• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 163 items
 1. Agrarservicemeister/Agrarservicemeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodycompetent body for education and training in agricullture

  Category: Qualifications Location: Germany
 2. Agricultural Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A mezőgazdasági mérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat. - Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását. - Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. - Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását. - Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megval ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Agronomist with Specialization in Zootechnics (LLU)

  Acquire knowledge in Agrophysics, Botany, Zoology, Physiology of Plants, Physiology of Animals, Philosophy; - Ethics, Aesthetics, Foreign Language, Chemistry, Biometrics; - Ecology and Environmental Protection, Organizational Psychology and Management Studies, Labour Safety and Civil Defence; - Research Methodology, Microbiology, Theory of Economics, which are the theoretical basis for acquiring professional study courses and obtaining practical skills for profession of zootechnician in breeding. To carry out Bachelor’s Thesis. ...

  Awarding body- Latvia University of Life Sciences and Technologies (till October 2017 Latvia University of...

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

  A képzés célja, a szakképzettség alkalmazása: olyan felsőfokú agrár- és vidékfejlesztési szakemberek képzése, akik a felsőfokú graduális képzésben megszerzett mérnöki ismereteik birtokában a szakmérnök képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával képesek a termelő és szolgáltató vállalatoknál a vidékfejlesztéssel összefüggő feladatok (projekt fejlesztés, tervezés, irányítás, monitoring) megoldására. Továbbá rendelkeznek azokkal a mezőgazdasági, projekt menedzsment, szaktanácsadási és humán-menedzsment ismeretekkel, amelyek szükségesek egy mezőgazdasági vállalkozás vagy vidéki gazdasági vagy civil szervezet részére a pályázattal elnyerhető forrásokra történő projekt kidolgozása és menedzselése, valamint az agrár környezet-gazdálkodás szabályai szerinti mezőgazdasági termelésre.    Az agrár- és vidékfejlesztési szakmérnökök ismerik:    * a mezőgazdaság biológia törvényszerűségeit és a korszerű technológiai eljárásait;   * a termelést, feldolgozást, értékesítést befolyásoló tényezők komplex hatásmechanizmusát;   * a magyar vidék sajátosságait és problémáit;   * a hazai és Európai Uniós agrárpolitikát és intézményrendszert;   * a hazai és Európai Uniós regionális és vidékfejlesztési politikát és intézményrendszert;   * a környezet- és természetvédelem kiemelt jelentőségét a vidékfejlesztésben;   * a szaktanácsadási programok készítésének módszereit és technikáit;   * a termelői szervezetek és vidéki partner közösségek létrehozásának előnyeit és működtetésük szabályait;   * az agrár- és vidékfejlesztési p ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. agrárgazdasági szakmérnök

  Az agrárgazdasági szakmérnök képzés általános célja:Az agrárgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzési szak létrehozását az teszi indokolttá, hogy a munkaerőpiacon megjelent az igény olyan diplomás szakemberekre, akik az agrár képzési területen szerzett alapdiplomájuk mellett rendelkeznek magasabb szintű agrárgazdasági ismeretekkel.A képzés célja: a gyakorlatban, főként az élelmiszeripari alapanyag-termelés, -feldolgozás és –értékesítés területén dolgozó szakemberek korszerű alkalmazott közgazdasági ismereteket sajátítsanak el, és így felkészüljenek az üzleti lehetőségek és erőforrások feltárására és kiaknázására. A képzés célkitűzései:   1. magasan kvalifikált, önmagát továbbképezni alkalmas személyiség kialakítása, aki tudását képes átadni másoknak;   2. hogy a végzett hallgatók alkalmasak legyenek szervezési feladatok kreatív megoldására; továbbá   3. szakmai megjelenésük a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítható legyen. A képzés során elsajátítandó tudáselemek:A képzés két fő ismeretcsoport köré koncentrálódik. Ezek a következők:   * gazdaságelemzési módszertani ismereteik;   * agrárgazdasági és menedzsment ismeretek. A gazdaságelemzési módszertani ismeretek keretében a hallgatók módszertani, elméleti gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretekre tesznek szert. Az agrárgazdasági és menedzsment ismeretek oktatása során az üzleti tudást megalapozó ismeretek oktatására kerül sor. A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek:Az Európai Unió elvárásai szerint is fo ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. agrárlogisztikai szakmérnök

  A képzés célja, szakmai kompetenciák olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában képesek: * vállalati, illetve makroszintű logisztikai rendszerek, folyamatok átlátására, elemzésére, termelői integráció megszervezésére, megtervezésére és irányítására; * összetett beszerzési, illetve disztribúciós, fuvarozási, szállítási folyamatok, illetve az azokhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek megszervezésére, a racionális változatok kiválasztására, irányítására; * a mezőgazdasági termelési folyamathoz kapcsolódó raktározás, szállítási csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására.   Cél, hogy a leendő szakmérnökök a fenti feladatok ellátása közben képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati szervezeti rendszerben a tevékenységek helyét.   A végzett hallgatók a tanulmányaik során szerzett ismereteik és képesítéseik alapján alkalmasak lesznek mezőgazdasági termelő, és logisztikai szolgáltató cégek, termelői szervezetek közép- és felsővezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek lesznek a mezőgazdasági vállalkozások gazdasági irányítására.   Személyes adottságok, készségek: precizitás, megbízhatóság, szervezőkészség, pontosság, önállóság, felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, elhivatottság, elkötelezettség, empatikus készség, helyzetfelismerés, rendszer ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. alternatív növénytermesztő szakmérnök

  A képzés célja a megfelelő termesztés technológiai szemléletének kialakítása, valamint olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése mezőgazdasági szakterületen, akik elméleti felkészültségük, szakismereteik és gyakorlati ismereteik birtokában képesek az alternatív gabonafélék (tönköly, durum búza, triticale), a cirokfélék (takarmánycirok, szemescirok, silócirok, szudánifű és seprűcirok), az alternatív pillangósok (csicseriborsó, lóbab, tarka koronafürt), olajnövények (ricinus, mustár), olaj- és takarmánytök, csicsóka, rostnövények (len, rostkender), köles, bíborhere, bükkönyfélék (tavaszi [takarmány] bükköny, szöszös bükköny, pannon bükköny), zöldbab, szárazborsó, lencse [étkezési és takarmány), csillagfürt, dohány, valamint mák, sáfrányszeklice, somkóró, szarvaskerep, szegletes lednek és a szója termesztési, növényvédelmi, termék-feldolgozási technológiáinak fejlesztésére, a fejlesztési eredmények elemzésére, értékelésére, alkalmazására, valamint a felmerülő termesztési problémák kezelésére, megoldására.  A képzés során megszerezhető ismeretek, elsajátítandó tudáselemek:   A hallgatók -       megismerik: ·     az érintett növények növényélettani ismereteit, víz- és tápanyagigényüket; ·     Magyarország klimatikus viszonyait, az ország éghajlati viszonyaihoz alkalmazkodó alternatív növényfajtákat; ·     az érintett növénycsoportok vízigényét; ·     a növénytermesztési, növényvédelmi technológiák sajátosságait, azok illeszkedését a különböző növénytermesztési stratégiákhoz; ·   ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. B.Sc. in Oenology. Department of Oenology and Beverage Technology. Faculty of Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Athens.

  Graduates of the Department of Oenology and Beverage Technology of the Faculty of Food Technology and Nutrition of the Technological Education Institutions, based on their specialized scientific and technological knowledge, work independently or in collaboration with other scientists for the study, research and application of technology and biotechnology on modern and specific fields of oenology and beverages technology and on the process of preservation, processing and quality control, on the establishment of workshops, the utilization of by-products and the biological treatment of waste and other activities. Upon completion of their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as Oenologists and Beverage Technologists, particularly in the following areas:- Production, processing, quality assurance, quality certification and fitness and quality control of wine products, beverage and water. - Packaging, storage, maintenance, distribution and marketing of wines, beverages and water. - Organisation of wine making, brewery and distillery. businesses. - Establishment and operation of wine and spirits tasting workshops, beverage analysis laboratories and test laboratories for wine waste and water. - Design and implementation of research and development programs, and preparation of feasibility studies in the fields of oenology, beverage technology and water. - Provision of technical support to issues related to the enviro ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor Degree in Landscape Architecture. Department of Landscape Architecture. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  The Department of Landscape Architecture of the School of Agricultural Technology - Drama Branch of the Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace continues to operate with its current form until October 31, 2018, when it is to be repealed (Article 9-Presidential Decree 87 / Official Gazette 129/5-6-2013).The content of studies of the Department of Landscape Architecture covers the subject of implementing technical, biological, natural and economic sciences in sustainable and multifunctional management, improving and protecting the urban and suburban landscape and natural ecosystems, and maintaining and upgrading the natural and built environment. ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor Degree in Oenology. Department of Oenology and Beverage Technology. Faculty of Agriculture, Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace.

  Graduates of the Oenology and Beverage Technology Department of the School of Agricultural Technology, based on their specialized scientific and technological knowledge, are active independently or in collaboration with other scientists in the study, research and application of technology and biotechnology in modern and specific fields of oenology and beverage technology and the process of preservation, processing and quality control, the establishment of workshops, the utilization of by-products and the biological treatment of waste and other activities. Upon completion of their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as Oenologists and Beverage Technologists, particularly in the following areas:Production, processing, quality assurance, quality and fitness certification and quality control of wine products, beverages and water.Packaging, storage, preservation, distribution and marketing of wines, beverages and water.Organization of wine businesses, and brewery and distillery businesses.Establishment and operation of wine and spirits tasting workshops, of beverage analysis laboratories and test laboratories for wine waste and water.Design and implementation of research and development programs, and preparation of feasibility studies in the fields of oenology, beverage technology and water.Technical support of issues related to environmental and legal obligations of wine and beverage businesses at national and internation ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages