• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. Doctor of Science in the field of biomedical technology (no legal status)

  The student will be able to: undertake independent research work, obtain new scientific knowledge for the advanced development of new methods of diagnosis and treatment in the country, facilitate the faster transfer of diagnostics and treatment from the international environment to the national environment, undertake advanced research/clinical work, including both applied and basic research, undertake basic and applied research and clinical studies across a broad spectrum of biomedical technology, e.g. information technology in health care, virtual medicine, telemedicine, healthcare and measuring procedures, analysis of bioelectric signals, gerontotechnology, robotics, computer science, modelling and processing of visual data, biomaterials in medicine, etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Doctor of Medicine (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor of Medical Sciences (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctor of Pharmaceutical Sciences (RSU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor of Pharmacy (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctor of Biology (Medicine and Pharmacy) (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Doctorate of the Department of Nutrition and Dietetics. Faculty of Health Science and Education. Harokopio University.

  Knowledge: • Have increased specialist knowledge in the most sophisticated and complex objects of the science of Dietetics - Nutrition.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Dietetics - Nutrition and its interface with a range of disciplines.• Have increased critical understanding of the evolutionary dynamics of the science of Dietetics - Nutrition and, mainly, of the cutting edge issues with which they have dealt during their PhD. Skills: • Implement fluently theories and methodologies of the nutrition care process in a critical and creative way in their own research, studies and work.• Manage scientific data throughout the entire process, from collection through to processing and interpretation of results.• Are able to evaluate, interpret and promote modern scientific researches and studies on the science of Dietetics - Nutrition.• Articulate inductively in a scientifically justified way, solutions to complex and new issues of the specialised field of their doctoral thesis and form valid judgments, taking into account the respective relevant social, economic, cultural and ethical dimensions.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, efficiency and accuracy. Competences: • Implement with originality and autonomy the knowledge acquired and their skills to research and development of innovative solutions to complex, interdisciplinary ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Doctorate in "Lifelong Learning & Special Education". Department of Educational and Social Policy. Faculty of Social Sciences, Humanities and Arts. University of Macedonia.

  Knowledge: Doctors have (a) increased specialized knowledge over a specific cognitive domain in relation to PPS "Lifelong Learning and Special Education" and of other relevant interdisciplinary subjects, (b) specialized knowledge over the current scientific, educational, and research developments, and (c) increased critical perception of the various subjects of the cognitive domain of Lifelong Learning and Special Education. Skills: The doctors are capable of (a) applying with ease the theories and methodological approaches of the specialized subject of their doctorate, with a critical and creative way, to their own research, study, and work, (b) applying to the educational and research practice the specialized knowledge obtained through their doctorate, (c) evaluating, interpreting and promoting modern scientific research and studies, which are relevant to the scientific field of their doctorate, and (d) documenting their positions using scientific criteria, with clarity, sufficiency, and accuracy. Competences: The doctors are capable of (a) applying with professionalism the specialized knowledge and competence obtained through their doctorate, (b) dealing effectively with new, interdisciplinary issues, (c) contributing significantly to the development of knowledge and practices in the educational, vocational, and business field, and (d) undertaking autonomously the responsibility for the education / further learning / teaching in the field of Lifelong Learning and Special Education. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Logopeed, tase 8

  Logopeed on tippspetsialist, kelle töö eesmärk on patsiendi kommunikatsioonivõime ja neelamisfunktsiooni hindamine, kujundamine ja/või taastamine ning häire ennetamine. Töö koosneb vahetust tööst patsientidega, töö ettevalmistusest ja analüüsist, suhtlemisest patsiendi lähedaste ning teiste erialaspetsialistidega. Logopeedid töötavad erinevas vanuses patsientidega tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutuses või erapraksises. Tervishoiuasutustes töötamine eeldab kliinilise logopeedi kutset. Logopeed järgib kutse- eetikat ja tema töös on vajalik pidev enesetäiendamine ja supervisioon. 8. taseme logopeedid suudavad teraapiat läbi viia ning nõustada komplekssete ja keerukate juhtumite korral, mis eeldavad aktiivset koostööd teiste spetsialistidega. Nad esindavad erialaste loengutega või koostavad erialaseid juhendmaterjale. Nad juhendavad või nõustavad teisi oma eriala spetsialiste ja/või teiste erialade spetsialiste. Nad analüüsivad ja sünteesivad uusi kutsealaseid ideid ja arengusuundi, osaledes teadusuuringute läbiviimisel. Logopeed, tase 8 töötab enamasti haridus- ja sotsiaalasutustes (sh rehabilitatsiooniasutustes) eri tüüpi arenguliste või hariduslike erivajadustega klientidega. Logopeed osaleb aktiivse liikme või juhina patsiendiga tegeleva meeskonna töös ja tugivõrgustiku loomisel. Enamlevinud töökohad on nõustamiskeskused, lasteaia erirühmad ning erikoolid ja -klassid. Kliiniline logopeed, tase 8 töötab reeglina tervishoiuasutustes. Peamised töökohad on haigla statsionaarsed osakonnad ja ambulatoorse ...

  Awarding bodyEesti Logopeedide Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Kliiniline psühholoog, tase 8

  Kliinilise psühholoogi töö eesmärk on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliinilise psühholoogi töö esitab kõrgendatud nõudeid tema eetilistele põhimõtetele ja isikuomadustele. Kliiniline psühholoog spetsialiseerub järgmistele valdkondadele: kliiniline lapsepsühholoogia, psühhoteraapia, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia ja neuropsühholoogia. Kliinilises psühholoogias on kaks kutset: 7. taseme kliinilise psühholoogi, töö sisu on inimese isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside ja probleemide hindamine ja mõõtmine kehaliste ja psüühiliste haiguste ning inimese psühhosotsiaalse funktsioneerimise raskendatuse puhul; psüühika- ja käitumishäirete psühholoogiline diagnostika; toetav psühhoteraapia; nõustamine; konsulteerimine; õpetamine ja nooremate kolleegide töö juhendamine; eksperthinnangute andmine kliinilise psühholoogia valdkonda kuuluvates küsimustes; koostöö teiste erialade spetsialistidega. Kliinilise psühholoogi töö meetod seisneb tööhüpoteeside püstitamises ja kontrollimises ning oma kutseoskuste ja teadmiste rakendamises iga inimese või grupi puhul vastavalt tema eripärale. 8. taseme kliiniline psühholoog, on võimeline täitma kõiki 7. taseme kliinilise psühholoogi tööülesandeid, lisaks sisaldub tema töös kliinilise psühholoogia alane koolitamine; psüühiliste häirete ja tervise teaduslik uurimine, uute psühholoogilise diagnostika- ja sekkumismeetodite väljatöötamine ja kontrollimine ning osalemine terv ...

  Awarding bodyEesti Psühholoogide Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages