kivitelezői szerelési nyilatkozatot adni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Gázautószerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: hatósági jelzései és okmányai alapján azonosítani a gépkocsit elvégezni a gépjármű állapotvizsgálatát döntést hozni a gépjármű átalakíthatóságáról árajánlatot készíteni egyeztetni a megrendelővel gondoskodni a beépítendő anyagok rendelkezésre állásáról tervdokumentáció alapján elvégezni a gépjármű átalakítását gázbiztonsági szemléről tanúsítványt kiállítani gépjármű átadásakor ismertetni a megrendelővel a gázrendszer kezelését ...

  Awarding bodyDUNAGÁZ GÁZIPARI OKTATÁSI ÉS MINŐSÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages