• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 16 items
 1. szakgyógyszerkémikus

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gyakorlati alkalmazási és fejlesztési készség a gyógyszerkémia szakterületén,* képesség önálló feladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében kémiai és rokon tudományok kutatásában,* az előbbi feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai és informatikai ismeretek, adatbázisok alkalmazása,* átfogó ismeretek birtokában képesség a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére, továbbfejlesztésére,* megfelelő természettudományos, szakmai és gazdasági ismeretek, amelyekre további ismeretanyag építhető PhD-képzésben, vagy más továbbtanulási formában,* a vezetéshez kapcsolódó feladatok és tevékenységek megismerése,* a környezetvédelem, minőségügy, termékfelelősség, munkahelyi egészség és biztonság, műszaki és gazdasági jogi szabályozás, továbbá a mérnöketika alapvető előírásainak megismerése,* a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák elsajátítása. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* kreativitás, rugalmasság,* problémafelismerő és -megoldó készség,* intuíció és módszeresség,* tanulási készség és jó memória,* széleskörű műveltség,* információ-feldolgozási képesség,* környezettel szembeni érzékenység,* elkötelezettség és igény a minőségi munkára,* a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,* kezdeményezés, személyes felelősségvállalás ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. master of oral implantology

  Dentális implantológia mestere képzése. A végzett tudása: -         modern fogmegtartó kezelések, sebészeti eljárások ismerete; -         mikroszkópos sebészeti technika elméleti ismerete; -         bölcsességfog-eltávolítás technikáinak ismerete; -         a coronectomia jelentőségének ismerete; -         komplikációk felismerése és kezelése; -         alapvető sebészeti technikák ismerete; -         varróanyagok típusainak és alkalmazási területüknek ismerete; -         az implantátumtervezés modern alapelveinek ismerete; -         a legmodernebb műtéti tervezési eljárások ismerete; -         a protetikai megoldások formáinak, lehetőségeinek ismerete; -         preprotetikai sebészeti eljárások ismerete; -         lebenyképzési technikák, csonttranszplantációs eljárások ismerete; -         arcüregemelés-technikák elméleti és gyakorlati ismerete; -         az alveolus prezerváció módozatainak ismerete; -         a periimplantáris lágyrész management ismerete; -         a parodontális betegek speciális implantológiai aspektusainak ismerete; -         az azonnali implantáció és az azonnali terhelés ismerete; -         a teljes fogatlanság terápiájának ismerete; -         a periimplantitis kezelésének ismerete. A végzettek képesek: -         a fogmegtartó sebészi kezelések indikációinak differenciáldiagnosztikájára, mikrosebészeti eljárások tervezésére, kivitelezésére; -         bölcsességfog-eltávolítás lehetőségeinek kritikus értékelésére, megfelelő legmodernebb technikák kiválasztására és alkalmazására; -     ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. egészségmentor szaktanácsadó

  Képzési cél: olyan professzionális segítő szakemberek képzése, akik az élethosszig tartó egészségfejlesztésre elkötelezetten felkészültek klienseik egészség-optimalizálásának, egészség-megőrzésének és gondozásának motiválására, irányítására, támogatására, kísérésére, életkori szempontból, különös tekintettel az idősödésre, valamint az életkorral járó kedvezőtlen változások mértékének csökkentésére, a produktív (”sikeres”) öregedés elősegítésére, az elkerülhetetlen, fizikai, mentális és pszichikai veszteségek késleltetésére, a jó életminőség megőrzésének szolgálatára.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségmentor szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: - az integratív, holisztikus (biopszichoszociális) szemléletmódon alapuló megközelítés keretében az öregedési folyamatok kedvező befolyásolásának, a korral járó betegségek megelőzésének tudományos ismeretrendszerét és komplex (fizikai, mentális és szociális) segítő gyakorlatát,  - az extramurális (egészségügyön kívüli) egészségoptimalizáló ellátórendszerek intézményeit, szervezeteit és programjait.   Az egészségmentor szakirányú továbbképzésben végzettek a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak - a középkorúak érdeklődésének felkeltésére egy újfajta modell, az élethosszig tartó egészségfejlesztés iránt, - klienseik számára egészségi állapotuk felmérése alapján megfelelő egyéni életmód programok kialakítására, megtanítására, az eredmény követésére, és az eredménynek megfelelően a programok fejlesztés ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Clinical Laboratory Scientist

  A mesterképzési szak célja klinikai laboratóriumi kutató szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat. Végezni, szervezni és kontrollálni tudják a gyógyszeres és egyéb terápiás eljárások, illetve a diagnosztikai módszerek klinikai kipróbálását és evaluálását. Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártás-előkészítő munkába, a gyártási technológiák kivitelezésébe. Felkészültek klinikai laboratóriumi munka irányítására. Képesek a tudomány új felismeréseinek befogadására és a folyamatos továbbképzésre. A képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A klinikai laboratóriumi kutató a) tudása - Ismeri a laboratóriumi, az orvos- és egészségtudományi és a klinikai kutatások szakmai nyelvét. - Legalább egy idegen nyelven tisztában van a laboratóriumi, az orvostudományi és a klinikai kutatások szakkifejezéseivel és birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget. - Ismeri a klinikai kutatások általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és kapcsolódásait az orvostudomány egyéb szakterületeihez. - Ismeri a klinikai kutatások ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Expert in Mental Health in Relations and Community Development

  A képzés célja olyan mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek, problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak. Működésükkel elsődlegesen a közösségbe vont emberek bio-pszicho-szociális jóllétét, annak fenntartását, erősítését szolgálják, és növelik a közösségi cselekvés társadalomalakító tényezőinek hatékonyságát. Erőforrás-orientáltan képesek támogatni a közösség fejlődését, működését, és elősegíteni a közösségben levő lehetőségek hasznosulását az egyes emberek jólléte, társadalmi integrációja és a társadalmi harmónia érdekében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember a) tudása Ismeri az élethosszig tartó személyiségfejlődés menetét, feltételeit, akadályait és kríziseit. Ismeri a különböző funkciójú csoportok és közösségek kialakulását, valamint működésük szociálpszichológiai, pedagógiai, szociológiai megközelítését. Ismeri a spontán alakuló informális csoportos civil szerveződések működési sajátosságait, ezek erősítésének, közösséggé fejlesztésének m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Expert in Public Health

  A képzés célja népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában munkájukkal hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javításához, a betegségek megelőzéséhez, a szakmai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttműködés során. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az okleveles népegészségügyi szakember a) tudása - Ismeri az egészségi állapotot meghatározó egészségügyi és népegészségügyi tényezőket. - Ismeri a népegészségügy tárgykörének átfogó és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait, kereteit és a kapcsolódó szakterületek szakmai irányelveit. - Ismeri az epidemiológiai vizsgálatok elméleti hátterét, alapvető összefüggéseit és gyakorlati módszereit. - Ismeri az egészség-gazdaságtan, a menedzsment és minőségbiztosítás szakmájához szükséges sajátosságait. - Ismeri a biostatisztika népegészségügy területén leggyakrabban alkalmazott módszereit. - Ismeri az egészségpolitika elméleti hátterét és gyakorlatát. - Ismeri az egészség-gazdaságtan elméleti hátterét és gyakorlati jelentőségét. - Ismeri a népegészségügyi projektek főbb elemeit, gyakorlati megvalósításuk elveit. - Ismeri a bizonyítékon alapuló ellátás, a bizonyítékon alapuló népegészségügy elméleti ismér ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Nutritionist

  A képzés célja táplálkozástudományi szakemberek képzése, akik egészségügyi, élelmiszeripari és természettudományos szemléletük, tudásuk birtokában képesek a világszerte fokozódó igényeknek megfelelően, az egészségmegőrzés szempontjait is figyelembe vevő minőségi élelmiszerek, funkcionális élelmiszerek, étrend-kiegészítők, speciális tápszerek, gyógytermékek, gyógyhatású termékek fejlesztésére és magas szintű táplálkozástudományi kutató, tanácsadó, egészségnevelő munkára, az élelmiszerbiztonsággal és toxikológiai vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozási rendszer kialakítására ágazatközi és társadalmi együttműködésben, hazánkban és az Európai Unióban. A táplálkozástudomány legújabb eredményeit képesek a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni az elvárásoknak megfelelően a kutatás-fejlesztés, az élelmiszeripar, az oktatás, az egészségmegőrzés és egyéb vonatkozásban, hazai és nemzetközi szinten. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A táplálkozástudományi szakember a) tudása - Ismeri a modern táplálkozás-, élelmiszer- és egészségtudományokat. - Ismeri a statisztikai és epidemiológiai elemző módszereket. - Ismeri a szervezetbe kerülő anyagok élettani-farmakológiai hatásait, toxikológiai vonatkozásait. - Ismeri a dietetikai alapelveket, valamint a táplálkozásterápia lehetőségeit, azok gyakorlati alkal ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Radiographer

  A képzés célja radiográfusok képzése, akik a képalkotó diagnosztika, a nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és radioizotóp terápia) és a sugárterápia területein képesek a szakterület speciális követelményeinek megfelelni. Ismerik és alkalmazni tudják az egyes modalitások speciális módszereit és képesek a legújabb fejlesztések, vizsgálati és terápiás eljárások elméleti elsajátítására és azok bevezetésére, alkalmazására orvosi felügyelettel, vagy anélkül, utasítással. Ismerik az ionizáló sugárzás biológiai hatásait, tudatosan alkalmazni tudják a dolgozók és a betegek sugárdózisát csökkentő módszereket. Megfelelő szintű ismeretek birtokában alkalmasak a beteggel kapcsolatos kisebb beavatkozások végzésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1. Az elsajátítandó általános szakmai kompetenciák 8.1.1. A radiográfus a) tudása - Ismeri az egészséges emberi szervezet működésének alapjait. - Ismeri a gyakoribb betegségek kialakulásának mechanizmusait, biológia, élettani hátterét. - Ismeri a jellemző etiológiai, epidemiológiai adatokat, az ezekkel kapcsolatos statisztikai adatokat. - Ismeri a gyakoribb (klinikai, diagnosztikai) kivizsgálási eljárásokat. - Ismeri a diagnosztikai adminisztrációs rendszerek felépítését. - Ismeri a keresztmetszeti képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok). - Ismeri a sugár ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Rehabilitationist

  A képzés célja rehabilitációs szakemberek képzése, akik képesek a komplex rehabilitáció minden színterén (egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció), multidiszciplináris team tagjaként és önállóan egyaránt, adekvát ellátási protokollok alkalmazásával konkrét - az egyén, illetve esetenként célzott közösségek társadalomba való mielőbbi be- vagy visszaillesztését szolgáló - rehabilitációs tevékenység tervezésére és megvalósítására, valamint a rehabilitációs tevékenység eredményességének mérésére, értékelésére, kommunikálására és javítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A rehabilitációs szakember a) tudása - Ismeri a komplex rehabilitáció fogalmát, módszereit. - Ismeri az alapképzettsége által biztosított kompetenciák hasznosítási lehetőségeit a komplex rehabilitáció rendszerében. - Ismeri a rehabilitáció különböző területein a szakmai protokollokban nevesített teszteket és diagnosztikai eljárásokat. - Ismeri a rehabilitáció területén alkalmazható aktuális kvantitatív és kvalitatív kutatási módszertant és módszereket. - Ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges adatfeldolgozási, elemzési módszereket, statisztikai programokat és az adatfeldolgozáshoz használható informatikai hátteret. - Ismeri a rehabilitációs ellátásra vonatkozó alapvető etikai normáka ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Biomedical Engineer

  A képzés célja egészségügyi mérnökök képzése, akik interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkeznek és műszaki, informatikai, orvosi, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományos alaptudásukat kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati jellegű egészségügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén alkalmazhatók. Az élő- és élettelen természettudományos, műszaki, gazdasági és humán ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, szakterületükön tervezői és kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutató, fejlesztő és alkalmazói munkájában (ide értve a klinikai diagnosztikai és gyógyító munkát is) való közreműködésre, megfelelő gyakorlat után ilyen csoportok önálló irányítására képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az egészségügyi mérnök a) tudása - Ismeri az egészségügyi mérnöki szakmához kötött természettudományos (elsősorban funkcionális anatómia, rendszerélettan, matematika, fizika, biofizika, biomechanika, biokémia, molekuláris biológia) és műszaki elméletet és gyakorlatot. - Ismeri az orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelésekhez szükséges műszerek főbb moduljait és ezek diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának alapjait. - Ismeri a számítógépes modellezés és szimuláció egészségügyi mérnöki szakterülethez kapcsolódó eszközeit és módszereit. - Ismeri a műszaki és biológiai rendszerek matematikai modellezésének és szám ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages