• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 40 items
 1. geotermikus szakmérnök

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,   * Üzemi esettanulmányok,   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban. A képzés során elsajátítandó készségek:A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában     * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.     * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,     ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas): Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek. A szakképzettség alkalmazásának környezete Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei. A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel) A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére: - a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére - a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat te ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Light Industry Engineer

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A könnyűipari mérnök a) tudása - Ismeri a könnyűipari mérnöki munkához szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományos és műszaki elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri a könnyűiparban (ruha-, textil-, és bőripar) alkalmazott szerkezeti anyagok tulajdonságait, azok előállításának és feldolgozásának technológiáit és alkalmazhatóságuk feltételeit. - Ismeri a nyomda-, csomagoló-, papír- és papírfeldolgozó-ipar termékeinek előállítási technológiáit. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, gyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. - Ismeri az anyag- és termékvizsgálati mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a (biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, SHE), illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési, QA/QC) követelményrendszereket. - Ismeri a könnyűiparhoz szervesen kapcsoló ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Timber Industry Engineer

  A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik a faanyag-feldolgozás területén alkalmasak az elsődleges famegmunkálások (fűrészipar, lemezgyártás), és a tovább-feldolgozás (bútor-, ajtó- és ablakgyártás), valamint a faépítészet (faszerkezetek illetve faszerkezeti elemek gyártása és építése), épületelemek gyártása területén a termékkonstrukció, a gyártás- és építéstechnológia alkalmazására, a termelés, gyártás, építés és karbantartás szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A faipari mérnök a) tudása - Széles körűen ismeri a faipari szakterületen alkalmazott alapanyagokat, szerkezeti anyagokat, azok előállításának technológiáit, alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a faanyagok mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét. - Ismeri a faipari szakterület, a faépítészet, valamint a logisztikai terület vezetési, irányítási és szervezési feladatait. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a gépgyártás technológiai alapjait, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri a faiparban alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit és felhasználási módját. - Ismeri a faipari gépek, faipari anyagmozgató berendezédek, faipari por-forgács elszívó és pneumatikus trans ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Food Engineer

  A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. Az élelmiszermérnök a) tudása - Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggseit és folyamatait. - Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az iparághoz kötődő folyamatokat. Rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti, módszertani alapokkal, valamint gyakorlati ismeretekkel. - Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket az egészségtudatos táplálkozás vonatkozásában. - Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. élelmezésszervező szakmenedzser

  Az élelmezésszervező szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmenedzserek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezés-menedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszermátrixok jellemzése, élelmiszer-ismeret; -       számvitel a vendéglátásban; -       élelmezési modellek, rendszerek; -       táplálkozástudományi ismeretek; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátásilánc-menedzsment; -       szervezés- és vezetésmódszertan; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       helyi termék- és vállalkozásfejlesztés; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezésszervezéssel kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az élelmezésszervező (élelmezési menedzser) munkakörében vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. élelmezésszervező szakmérnök

  Az élelmezésszervező szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmezésmenedzsment területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       nyersanyagismeret; -       élelmiszer-ismeret; -       számvitel a vendéglátásban; -       táplálkozástudományi ismeretek; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       szervezés- és vezetésmódszertan; -       élelmezési modellek, rendszerek; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       helyi termék- és vállalkozásfejlesztés; -       élelmiszer-minőség és -biztonság jogi és etikai szabályozása.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmezésszervezéssel kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: Az élelmezésszervező (élelmezési szakmérnök) munkakörében a végzett hallgató vezetői, szervezői és koordinációs feladatokat végez, különböző élelmezési feladatokat ellátó és/vagy funkcionális egységekben (közintézmények, cégek, vendéglátóipar). A szervezet munkafol ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. élelmiszer-termékpálya szakmenedzser

  Az élelmiszer-termékpálya menedzser szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmenedzserek képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció); -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátási-lánc menedzsment; -       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása; -       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek; -       ökológiai termékpálya; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A termékpálya-szervező és -működtető menedzseri munkakörben olyan integr ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. élelmiszer-termékpálya szakmérnök

  Az élelmiszer-termékpálya szakmérnök szakirányú továbbképzési szak indításának célja olyan szakmérnökök képzése, akik elkötelezettek hivatásuk iránt, rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az élelmiszeralapanyag-termelés, -feldolgozás és -kereskedelem területén, illetve birtokában vannak azon képességeknek és készségeknek, amelyek segítségével eredményesen végezhetik szakmai tevékenységeiket. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -       vállalkozás-szervezés (kooperáció, integráció); -       agrár-élelmiszeripari gazdaságtan; -       élelmiszer- (nemzetközi) piacgazdaságtan; -       agrár- és élelmiszeripari termékek marketingje; -       minőségirányítás, minőségmenedzsment, minőségbiztosítási rendszerek; -       élelmiszerellátásilánc-menedzsment; -       az EU élelmiszer-termékpálya rendtartása; -       élelmiszer-vertikum - termékpálya-modellek, -rendszerek; -       ökológiai termékpálya; -       üzleti informatika és kommunikáció; -       innováció- és projektmenedzsment; -       élelmiszertermékpálya-tervezés, -szervezés, -működtetés és -kontrolling.   A képzés során megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek: A képzés során a résztvevők a megszerzett ismeretek alapján olyan készségekre, képességekre tesznek szert, melyek alkalmassá teszik őket az élelmiszer-termékpályákkal kapcsolatos stratégiai és operatív menedzseri feladatok ellátására. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A termékpálya-szervező és -működtető szakmérnöki munkakörben a végzett hall ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. favizsgáló és faápoló szakember

     Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Szakmai kompetenciák:A végzett szakemberek ismerik* a faápolás történetét;* a fabiológiai kutatások legújabb eredményeit;* a fa odvasodásának biológiáját;* a fák természetes védekezési mechanizmusát, a CODIT alapelvet;* a favizsgálat legújabb módszereit;* és felismerik a fahibákat, fabetegségeket;* a fák életfeltételeinek javítási módszereit;* a gyökérkezelési módszereket;* a fasebészeti eljárásokat;* a díszfák metszésének technológiáját;* a statikai megerősítő eljárásokat;* a fakivágási technikát városi környezetben;* a faápolási technikákat;* a faápolás eszközeit és gépeit;* a dendrotaxonokat.A végzett szakemberek elsajátították a korszerű kataszterezési feladatok eljárásait, a fafelmérési és -értékbecslési módszereket    Módszertani kompetenciák:   A szakon végett szakemberek* képesek a szakirodalom követésére, szaktudáson alapuló, kritikus értékelésre;* problémamegoldó képességeket sajátítanak el a favizsgálat, faápolás területén;* ismerik a favizsgálat és faápolás részfolyamatait, szélesebb körű szemléletmódjuk alakul ki.    Személyes adottságok, készségekA szakon végzett szakember jó problémafelismerő és -megoldó képességgel rendelkezik, érdeklődik a fák gyógyítása iránt, rugalmas és kreatív. Az átlagnál nagyobb taxon- és rendszertani ismeretekkel rendelkezik.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A végzettek* alkalmasak lesznek a fák állapotának magas szintű elemzésére, megítélésére és a legha ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages