• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 51 items
 1. Óvodai dajka

  A képesítéssel rendelkező képes: az óvodapedagógussal való együttműködésre a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére munkavédelmi előírások betartására a beteg gyermek ápolására ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. életút-támogató tanácsadó

  Elsajátítandó szakmai kompetenciák: Az életút-tanácsadás követelményrendszerében jártas és biztos gyakorlati tudással rendelkező elhivatott szakemberek képzése. A hallgatók legyenek képesek a megszerzett ismereteiket komplex és innovatív módon alkalmazni az életpálya tanácsadás területén. A képzéssel megszerzett tudás birtokában váljanak alkalmassá életút vezetési tanácsadással segíteni a különféle társadalmi csoportokat életkorra, nemre vagy éppen etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül.    Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * személyiségfejlesztés és önismeret; * egészséges életmódra nevelés; * jogi és gazdaságjogi alapismertek; * életmód-szociológiai ismertek; * munkaerőpiaci ismeretek; * iskolai és iskolán kívüli nevelés; * élethosszig tartó tanulás; * életút támogató tanácsadás; * gerontagógiai alapok; * tanácsadás elmélete és gyakorlata; * kommunikáció, viselkedéskultúra; * közösségi programok tervezése, szervezése, folyamatai; * szabad-időszervezés; * pályatervezés – karriermenedzsment.   Személyes adottságok: * felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség; * nyitottság, tolerancia, empátia, etikus viselkedés; * jó kommunikációs készség; * konfliktusmegoldó képesség; * motiváló készség; * önismeret; * szervezőkészség; * döntésképesség; * kitartás, terhelhetőség; * stressztűrő képesség, önfegyelem; * kritikai szemlélet; * rugalmasság, fejlődőképesség, önfejlesztés; * sikerorientáltság; * önállóság, önálló karrierépítési készség.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységren ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. általános és családügyi mediátor

  A képzés célja, hogy a pedagógiai, szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére tanulmányaik során elsajátított készségek, képességek segítségével. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására kell törekedni. A mediátor erősíti az együttműködést, segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * rendszerszemléletű gondolkodás és munkavégzés; * a felmerülő problémák adekvát azonosítása; * megfelelően analizálás és szintetizálás; * értő figyelem alkalmazása; * az adott probléma megoldásához az adekvát eszközök megkeresése és használata; * a bővíthető javak felismerése; * saját kompetencia határainak pontos felismerése, és ennek alapján, szükség esetén más szakemberekkel, illetve intézményekkel való együttműködés.    Személyes adottságok: * kapcsolatteremtő készség fejlesztése; * a problémafelismerő, illetve a problémamegoldó készség fejlődésének elősegítése; * a konfliktuskezelési készség professzionális fejlesztése annak céljából, hogy a mediátor a különböző érzelmeket felismerje és kezelje, visszajelzéssel; * az empátiás készség fejlődése kontrollált körülmények között; * az aktív odafigyelés, a nyitott kérdések, a visszaidézés, az átfogalmazás, az átkeretezés, az empátia, a témák azonosítása, az elfogadás, a visszajelzés készségeine ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni betegelőjegyzést, betegirányítást végezni mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni a beteg állapotváltozására utaló j eleket felismerni az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni biztonságos és higiénikus betegkörn ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. vidékfejlesztő szociális munkás

  A képzés célja olyan vidékfejlesztő szociális munkások képzése, akik a kisebb lélekszámú települések közösségi motorjaivá válva képesek megszervezni, illetve újjászervezni azt a közösségi hálót, amely az ott élő emberek szükségleteit, képességeit és érdekeit szem előtt tartva elindíthatják életminőségük fejlesztésének folyamatát. A természetes és mesterséges támogató háló együttműködését létrehozva megteremtik az alapját olyan önszerveződési folyamatoknak, melyek révén a közösségek idővel magukra hagyhatók és önfenntartóvá, önfejlesztővé válnak. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: ⦁ társadalomismeret, ⦁ gazdaságföldrajzi ismeretek, ⦁ Európai Unió társadalompolitikájával kapcsolatos ismeretek, ⦁ foglalkoztatáspolitikai ismeretek, ⦁ humánerőforrás menedzsment ismeretek, ⦁ forrásteremtés ismeretek, ⦁ szabadidőszervezési ismeretek, ⦁ csoportszervezési és vezetési ismeretek, ⦁ konfliktuskezelési ismeretek, ⦁ adományszervezési ismeretek. Személyes adottságok és készségek: ⦁ kommunikációs, ⦁ empatikus, ⦁ konfliktuskezelési, ⦁ tervezési, szervezési, értékelési, ⦁ pályázatírói, -megvalósítói, ⦁ feladat koordinálási, ⦁ kapcsolatépítési, ⦁ véleménynyilvánítási, ⦁ képessé tevés (empowerment). A vidékfejlesztő szociális munkás a megszerzett készségek birtokában hozzáértővé válik az alábbi területeken: ⦁ motiválás, ⦁ konfliktuskezelés, ⦁ tervezés, ⦁ szervezés (program és csapat), ⦁ értékelés, ⦁ kapcsolattartás, ⦁ delegálás, ⦁ asszertivitás. A szakképzettség alkalmazása ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. utcai szociális munkás

  A képzés célja: Az egyre fokozódó urbanizáció és az ebből fakadó új kihívások és feszültségek szükségessé teszik, hogy az utcára szoruló, a város vezetése és a városok lakossága segítséget kaphasson megfelelő tudással és szakképzettséggel rendelkező segítőktől. A közigazgatás jogszabályokkal, rendeletekkel, a rendőrség speciális és kényszerítő eszközökkel, a szociális munkások viszont sajátos szaktudásukkal és az emberi tényezők mozgósításával jelennek meg az utcai problémakezelésben. A törvényhozás is felismerte, hogy a városokban nélkülözhetetlen közreműködő a speciálisan képzett szociális szakember. -      Az utcai szociális munkát végző szakember ismerje adottságait, képes legyen kezelni előítéleteit a lehető legszélesebb értelemben lássa át az utca lüktetését, értse az ott történteket, ott zajló folyamatokat. Látnia kell, hogy a hajléktalanokon kívül még a társadalom számos csoportjának tagjai szintén segítségre szorulnak. -      Az utcai szociális munkás szakemberek legyenek elég kreatívak és bátrak ahhoz, hogy felkutassák az estlegesen veszélyben élő, rejtőzködő segítségre szorulót is. -      Legyenek olyan első-segélynyújtási készségek birtokában, hogy veszély esetén a szakszerű segítség megérkezéséig a közvetlen életveszélyt elháríthassák. -      Legyenek olyan egészségügyi ismereteik, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan meg tudják ítélni, az utcán élőknek elengedhetetlenül szükségük van-e egészségügyi vagy más jellegű beavatkozásra, akár akaratukon kívül pl. életveszély elhárítása cél ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. terepgyakorlat-vezető

  A képzés célja: A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a szociális képzések hallgatói számára a gyakorlatok vezetésére, irányítására, értékelésére. A képzés eredményeként a szakemberek képessé válnak a szakmai és módszertani ismeretek oktatására, szakmai gyakorlatok magas színvonalú vezetésére a képzőintézménnyel való partneri együttműködésben.  Elsajátítandó kompetenciák: A terepgyakorlat-vezető legyen képes: * a terepgyakorlat szakszerű megtervezésére; * a szolgáltatások és a munkatevékenységek bemutatására és megszervezésére; * elősegíteni a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését; * a hallgatók szakmai fejlődését támogatni; * gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni; * közvetíteni az oktatói és vezetői tevékenységen, valamint a szakmai modellnyújtáson keresztül a képzés hallgatói számára a hivatás gyakorlásához szükséges ismereteket, értékeket, kompetenciákat; * segíteni a hallgatók szakmai készségeinek és képességeinek fejlesztését, erősíteni szakmai identitásukat, erősíteni hivatástudatukat; * támogatni a hallgatókat az elméleti és gyakorlati ismereteik integrálásában. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek, kompetenciák: * a szociális szakma elméleti és módszertani ismeretei (szociális munka nemzetközi és hazai modelljei, módszerei és alkalmazott munkaformái, a szakma értékei, etikai követelményei, aktuális kihívásai, szociális ellátás rendszerei, főbb szabályozási és adminisztratív jellemzői); * a szociális képzések rend ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szociális és közösségi terepgyakorlatok vezetője

  A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a szociálmunkás- és közösségimunkás-képzésben meghatározó szerepet játszó, külső terepen folyó gyakorlatvezetési (tereptanári) feladatok magas színvonalú megvalósítására, továbbá a terepgyakorlatok szakszerű megtervezésében, lebonyolításában való partneri közreműködésre.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik (tudással bírnak): -          a társadalmat, közösségeket és szociális szektort jellemző (problémák, helyzetek, jelenségek, egyenlőtlenségek stb.) folyamatokat és azok kölcsönhatásait, különös tekintettel az interprofesszionális szemléletű szociális és közösségi munkára; -          a szociális és közösségi munka, a társadalom és szociálpolitika hazai és nemzetközi eredményeit, fejlesztési trendjeit, időszerű kérdéseit; -          a gyakornoki tanulásirányítás korszerű és hatékony pedagógiai (pszichológiai) módszereit.   A szakirányú továbbképzésben végzettek kompetensek (képesek): -          a szociális- és közösségimunkás-képzés terepgyakorlatainak tervezésére, megszervezésére, lebonyolítására, monitorozására és értékelésére, a terepgyakorlatok tapasztalatainak rendszerbe szervezésére; -          a szociális és közösségi problémák bemutatására, pluralisztikus értelmezésére, komplex (rendszerszerű, interprofesszionális szemléletű) kezelésére, ezzel biztosítva a gyakornokok tanulási lehetőségeit, a gyakorlati tapasztalatok megszervezését és alternatív beavatkozási módok megteremtését; -          terepgyakorlatokra vonatkozó ta ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Szociális szakgondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: információk gyűjtésére, információforrások kezelésére rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre segítőkész kapcsolatteremtésre konfliktusmegoldásra a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára nyitott hozzáállásra érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra klienseit és munkatársait motiválni általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, -feltárásra a feladatmegoldási folyamat tervezésére módszeres munkavégzésre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára különböző rendezvények, akciók szervezésére játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára sportszerek használatára konszenzusok keresésére info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szociális programszervező

  A képzés indoklása és célja: A képzés célja az elsajátítandó szakmai kompetenciák során olyan szakemberek, speciális szociális programszervezők képzése, akik a társadalomtudományok területén megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a speciális szociális problémák kezelésére, társadalmi, szakmai és ágazatközi együttműködés során. A végzettek felkészültségük alapján megfelelő elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek, így képesek a szociális segítő feladatok ellátására, önálló segítő folyamatok kidolgozására, a szociális problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozására, a speciális rehabilitációt igénylők esetében is. A speciális szociális programszervező feladata jelen körülmények között kiemelni a rászorultakat az „ápolt” státuszból, segíteni beilleszkedésüket a társadalomba, környezetüket is hozzásegítve ahhoz, hogy teljes emberként tekintsenek rájuk.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakmai kompetenciák: A végzett hallgató képes ­  munkáját speciális helyzetben, a mozgásfogyatékkal élők és környezetük rendszerszemléletű közelítése alapján végezni; ­  az egyén és környezete körében felmerülő problémák adekvát azonosítására; ­  felismerni a speciális helyzetben élő egyéni és környezetén belül a felmerülő, különböző problémák közötti összefüggéseket; ­  a szociális és egészségügyi problémák egyéni és társadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fejlesztési programok kidolgozásá ...

  Awarding bodyWesley János Lelkészképző Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages