• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 186 items
 1. Equine Science- Bachelor's Programme

  Equine Science - Bachelor's Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Equine Science- Bachelor's Programme

  Equine Science - Bachelor's Programme ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Kmetijstvo- zootehnika (Agriculture- animal production)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj programa je usposobiti kmetijske strokovnjake širokega profila s posebnim poudarkom na znanjih s področja znanosti o živalih. Diplomanti bodo na temelju naravoslovnih, tehnoloških, okoljskih ter splošnih družboslovnih vsebin pridobili celovito razumevanje trajnostnega kmetijstva z izrazitim poudarkom na vprašanjih, povezanih z rejami različnih vrst domačih živali. Cilj programa je, da diplomanti pridobijo kompetence za samostojno interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo ter za projektni in timski pristop. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Sredozemsko kmetijstvo (Mediterranean Agriculture)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo sposoben interdisciplinarno povezovati vsebine študijskega programa in jih znal samostojno uporabiti na področju biotehnike pri načrtovanju in uresničevanju sonaravne in konkurenčne kmetijske pridelave, ob upoštevanju okoljskih značilnosti pridelovalnega območja. S pridobljenim znanjem bodo diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovja in biotehnike, svetovanja v institucionalnih enotah centralne in regionalne ravni države, dela v svetovalnih službah, načrtovanja in organizacije pridelave in prometa rastlin v podjetjih javne ali zasebne dejavnosti, vodenja tehnoloških postopkov, dela v podjetjih z agrarnim okoljem, v zavarovanih območjih in krajinskih parkih, tehničnega in strokovnega dela v raziskovalnih in univerzitetnih ustanovah in dela na področju kmetijskega turizma. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Živinoreja (Animal Science)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V okviru študija pridobi študent znanja in spretnosti, ki bodo omogočale poznavanje vseh stopenj dela in tehnoloških postopkov, kot tudi kritično oceno, analize ter razlago pridobljenih rezultatov. Sestavni del študijskega programa je tudi praktično izobraževanje v delovnem okolju. Delovne spretnosti s prakso se lahko pridobivajo na centrih Univerzitetnega kmetijskega posestva Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in državni upravi na področju kmetijstva ter v tujini. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Agronomija- okrasne rastline, zelenjava in poljščine (Agronomy – Ornamentals, Vagetables and Field and Crops)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Program omogoča študentom pridobiti vsa potrebna strokovna in nekatera temeljna znanja s področja okoljevarstva, sodobnih tehnik pridelave, trženja in osnov varnosti hrane, pridelane na njivah in v zaščitenih prostorih ter pridelave in trženja okrasnih rastlin. Študij prav tako omogoča usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Biosistemsko inženirstvo (Biosystems Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli strokovno znanje za reševanje inženirskih problemov, ki so povezani z okoljem in naravnimi viri, ter proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, uporabo in recikliranjem bioloških pridelkov. Diplomanti so usposobljeni za operativne posege in delo v gospodarskih družbah in drugih organizacijah, pri čemer znajo delo tudi pripraviti in organizirati. Delo diplomantov je prvenstveno usmerjeno v podporo vsem vrstam kmetijske dejavnosti pri optimiranju izbora uporabljenih tehnik, vrste strojnih sistemov in uporabe posameznih strojev, pa tudi v podjetjih, katerih osnovna dejavnost predstavlja razvoj in načrtovanje kmetijskih strojev, energetskih in namakalnih naprav in ostalih sistemov za podporo nemotenega delovanja pridelave zdrave hrane in varovanja okolja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Gozdarstvo (Forestry)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za celostno gospodarjenje z gozdovi oziroma gozdnim prostorom. Poudarek na praktičnem izvajanju pedagoškega procesa ima za cilj usposobiti diplomante za gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (Forestry and renewable forest resources)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program usposablja študente za celovito ekosistemsko upravljanje gozdov, ki je skladno s sodobnimi načeli sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Takšna zasnova zahteva povezovanje ekoloških, ekonomskih, socialnih in tehniških ved. Zato je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnikah in tehnologijah, ki jih lahko uporabimo pri ravnanju z gozdovi, ter poznavanje sodobnih metodoloških orodij. Prednost študija je poudarek na individualnem in seminarskem delu, ki se delno odvija tudi neposredno v gozdu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Kmetijstvo- agronomija (Agriculture- agronomy)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je izobraziti in vzgojiti strokovnjake, ki razumejo interdisciplinarno naravo stroke, obvladajo osnovne raziskovalne metode naravoslovja, tehnologije, ekonomije in družboslovja in jih znajo uporabiti pri upravljanju in udejanjanju trajnostnega razvoja kmetijstva, s poudarkom na rastlinski pridelavi. Pridobljeno znanje, spretnosti in veščine omogočajo tako nadaljevanje študija na podiplomskem študiju kot tudi zaposlitev, saj so diplomanti usposobljeni za osnovno načrtovanje, organizacijo, vodenje in izvajanje tehnoloških procesov ter podpornih storitev v rastlinski pridelavi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages