• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 100 items
 1. Bionika v tehniki (Bionics in Engineering)

  Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante z interdisciplinarnim znanjem naravoslovja, tehnike in mehatronike ob upoštevanju ekologije in učinkovite rabe resursov. Po opravljenem študiju se bodo lahko vključili v delovni proces v gospodarske organizacije, v zasebna in javna podjetja, v upravo ali nadaljevali študij. Program je zasnovan izrazito interdisciplinarno. Študenti bodo osvojili predvsem znanja iz naravoslovja (biologija, kemija, fizika, matematika), tehnike (energetika, mehanika, senzorika, aktuatorji, avtomatizacija), ekologije in trajnostnega razvoja. V izbirnem delu se študent odloči za študij razvoja bionskih proizvodov in procesov ali za vodenje proizvodnje. Program je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu študent pridobi temeljna strokovno teoretična znanja naravoslovja. V drugem delu teoretična znanja nadgradi s strokovnimi znanji tehnike s poudarkom na učinkoviti rabi energije in trajnostnem razvoju. V tretjem, izbirnem delu, pa se odloči za poglobljen študij razvoja bionskih procesov ali vodenja proizvodnje s poudarkom na kakovosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameVisoka šola na Ptuju (College of Ptuj )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Geostrojnik rudar

  S končanim programom si usposobljen/a za: izvajanje tehnoloških procesov izdelave vrtin, pridobivanja mineralnih surovin, odstranjevanja jalovine in njenega skladiščenja; izvajanje tehnoloških procesov razstreljevanja v rudarstvu in načrtovanje minerskih del; skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu; uporabo orodij, strojev in naprav pri izdelavi podzemnih prostorov, predorov, jaškov in vrtin; uporabo strojev in naprav za zbiranje sekundarne mineralne surovine in jalovine ter njihovo ločevanje; osnovni vizualni pregled in vzdrževanje strojev in naprav v rudarstvu; ugotavljanje značilnosti geoloških zemeljskih struktur, razlikovanje mineralov, kristalov in kamnin; izvajanje meritev zračenja, spremljanje parametrov in analiziranje rezultatov; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo in aktivno skrb za lastno zdravje; pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja do racionalne rabe energije in materialov; uporabo sodobne informacijske tehnologije in uporabniških programov na poklicnem področju; razumevanje vloge podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij. V 3 letih izobraževanja moraš tudi opraviti najmanj 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom v podjetju. ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Geotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki; rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; pripravo načrta uporabe vrtalnih orodij in rabo orodij, strojev, naprav in merilnih instrumentov pri izvajanju rudarskih in geotehničnih del; izvajanje vrtalnih in razstreljevanih del v rudarstvu in geotehniki ter načrtovanje minerskih del; skladiščenje, manipuliranje in pravilno uporabo razstrelilnih sredstev v rudarstvu; ugotavljanje karakteristik jamskega zračenja ter izvajanje meritev zračilnih in vodnih parametrov; izvajanje sistemov zračenja in odvodnjavanja rudarskih in geotehničnih objektov; proučevanje geološke strukture kamnine, oceno premikov brežin, plazišč in nasipov ter njihovo saniranje; izvajanje jamomerskih geodetskih meritev in vrednotenje rezultatov; izvajanje postopkov skladiščenja, deponiranja in transporta surovin; izvajanje tehnoloških procesov pri sanaciji in rekultivaciji površine in podzemnih prostorov; upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvajanju posegov v prostor; izvedbo in zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter varovanja okolja; gospodarno, odgovorno in socialno ravnanje v delovnem o ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Geotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: uporabo strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki; rabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije; preučevanje in uporabo tehnične in tehnološke dokumentacije, tehniških predpisov in standardov ter tehničnih načrtov pri izvajanju rudarskih, geotehničnih in geotehnoloških del; pripravo načrta uporabe vrtalnih orodij in rabo orodij, strojev, naprav in merilnih instrumentov pri izvajanju rudarskih in geotehničnih del; izvajanje sistemov zračenja in odvodnjavanja rudarskih in geotehničnih objektov; ugotavljanje karakteristik jamskega zračenja ter izvajanje meritev zračilnih in vodnih parametrov; proučevanje geološke strukture kamnine; oceno premikov brežin, plazišč in nasipov ter njihovo saniranje; izvajanje jamomerskih geodetskih meritev in vrednotenje rezultatov; izvajanje vzorčenja deponij in izcednih vod ter rudarskega okoljskega monitoringa; izvajanje tehnoloških procesov priprave za pridobivanje in pridobivanje mineralnih surovin in fosilnih goriv; izvajanje tehnoloških procesov izdelovanja podzemnih prostorov, predorov in jaškov; izvajanje vrtalnih in razstreljevanih del v rudarstvu in geotehniki; izvajanje postopkov skladiščenja, deponiranja in transporta surovin; izvajanje tehnoloških procesov pri sanaciji in rekultivaciji površine in podzemnih prostorov; upoštevanje trajnostnega razvoja pri izvajanju posegov v pr ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Šola za rudarstvo in varstvo okolja

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Geotehnologija (Geotechnology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Študentje pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanj in sledenj v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacij degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacij zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in zaradi nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Geotehnologija in okolje (Geotechnology and environmental engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Univerzitetni študijski program je naravoslovnotehniški program, ki oblikuje strokovnjake na področjih podzemnih gradenj, okoljskega inženirstva in pridobivanja mineralnih surovin. Med študijem študenti opravljajo praktično delo, ki jim omogoča seznanitev z delovnimi procesi in uporabo teoretičnega znanja v praksi. Na podlagi pridobljenih praktičnih izkušenj ter po svetovanju pedagoških in strokovnih mentorjev si študenti študijski program z izbirnimi predmeti oblikujejo tako, da teoretične in strokovne vsebine približa njihovim zahtevam in potrebam. Tako študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev in/ali nadaljnje strokovno ter teoretično usposabljanje na celotnem področju pridobivanja mineralnih surovin, primarne predelave surovin, miniranja, podzemnih gradenj, vrtalne tehnike, opazovanja in sledenja v naravi, geotehniških raziskav, vrednotenja in izvajanja posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem, trdnih odpadnih snovi, sanacije zemljišč zaradi naravnih nesreč (plazov, potresov) in nepravilnih posegov v okolje v preteklosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Geotehnologija in rudarstvo

  Temeljni cilji programa so: izobraziti inženirje geotehnologije in rudarstva za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, načrtovanje in izvedbo tehnoloških postopkov pridobivanja mineralne surovine in izvajanja drugih geotehnoloških in rudarskih del oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike; oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; usposobiti študente za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa. ...

  Provider NameŠolski center Velenje, Višja strokovna šola

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Geotehnologija in rudarstvo (Geotechnology and mining)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. S programom študenti pridobijo kompetence za neposredno zaposlitev na najširšem podrocˇju pridobivanja mineralnih surovin, njihove primarne predelave, podzemnih in drugih geotehnicˇnih gradenj, vrtalne tehnike, del za merjenje in sledenje v naravi, del za vrednotenje in izvajanje posegov v naravi, sanacije degradiranih površin, ravnanja z okoljem in trdnimi odpadnimi snovmi itd. Visokošolski strokovni študijski program daje naravoslovno in tehniško izobrazbo, ki sledi razvoju v okviru strok geoznanosti oziroma nežive narave. Vedno bolj pa se v tem okviru izkazuje tudi potreba po drugem znanju, na primer s področij varstva okolja, ekonomike in informacijske tehnologije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti praktično usmerjene strokovnjake, ki bodo imeli kar najbolj celovit vpogled v tehnološko, ekonomsko in organizacijsko problematiko proizvodnih podjetij in bodo po končanem študiju sposobni prevzeti zahtevne in odgovorne naloge v gospodarstvu. Študij usposobi diplomanta razumeti in obvladovati tako organizacijsko-ekonomske kot tudi tehnične probleme v podjetju. Od diplomanta se pričakuje strokovno povezovanje znanj s področja tehnologije, organizacije in ekonomike ter številna praktična znanja za vodenje poslovnih in tehnoloških sistemov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Gospodarski inženiring (Engineering and Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij je izrazito multidisciplinarnega in interdisciplinarnega značaja. Namenjen je tistim delovnim mestom, ki ne zahtevajo ozkega in izrazito specifičnega tehničnega znanja, pač pa široko tehnično razgledanost, dopolnjeno z znanji ekonomskih in organizacijskih ved. Zato so to strokovnjaki, ki so namenjeni integraciji različnih bolj ali manj ozko specializiranih delovnih skupin ali posameznikov v delujočo celoto, kar je sposobnost, ki se pričakuje od vodij projektov, delovnih skupin in proizvodnje. Kadar taki strokovnjaki niso v vlogi vodje skupin, pa delujejo kot povezovalni dejavnik med strokovnjaki različnih strok ter skrbijo za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov v različnih tudi zahtevnejših delovnih okoljih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fakulteta (School of Engineering and Management)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages