• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 170 items
 1. Career Counsellor- Master studies

  This programme provides students with knowledge in career counseling and management of career development in multicultural environment of education and employment. The full-time degree programme covers 2 academic years. In the 1st year, general skills and abilities for career counselors in different types of educational and employment institutions are acquired, practices in investigation of counseling fields and observation of counseling process are carried out. The 2nd year focuses on specific and common professional skills in career counseling, application of these skills in two practices of counseling and counseling research. The study programme is completed with the defense of a masters thesis. Career prospects Educational and leadership positions in career counseling institutions, adult education, career and counseling centers, government institutions in the education sector. Students may also choose to continue studies in a respective Doctoral study programme at universities of Latvia or abroad. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs” ir Latvijas Universitātes starpnozaru studiju programma. Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Latvijas Universitātes ilggadīgo pieredzi skolotāju sagatavošanā un jaunākajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas Savienībā. Programmas īstenošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte, Datorikas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Ķīmijas fakultāte. Programmas izveides nepieciešamību nosaka pašreizējā situācija Latvijā: eksakto zinātņu skolotāju katastrofālais trūkums Latvijas skolās, nepieciešamība pēc pedagogiem ar divām vai vairākām kvalifikācijām nākotnē, kā arī dabaszinību mācību priekšmeta ieviešana vidējās izglītības programmā. Studējošie programmu var apgūt 8 semestru pilna laika klātienes studijās. Studenti iegūst profesionālā bakalaura grādu dabaszinātnēs un informācijas tehnoloģijā un divu mācību priekšmetu skolotāja kvalifikācijas vai vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju, kas dos tiesības strādāt pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Students var kļūt par divu priekšmetu: bioloģijas, ķīmijas, fizikas, informātikas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju jebkurā kombinācijā, vai arī iegūt vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikāciju. Studiju programmai ir vairākas priekšrocības un tā vairāk atbilst skolas un studentu vajadzībām nekā līdzšinējās viena priekšmeta skolotāju programmas. Tā nodrošina daudzpusīgākas un plašākas skolotāja k ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Dažādības pedagoģiskie risinājumi- Mag. studijas

  Studiju programma izstrādāta 2007. gadā, sadarbojoties četrām Eiropas universitātēm. Koordinējošā universitāte - Nacionālā Tālākizglītības Universitāte (Madridē, Spānija). Programmas izstrādē piesālījās: Kārļa Universitāte Prāgā (Prāga, Čehijas Republika), Latvijas Universitāte (Rīgā, Latvija); Ludvigsburgas Pedagoģijas universitāte (Reutlingenē, Vācija). Programmas mērķgrupa ir pretendenti no Latvijas, Eiropas Savienības un citām pasaulēs valstīm, kas ir ieguvuši bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabas zinātnēs. Studiju valodas ir latviešu, angļu vai angļu, spāņu. Tiek atbalstītas un integrētas arī citu valodu zināšanas e-mācīšanās modalitātē un tiekoties klātienē (ārpus Latvijas dzīvojošajiem studentiem, kas nevar ierasties un uzturēties Latvijā, tiek nodrošinātas tikšanās tiešsaistē - online un skype). Studijās tiek radītas iespējas: pašam organizēt studijas sev pieņemamā laikā un vietā, mācīties no citu valstu pieredzes interaktīvā veidā, pievēršoties aktuāliem pedagoģiskiem jautājumiem; izmantot pētniecībai nepieciešamos materiālus un informāciju vairāk nekā divās valodās, ne tikai savas valsts valodu, bet arī Eiropas un pasaules valodas; izmantot IKT mācīšanās nolūkos; apvienot studijas ar darbu, mācīties dažādās vietās (darbavietā, mājās un citur) un pilnveidot savas darba vietas kvalitāti un savu kompetenci; studēt starptautiskajā studiju e-vidē, kas dod iespējas studēt patstāvīgi un savstarpēji komunicēt kopīgajos forumos, skype un tērzēšanas vietnēs (mācīties sadarbībā) un mācīties no c ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība- Doktora studijas

  Studijas un pētnieciskais darbs tiek veikts pēc doktoranta individuāli izstrādāta plāna, kas tiek apstiprināts, uzsākot studijas, un tiek regulāri kontrolēts studiju gaitā. Doktora disertācijas izstrādāšana ir doktoranta galvenais darbs, kur jāiegūst patstāvīgi jauni zinātniski rezultāti. Tie ir jāpublicē un jānoformē disertācijas veidā. Jāsagatavo doktora disertācija iesniegšanai promocijas padomei. Mērķis Attīstīt starpdisciplinārus pētījumus tehnoloģiju un izglītības zinātnēs, tādējādi attīstot starptautiska līmeņa pētniecību e-studiju jomā. Apgūt esošas un radīt jaunas pētniecības metodes e-studijām un radniecīgām jomām. Sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus lielu un sarežģītu projektu izstrādei un darbam augstskolās atbilstoši rītdienas zināšanu ekonomikas vajadzībām. Uzdevumi Veikt pētījumus situācijās, kurās organizācijas izmanto informācijas sistēmas savu mērķu sasniegšanai, īpaši mācību mērķu un cilvēkresursu attīstības mērķu sasniegšanai. Izstrādāt un pārbaudīt teorijas un modeļus, kas apraksta procesus e-studiju attīstības un lietošanas jomā. Veikt pētījumus ar mērķi radīt jaunas informācijas sistēmas un metodes e-studiju tehnoloģiju jomā. Analizēt zinātnisko literatūru e-studiju pētījumu un radniecīgās zinātņu nozarēs. Precizēt pētījumu uzdevumus ņemot vērā citu pētnieku darbus. Studiju rezultāti Absolventi spēs radīt konkurētspējīgus produktus zināšanu pārvaldībā, mobilajās un sadarbības tehnoloģijās, e-produktu un pakalpojumu jomā, kas paredzēti zināšanu ekonomikas uzņēmumu efektivitā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība- Doktora studijas

  Programmas saturs Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda. Iespējas pēc doktora grāda ieguves - strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē - darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes - izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai - piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Education Management- Doctoral studies

  The doctoral study program Education management has been developed with the aim for the doctoral student to acquire knowledge and skills that would give him/her the possibility to work out the research independently and complete it with obtaining scientifically original results that had been proved in practice in the field of education management thus confirming one’s competence in performing, organizing and managing the research. The doctoral scientific degree is awarded for the doctoral thesis – original, independently carried out scientific work which can be assessed as a significant contribution to the development of the education management and the improvement of the education system in Latvia. The doctoral thesis may have the following 3 forms: dissertation, the set of thematically unified scientific publications, monograph. The language of the doctoral thesis is Latvian or English. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Education Sciences- Master studies

  Master degree programme in Education Sciences offers students possibilities to widen and deepen knowledge in philosophy of education, sociology, psychology, comparative research, research methodology, adult education, multicultural education, in human behaviour and education. The programme is based on student-centred approach, which focuses on students’ learning process, development of their responsibility for results in learning and research. It gives students possibility to develop individual skills to carry out research, to summarize, to analyze, to evaluate research results as well as to present them during defense of Master Thesis. During studies students obtain skills to work with information, to analyze and evaluate it, to form a personal view and to express it. The programme is multidisciplinary, thus promoting the development of general, specific, research and interpersonal competences. This approach supports and favours students’ actions in the development of their theoretical concepts, critical analysis and evaluation of different processes in education. Graduates are prepared to do research in different fields related to education and for doctoral studies on education sciences. Part time students travel twice a study year to University of Latvia to have introduction in the courses, to get tasks for completion of the courses, to discuss the completed tasks. The communication with teaching staff is organized via e mailing and Skype. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Educational Treatment of Diversity- Master studies

  The master’s programme is created 2007 by four universities. Coordinating university - National University of Distance Education (Madrid, Spain). Participating universities: Charles University in Prague (Prague, Czech Republic), University of Latvia (Riga, Latvia), Ludwigsburg University of Education (Reutlingen, Germany). The programme is students workplace orientated. Therefore, the target audience is applicants from Latvia, the European Union, and worldwide countries with baccalaurean degree in Social, Human and Natural sciences. The students’ communication languages are Latvian and English or English and Spanish. Knowledge of other languages are welcome and integrated in the studies thought an interactive e-learning modality combined with face-to face studies (Online and Skype sessions were provided for students who don’t arrive and stay in Latvia). The studies provide the opportunities: to manage one’s own studies pace and place, to learn in a different interactive way from experience and learn what pedagogical issues currently face other countries; to use for research necessary materials and information in more than two languages, not only because of one’s own country, but also Europe as a whole; to combine the studies with work; to use ICT in the learning process, studying at work, at home, or at other locations and improve one’s daily work practice and expand one’s competencies; to study in the international learning environment – the e-environment, which will make it possible to study independently wh ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Fizika- Prof. bak. studijas

  Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu fizikā un fizikas, matemātikas un datorikas skolotāja pamatizglītībā kvalifikāciju ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages