• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 14 items
 1. geotechnikai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja az okleveles építőmérnöki oklevéllel rendelkező és a mélyépítésben dolgozó szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése. A geotechnika új területeinek megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások fejlesztése. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a geotechnika és kapcsolódó rokon szakmák legújabb ismereteit:* alapos elméleti ismeretek a geotechnika minden területén, * korszerű számítógépes módszereket támogató ismeretek,* talaj és szerkezet egymásra hatása alapozási kérdésekben földrengés esetén,  * mérnökgeológia és geofizika ismeretei,   * mélymunkagödrök és mélyalapozások ismeretei, * földmunkák legújabb ismeretei.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok ellátására, a szükséges vizsgálatok elvégzésére többek között:* talajvizsgálati jelentések készítésére, * komplex feltárási tervek készítésére, feltárások irányítására, * alapozások és mélymunkagödrök tervezésére, kivitelezésére, * geotechnikai számítógépes szoftverek elmélyült alkalmazására,  * felszínmozgások, földművek károsodásának elemzésére, * a szerkezetek vízzel kapcsolatos problémáinak jobb megítélésére, * megoldások alkalmazására a környezeti geotechnika problémáira.  Személyes adottságok, készségek:* elemző, problémamegoldó készség, képesség.  * áttekintő-képesség,  * szakmai elhivatottság, * ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. élelmiszer-higiénikus szakállatorvos

   Általános kompetenciák:* az élelmiszerlánc-felügyelet magas szintű ellátásához szükséges szemléletmód;* az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges szintetizáló és problémamegoldó készség.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a biztonságos és jó minőségű élelmiszerek termeléséhez, előállításához, forgalmazásához szükséges speciális higiéniai ismeretek;* az élelmiszer-termelés, -előállítás és -forgalmazás hatósági felügyeletének magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretek láncszemléletű megközelítésben, a termőföldtől az asztalig.  Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és megoldó képesség;* logikus gondolkodásmód, szintetizáló készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok elsődlegesen az élelmiszerlánc felügyeletét ellátó hatósági szolgálatban hatósági állatorvosként helyezkedhetnek el. A közigazgatás átalakítása keretében kialakított járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok jelentős számú, szakirányú végzettséggel rendelkező szakállatorvost igényelnek. Az élelmiszer-higiénikus szakállatorvosok – a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – szolgáltató állatorvosként is dolgozhatnak és végezhetnek ennek keretében jogosult állatorvosi tevékenységet. ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. mesterszintű élelmiszerminősítő

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A képzés célja olyan korszerű ismeretekkel rendelkező élelmiszeres szakemberek képzése, akik a kapcsolódó szakmai területeken (élelmiszeripar, mezőgazdasági alapanyag-termelés, technológia, fejlesztés, laboratóriumi minősítés, minőségirányítás, élelmiszerbiztonság, táplálkozástan, hazai és nemzetközi szabályozás, forgalmazás, élelmiszerlánc a mezőgazdaságtól a fogyasztásig stb.) képesek a feladatok   - értelmezésére,   - megoldására,   - megszervezésére (beleértve az élelmiszer-előállítási folyamatok kidolgozását és irányítását, az élelmiszerbiztonsági és szabályozási kérdések levezénylését, a vizsgálati módszerek adaptálását, végrehajtását, az eredmények értékelését, fejlesztési irányok meghatározását és megvalósítását). Természettudományos alapismereteikre – kiegészítve elsősorban matematikai (statisztika), minőségirányítási, élelmiszerbiztonsági és szabályozási tudásanyaggal – támaszkodva ismerik   - a mintavétel tervezés és kivitelezés módszertanát,   - a mintaelőkészítést,   - a korszerű élelmiszervizsgálati módszereket,   - a komplex élelmiszerminősítő eljárásokat,   - a mikrobiológiai módszereket,   - az élelmiszeranalitika, valamint a gyorsvizsgálati és automatikus vizsgálati módszerek elméleti alapjait és alkalmazási területeit. Személyes adottságok, készségek:   - a szakmai szemlélet bővítése,   - a kreatív élelmiszer-tudományi, biztonsági és minőségszemléletű gondolkodás fejlesztése,   - a korábban megszerzett tudásanyag és tapasztalat speciális terü ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Petroleum Industry Logistic Engineer

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A végzett ismeri   a főbb logisztikai tevékenységeket, a kőolaj és kőolajtermékek különböző szállítási módjait és ezek jellemzőit, a szénhidrogének tárolására vonatkozó alapismereteket, a szállítási és tárolási feladatokat, a különböző szállítási módokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a fuvarszervezési és karbantartási tevékenységeket, a szabványos termékminőségeket és a bio-üzemanyagokat, a termékminőség ellenőrzési feladatait, a logisztika EBK vonatkozásait, az ellátási lánc menedzsment fóliáit, felépítését és módszereit, a logisztika szerepét az ellátási láncban, a logisztikai ütemezést és a készletmenedzsmentet, a fuvareszközök optimálását, a projekt menedzsment alapismereteit. Személyes adottságok és készségek: A végzett logikus gondolkodással rendelkezik, folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven, érzékeny a gazdasági folyamatokra, fogékony az újdonságokra, jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik, minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett képes a gyakorlatban is alkalmazni: - a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számításokat (NPV, IIR), - a szénhidrogén logisztikában alkalmazott benchmarking technikákat, - a kulcs teljesítménymutatókat, - a hatékonyságjavítás gyakorlati megvalósítását, - a gyakorlatban használt fontosabb mérőeszközöket ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnök

  A szakmérnöki képzés alapvető célja, hogy a már meglévő tudást és a szakterületen megszerzett ismereteket bővítse a legújabb tudományos eredményekkel, a műszaki fejlődés új vívmányaival, azok gyakorlati eredményeivel, fejlessze azokat a készségeket, amelyekkel a mindennapi problémák megoldhatók, illetve a további fejlesztések lehetőségeit kijelölje. A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek: - A szakirányú továbbképzésben a résztvevők megismerik az élelmiszerlánc élelmiszerelőállítási, -forgalmazási, -biztonsági követelményeit, azok megvalósítását, az élelmiszer-biztonság hiányának következményeit, társadalmi és gazdasági vonzatait.  - A szakirányú továbbképzés során mindazok az új biológiai, kémiai és fizikai tényezők kerülnek ismertetésre, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztó egészségét, mint például az élelmiszeripari nyersanyagban vagy a feldolgozott termékben előforduló komponensek, vagy azok, amelyek a feldolgozás, tárolás során a különböző műveleteknél keletkezhetnek. - Megismerik az élelmiszer nyersanyag előállítására ható környezeti tényezőket, a termelés, a feldolgozás, a forgalmazás során az élelmiszerek tulajdonságainak változását, amelyek károsak lehetnek a fogyasztó egészségére, az összefüggéseket a technológiák hatása és az élelmiszerek tulajdonságainak változása között. - Megismerik a legújabb kezelések, technológiák előnyeit, a lehetőségeket az élelmiszerek táplálkozás- és élettani tulajdonságaira. - Elsajátítják a korszerű szemléletet az élelmiszer iránti igények kielégítésére és a ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Light Industry Engineer

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik a könnyűipar szakterületeihez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek az elméletben és a gyakorlatban jelentkező műszaki és szervezési, valamint komplex tervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett műszaki, informatikai, esztétikai ismeretek, valamint az ehhez kapcsolódó készségek révén alkalmasak a tervezési, a technológiai és a szolgáltatások területén jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A könnyűipari mérnök a) tudása - Komplex módon, magas szinten ismeri a könnyűipari szakmaterületek elméleti és gyakorlati részeit. - Rendszerezett módon birtokolja a könnyűipari anyagismereti, és technológiai szaktudást. - Innovatív, részletekre figyelő tervezői tudás birtokában van. - Ismeri a könnyűipari terméktervezés szakterületen alkalmazott anyagokat, összetételüket, tulajdonságaikat, alkalmazási területeiket, az anyagjellemzők és a feldolgozás közötti összefüggéseket. - Rendelkezik vezetői ismeretekkel, valamint a csoportban végzett munka sikerességét támogató tudással. - Ismeri a biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi (SHE) illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési (QA/QC) követelményrendszereket. - Ismeri, alkalmazza és betartatja a műszaki és g ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Oil and Natural Gas Engineer

  A képzés célja olaj- és gázmérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olaj- és gázmérnök a) tudása - Ismeri a komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgázelosztó rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, törvényeket, szabályokat. - Ismeri a komplex szénhidrogénipari létesítmények tervezéséhez és irányításához alkalmazható módszereket, folyamatokat, berendezéseket. - Ismeri a fluidumtermelő (kőolaj, földgáz és víz) kutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Petroleum Engineer

  A képzés célja olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen készségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására. Képesek a jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olajmérnök a) tudása - Ismeri a szénhidrogéniparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket és rendelkezik a fúrások megtervezéséhez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat és elhárításának módszereit. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban termelés során lejátszódó folyamatokat, jelenségeket. - Ismeri a (felszálló, mechanikus) termelés során használatos berendezéseket, a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumok, va ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Food Safety and Quality Engineer

  A képzés célja élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnökök képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség területen és rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik mikrobiológiai, molekuláris biológiai, toxikológiai, analitikai, egészségvédelmi és élelmiszerjogi ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni és ellenőrizni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök a) tudása Részletekbe menően ismeri a teljes élelmiszerlánc általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, működésének sajátosságait, jogszabályi környezetét, annak legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az élelmiszerlánc-biztonság és -minőség kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Ismeri az élelmiszerlánc-biztonságot és az élelmiszer minőséget, valamint az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket a teljes élelmiszerlánc folyamatában. Ismeri és érti az élelmiszerbiztonsági és -minőségi szakterület belső összefüggéseit és beágyazottságát a hazai, az európai uniós és a tágabb nemzetközi környezetbe (a társadalmi, agrárágazati, jogi, közgazdasági és kereskedelmi környezet vonatkozásában). Részletesen ismeri az élelmiszerek és azok előállítási folyamatainak ellenőrzésében használatos eszközöket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Food Science and Technology Engineer

  A képzés célja élelmiszermérnökök képzése, akik az élelmiszer-tudományi területen a szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek, rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, ismerik és alkalmazzák a szakterület legújabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természettudományi és műszaki tudományi területeken. Képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazására a különböző élelmiszeripari ágazatokban. A megszerzett élelmiszer-tudományi és ezzel összefüggő élelmiszerlánc komplex ismeretének birtokában képesek a teljes élelmiszeripari vertikumban rendszerszemléletű munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az élelmiszermérnök a) tudása Részletekbe menően és rendszer szinten ismeri az élelmiszer előállítás általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, élelmiszerlánc-biztonsági összefüggéseit, jogszabályi környezetét, a legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és az élelmiszertudomány és élelmiszer technológia kapcsolódását a rokon szakterületekhez. Komplex módon ismeri és elemzi az élelmiszer-ipari nyersanyagokban az élelmiszer előállítás és élelmiszer forgalmazás során lejátszódó változásokat. Érti és ismeri a hagyományos és újszerű élelmiszer feldolgozási technológiákat, képes a termékfejlesztés során új összetételű élelmiszerek létrehozására. Ismeri az emberi jólét és az élelmiszeripar kapcsolatát, az élelmiszeripar kulturális relációit, kultúrákon ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages